European Commission logo
Izveidot profilu
Paziņojums par konfidencialitāti

Paziņojums par konfidencialitāti

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

EPALE — Eiropas Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma

Paziņojums par konfidencialitāti

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (turpmāk — EACEA) ir apņēmusies saglabāt jūsu privātumu. Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, pašreizējo Regulu (EK) Nr. 45/2001 par personas datu aizsardzību Kopienas iestādēs un struktūrās[1].

Turpmākajā paziņojumā par privātumu ir izklāstīta politika, saskaņā ar kuru EACEA apkopo, pārvalda un izmanto attiecīgo personu datus Eiropas Pieaugušo izglītības elektroniskās platformas (EPALE) ietvaros.

 1. Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datu apkopošanu (vai tas ir datu pārzinis)?

Persona, kura norīkota kā atbildīgā par apstrādes darbībām: EACEA A5. struktūrvienības vadītājs

Pasta adrese: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

E-pasta adrese: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Obligātie dati:

 • vārds, uzvārds;
 • organizācija un adrese (ja attiecas);
 • atrašanās vietas valsts;
 • lietotās(-ās) valoda(-as);
 • kontaktinformācija — piem., e-pasta adrese.

Pēc izvēles sniedzamie dati:

 • saistītās tematiskās interešu jomas;
 • interesējošais saturs vietnē, piem., partneru meklēšana;
 • valstspiederība;
 • tālruņa numurs;
 • profesija.

 1. Kādā nolūkā mēs apstrādājam jūsu datus?

Personas dati tiek apkopoti iekšējiem mērķiem, kuri saistīti ar pasta nosūtīšanu, informācijas izplatīšanu utt. Lietotāji varēs arī “piekrist” un izveidot detalizētākus lietotāju profilus, kas būs publiski pieejami un var tikt izmantoti, lai atrastu partnerus un citus lietotājus, kuri darbojas līdzīgās jomās Eiropā, labākās prakses apmaiņai. Tomēr lietotāji varēs izvēlēties, vai kopīgot šo informāciju ar EPALE kopienu.

Personas datu apstrāde attiecīgajās platformas daļās ir nepieciešama, lai ļautu lietotājiem atrast partnerus, EPALE reģistrētājiem sazināties un sadarboties savstarpējas uzticēšanās un cieņas garā un nodrošinātu, ka ar uzraudzības darbībām tiek novērsta platformas nepareiza izmantošana.

 1. Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti?
 • Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta (DG EAC) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (DG EMPL) ieceltais personāls.
 • EACEA ieceltais personāls.
 • EPALE Centrālais atbalsta dienests (CSS), ko vada konsorcijs Tremend – Lai-momo.
 • EPALE nacionālie atbalsta dienesti (NSS), kas atbild par EPALE popularizēšanu vietējo un valsts līmeņa ieinteresēto personu vidū un sakaru uzturēšanu ar tām. Ikviens NSS saņem attiecīgās valsts lietotāju personas datus.
  • Ja NSS atrodas ārpus ES/EEZ, personas datu nosūtīšana notiek, pamatojoties uz pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas minēti starp aģentūru un NSS parakstītajos dotācijas nolīgumos. Jūs varat pieprasīt šo aizsardzības pasākumu izklāsta kopiju, sazinoties ar datu pārzini saskaņā ar 1. punktā norādīto informāciju.

Pilnīgs un atjaunināts minēto valstu, kā arī visu NSS saraksts ir pieejams īpaši šim nolūkam paredzētajā lapā (/lv/nss).

 • Pētnieki, ja datu pārzinis devis īpašu atļauju.

 1. Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?
 • Iekšējo telesakaru tīklu ietvaros apstrādātie dati (informācijas plūsmas dati un direktoriji) var tikt izpausti CSS personāla locekļiem/EACEA/DG EAC/DG EMPL un tiks saglabāti visu EPALE darbības laiku.
 • Attiecībā uz kontaktinformāciju: 1 gadu pēc lietotāja pēdējās pieteikšanās reizes datiem tiks iestatīts neaktīvs statuss, t. i., tie vairs nebūs publiski redzami. 2 gadus pēc lietotāja pēdējās pieteikšanās reizes dati tiek neatgriezeniski padarīti anonīmi un tiek paturēti tikai izmantošanai statistikas nolūkos. Kontaktinformācija tiks nekavējoties padarīta anonīma pēc reģistrētāja pieprasījuma.
 • Forumos publicētās ziņas tiks saglabātas visu EPALE darbības laiku.
 • Resursu centrā publicētie ziņojumi vai mācību materiāli tiks saglabāti visu EPALE darbības laiku.
 • NSS slēgtajā grupā vai citās grupās publicētie ziņojumi vai mācību materiāli tiks saglabāti visu EPALE darbības laiku.
 • Faili un emuārraksti tiks saglabāti visu EPALE darbības laiku.

 1. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Datu pārziņi un to darbuzņēmēji nodrošina atbilstošu drošības līmeni jūsu personas datu aizsardzībai, pieņemot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, piemēram, datu piekļuves pārvaldību un šifrēšanu.

 1. Kā jūs varat izmantot savas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt datiem par jums un labot tos?

Jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kurus par jums uzglabājam;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu;
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 • pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • pieprasīt savu datu datu nosūtīšanu citai organizācijai parasti izmantotajā mašīnlasāmajā formātā (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini saskaņā ar 1. punktā norādīto informāciju, skaidri norādot savu pieprasījumu.

 1. Tiesības uz regresa prasību, ja radies konflikts par jebkādu ar personas datiem saistītu jautājumu

Ja radies konflikts par jebkādu ar personas datiem saistītu jautājumu, jūs varat vērsties pie datu pārziņa, dodoties uz iepriekšminēto adresi vai nosūtot vēstuli uz funkcionālajām pastkastītēm.

Jūs varat arī sazināties ar EACEA datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz šo e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jūs jebkurā laikā varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Tīmekļa vietne: http://www.edps.europa.eu.

 1. Uz kāda juridiska pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Šīs iniciatīvas juridiskais pamats ir šāds:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris) (OV L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus +” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK.
 • Komisijas īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2009/336/EK (2013/776/ES): 3. panta a) punkts.

Ar Ecorys/Intrasoft parakstītais pakalpojumu līgums (atsauces Nr.: 2017-3527/001-001).

EPALE — Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskās platformas — konkursa noteikumi EACEA/2012/05.

Ierobežots uzaicinājums iesniegt piedāvājumus EPALE NACIONĀLAJIEM ATBALSTA DIENESTIEM (EACEA Nr. 04/2014 un 01/2015).

EACEA un DIGIT parakstītais saprašanās memorands par “FPFIS-CMS” (atsauces Nr. DIGIT — 00488-00). DIGIT – 00488-00)


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OJ L8, 12.01.2001., lpp. 1.

Lai lejupielādētu Paziņojumu par konfidencialitāti .pdf formātā, noklikšķiniet šeit.