European Commission logo
Kontot looma
Privaatsusdeklaratsioon

Privaatsusdeklaratsioon

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Privaatsusdeklaratsioon

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet („EACEA“) soovib igati säilitada teie privaatsust. Kõiki isikuandmeid käsitletakse vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes) nõuetele[1].

Järgmises privaatsusdeklaratsioonis on esitatud põhimõtted, mille kohaselt EACEA kogub, haldab ja kasutab EPALEs – Euroopa täiskasvanuõppe elektroonilisel platvormil – seotud isikute isikuandmeid.

 1. Kes vastutab teie andmete töötlemise eest (andmete vastutav töötleja)?

Töötlemise eest vastutav isik: EACEA üksuse A5 juht

Postiaadress: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

E-post: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Kohustuslikud andmed:

 • nimi
 • organisatsioon ja aadress (kui on kohaldatav)
 • elukohariik
 • kasutatav(ad) keel(ed)
 • kontaktandmed – nt e-posti aadress

Mittekohustuslikud andmed:

 • lähedased huvipakkuvad teemavaldkonnad
 • veebisaidil huvipakkuvad funktsioonid, nt partneriotsing
 • kodakondsus
 • telefon
 • amet

 1. Mis eesmärgil me teie andmeid töötleme?

Isikuandmeid kogutakse asutusesisesel eesmärgil seoses e-kirjade saatmise, teabe jagamisega jms. Kasutajatel on soovi korral võimalik koostada üksikasjalikum kasutajaprofiil, mis on avalik ja mida saab kasutada partnerite ja teiste kasutajate leidmisel, kes töötavad Euroopas sarnastel tegevusaladel, et vahetada kogemusi. Samas saavad kasutajad valida, kas nad soovivad seda teavet EPALE kogukonnaga jagada.

Isikuandmete töötlemine platvormi asjakohastes osades on vajalik selleks, et aidata kasutajatel leida partnereid, võimaldada EPALEs registreerunutel omavahel suhelda ja teha koostööd vastastikuse usalduse ning lugupidamise vaimus, ja võimaldada järelevalvetegevusi platvormi ebaõige kasutamise vältimiseks.

 1. Kellel on ligipääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?
 • Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (EAC) ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi (EMPL) asjaomased töötajad.
 • EACEA asjaomased töötajad.
 • EPALE keskne tugiteenus (CSS), mida pakub konsortsium Tremend – Lai-momo.
 • EPALE tugiteenused liikmesriikides (NSSid), kelle ülesanne on tutvustada EPALEt kohalikele ja üleriigilistele huvirühmadele ning nendega kontakte hoida. Iga NSS saab oma vastava riigi kasutajate isikuandmeid.
  • Kui NSS asub väljaspool ELi/EMPd, toimub isikuandmete edastamine asjakohaste kaitsemeetmete alusel, millele on viidatud agentuuri ja riikliku statistikaameti vahel sõlmitud toetuslepingutes. Saate küsida omale nende kaitsemeetmete koopia, pöördudes vastutava töötleja poole, nagu on näidatud allpool punktis 1.

Nende riikide ja kõigi NSSide täielik ning ajakohastatud loend on saadaval spetsiaalsel lehel (/et/nss).

 • Teadurid, kui andmete vastutav töötleja on andnud neile spetsiaalse loa.

 1. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
 • Sisemiste sidevõrkude piires töödeldud andmeid (liikluse andmed ja kataloogid) võib avaldada keskse tugiteenuse meeskonna liikmetele, EACEA-le, EAC-le ja EMPLile ning neid säilitatakse kogu EPALE meetme jooksul.
 • Kontaktandmete kohta: 1 aasta möödumisel kasutaja viimasest sisselogimisest seatakse andmed mitteaktiivseks, st need ei ole enam avalikult nähtavad. 2 aasta möödumisel kasutaja viimasest sisselogimisest muudetakse andmed püsivalt anonüümseks ja neid säilitatakse ainult statistilisel eesmärgil kasutamiseks. Kontaktandmed muudetakse registreeruja soovil kohe anonüümseks.
 • Foorumites sisalduvaid sõnumeid säilitatakse kogu EPALE meetme jooksul.
 • Ressursikeskusesse postitatud sõnumeid või õppematerjale säilitatakse kogu EPALE meetme jooksul.
 • Liikmesriikide tugikeskuste suletud rühma ja teistesse rühmadesse postitatud sõnumeid või õppematerjale säilitatakse kogu EPALE meetme jooksul.
 • Faile ja blogipostitusi säilitatakse kogu EPALE meetme jooksul.

 1. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Andmete vastutavad töötlejad ja nende töövõtjad tagavad teie isikuandmete kaitseks vajaliku turvalisuse taseme, kasutades vastavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, näiteks andmete juurdepääsu haldamist ja krüptimist.

 1. Kuidas saate kasutada oma õigusi, näiteks õigust teid puudutavate andmetega tutvuda ja neid parandada?

Teil on õigus:

 • taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu;
 • taotleda oma isikuandmete parandamist;
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
 • olla vastu oma isikuandmete töötlemisele;
 • taotleda oma andmete ülekandmist mõnele teisele organisatsioonile üldkasutatavas masinloetavas standardvormingus (andmete teisaldatavus);
 • võtta oma nõusolek igal ajal tagasi.

Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust andmete vastutava töötlejaga, vastavalt allpool toodud punktile 1, täpsustades selgelt oma nõuet.

 1. Teie õigus isikuandmete küsimuses tekkinud vastuolu korral edasi kaevata

Kui isikuandmete küsimuses on tekkinud vastuolu, võite pöörduda vastutava töötleja poole eeltoodud aadressil ja selleks ette nähtud postkaste kasutades.

Võite pöörduda ka EACEA andmekaitseametniku poole e-posti aadressil: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Samuti võite igal ajal esitada kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile: Veebisait http://www.edps.europa.eu.

 1. Millised õiguslikud alused on meil teie isikuandmete töötlemiseks?

Selle algatuse õiguslikud alused on järgmised:

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50–73), millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ,
 • Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta rakendusotsus, millega luuakse hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevasutus ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/336/EÜ (2013/776/EL): artikli 3 punkt a.

Ecorysi/Intrasoftiga sõlmitud teenuseleping (viide: 2017-3527/001-001).

EPALE – Euroopa täiskasvanuõppe elektroonilise platvormi pakkumistingimused EACEA/2012/05

Piiratud konkursikutse EPALE TUGIKESKUSTELE LIIKMESRIIKIDES EACEA nr 02/2016 ja EACEA 02/2018.

FPFIS-CMS teenuse kohta EACEA ja DIGITi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum (viide: DIGIT – 00488-00)


[1]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EL) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, EÜT L8, 12.1.2001, lk 1.

Privaatsusdeklaratsiooni allalaadimiseks PDF-vormingus klõpsake siin.