European Commission logo
Luo käyttäjätili
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Tietosuojaseloste

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) on sitoutunut säilyttämään käyttäjien yksityisyyden. Kaikkia henkilötietoja käsitellään sovellettavan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällä hetkellä sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta (EY) N:o 45/2001[1].

Tässä tietosuojaselosteessa esitellään periaatteet, joiden mukaisesti EACEA kerää, hallinnoi ja käyttää aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin (EPALE) käyttäjien henkilötietoja.

 1. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä (rekisterinpitäjä)?

Tietojen käsittelystä vastaava henkilö: EACEA:n yksikön A5 päällikkö

Postiosoite: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

Sähköposti: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Mitä henkilötietoja käsitellään?

Pakolliset tiedot:

 • Nimi
 • Organisaatio ja osoite (tarvittaessa)
 • Maa
 • Käytetty kieli / Käytetyt kielet
 • Yhteystiedot, esim. sähköpostiosoite

Valinnaiset tiedot:

 • Kiinnostavat aihealueet
 • Sivuston kiinnostavat osiot, esim. kumppanihaku
 • Kansallisuus
 • Puhelinnumero
 • Ammatti

 1. Miksi tietoja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään postituksen ja tiedotuksen kaltaisia sisäisiä tarkoituksia varten. Käyttäjät voivat myös luoda yksityiskohtaisemman julkisen käyttäjäprofiilin, jonka avulla he voivat etsiä samoilla aloilla eri puolilla Eurooppaa työskenteleviä kumppaneita ja käyttäjiä ja jakaa parhaita käytäntöjä. Käyttäjät voivat kuitenkin itse valita, haluavatko he julkistaa tällaisia tietoja EPALE-verkkoyhteisössä.

Henkilötietoja on käsiteltävä tietyissä foorumin osioissa, jotta käyttäjät voivat etsiä kumppaneita, EPALEen rekisteröityneet käyttäjät voivat pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen hengessä ja jotta foorumin asiaton käyttö voidaan estää seurantatoimin.

 1. Kuka voi tutustua käyttäjiä koskeviin tietoihin, ja kenelle ne luovutetaan?
 • Euroopan komission, koulutuksen ja kulttuurin pääosaston (EAC) sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston (EMPL) nimetyt työntekijät.
 • EACEA:n nimetyt työntekijät.
 • EPALEn keskustukipalvelu (CSS), josta vastaa Tremend – Lai-momo muodostama yhteenliittymä.
 • EPALEn kansalliset tukipalvelut (NSS), jotka vastaavat paikallisille ja kansallisille sidosryhmille suunnatusta EPALEa koskevasta tiedotuksesta ja yhteydenpidosta niiden kanssa. Kukin NSS saa oman maansa käyttäjien henkilötiedot.
  • Jos NSS sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella, henkilötietojen siirto tapahtuu viraston ja NSS:n välisessä avustussopimuksessa mainittujen asianmukaisten suojatoimien perusteella. Näistä suojatoimista saa selosteen ottamalla yhteyttä edellä 1 kohdassa mainittuun rekisterinpitäjään.

Kattava luettelo näistä maista ja kaikista kansallisista tukipalveluista on saatavana osoitteessa (/fi/nss).

 • Tutkijat rekisterinpitäjän nimenomaisella suostumuksella.

 1. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
 • Kun tietoja käsitellään sisäisissä televiestintäverkoissa (liikennetiedot ja käyttäjäluettelot), ne voidaan luovuttaa CSS-tiimin jäsenille, EACEA:lle, EAC:lle tai EMPL:lle ja säilyttää niin kauan kuin EPALEn toiminta jatkuu.
 • Yhteystiedot: Kun käyttäjän viimeisestä sisäänkirjautumisesta on kulunut yksi vuosi, häntä koskevat tiedot asetetaan ei käytössä tilaan, jolloin ne eivät enää ole julkisia. Kun käyttäjän viimeisestä sisäänkirjautumisesta on kulunut kaksi vuotta, häntä koskevat tiedot tehdään nimettömiksi ja säilytetään vain tilastointia varten. Yhteystiedot tehdään nimettömiksi välittömästi rekisteröidyn käyttäjän sitä pyytäessä.
 • Foorumille kirjoitetut viestit säilytetään niin kauan kuin EPALEn toiminta jatkuu.
 • Tietolähteet-osiossa julkaistut viestit tai opetusaineistot säilytetään niin kauan kuin EPALEn toiminta jatkuu.
 • NSS:n suljetussa ryhmässä tai muissa ryhmissä julkaistut viestit tai opetusaineistot säilytetään niin kauan kuin EPALEn toiminta jatkuu.
 • Tiedostot ja blogikirjoitukset säilytetään niin kauan kuin EPALEn toiminta jatkuu.

 1. Kuinka henkilötiedot suojataan?

Rekisterinpitäjän ja sen toimeksisaajien on varmistettava henkilötietojen suojan edellyttämä asianmukainen turvallisuustaso ottamalla käyttöön teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi pääsynhallinta ja salaus.

 1. Miten voit käyttää oikeuksiasi, esimerkiksi oikeutta tutustua sinua koskeviin tietoihin tai oikaista ne?

Sinulla on oikeus:

 • pyytää saada tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi
 • pyytää oikaisemaan henkilötietosi
 • pyytää poistamaan henkilötietosi
 • pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää siirtämään henkilötietosi toiselle organisaatiolle yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirrettävyys)
 • peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä edellä 1 kohdassa mainittuun rekisterinpitäjään ja yksilöi pyyntösi tarkasti.

 1. Oikeus valittaa henkilötietojen suojaa koskevassa riita-asiassa

Henkilötietojen suojaa koskevassa riita-asiassa voit kääntyä rekisterinpitäjään puoleen ottamalla yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen tai asiointipostilaatikoihin.

Voit myös lähettää sähköpostia EACEA:n tietosuojavastaavalle: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Voit milloin tahansa valittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jonka verkkosivusto on osoitteessa http://www.edps.europa.eu.

 1. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Tämän aloitteen oikeusperustat ovat seuraavat:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73)
 • komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta (2013/776/EU): 3 artiklan a alakohta.

Ecorys/Intrasoftin kanssa tehty palvelusopimus (viite: 2017-3527/001-001)

Tarjouseritelmä: EPALE – sähköinen alusta aikuiskoulutusta varten Euroopassa, EACEA/2012/05

Rajoitettu ehdotuspyyntö: EPALE – kansalliset tukipalvelut, EACEA N:o 02/2016 ja EACEA 02/2018

FPFIS-CMS-palvelua koskeva EACEA:n ja DIGIT:n välinen yhteistyömuistio (viite: DIGIT – 00488-00)


[1]Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1 1.

Voit ladata tietosuojaselosteen pdf-muodossa klikkaamalla tästä.