European Commission logo
Create an account
Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

EPALE – Електронна платформа за обучение на възрастни в Европа

Декларация за поверителност

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) се стреми да запази правото Ви на поверителност. Всички лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство на ЕС за защита на данните, понастоящем Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на личните данни от институциите и органите на Общността[1].

Настоящата декларация за поверителност очертава политиките, с които EACEA събира, управлява и използва личните данни на съответните лица в рамките на EPALE – електронната платформа за обучение на възрастни в Европа.

 1. Кой отговаря за обработването на личните Ви данни (администратор на лични данни)?

Лице, посочено като отговарящо за дейностите по обработка: Ръководител на отдел А5 на EACEA

Пощенски адрес: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Брюксел

Електронна поща: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Какви лични данни се обработват?

Задължителни данни:

 • Име
 • Организация и адрес (ако е приложимо)
 • Седалище в държава
 • Използван(и) език/езици
 • Данни за контакт – напр. електронен адрес

Незадължителни данни:

 • Свързани тематични области на интерес
 • Характеристиките, представляващи интерес на сайта, напр. търсене на партньори
 • Националност
 • Телефон
 • Професия

 1. За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните данни се събират за вътрешни цели, свързани с изпращане на съобщения, разпространение на информация и т.н. Потребителите също ще могат да се „включат“ и да създадат по-подробни потребителски профили, които ще бъдат обществено достъпни и могат да бъдат използвани за намиране на партньори и други потребители в Европа, за да се споделят най-добрите практики. Потребителите обаче ще избират дали да споделят тази информация с общността на EPALE.

Обработката на лични данни в съответните части на платформата е необходима, за да позволи на потребителите да намират партньори, за да позволят на регистрираните лица в EPALE да комуникират и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение, както и да позволят дейности за проследяване, за да се предотврати неправомерното използване на платформата.

 1. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се разкриват?
 • Европейска комисия, генерална дирекция „Образование и култура“ (EAC) и генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL)
 • Персонал, определен от EACEA
 • Централната служба за поддръжка на EPALE (ЦСП), управлявана от консорциума Tremend – Lai-momo
 • Националните служби за поддръжка (НСП) на EPALE, които отговарят за популяризирането на EPALE на местните и националните заинтересовани страни и поддържане на връзка с тях. Всяка НСП получава личните данни на потребителите на съответната държава.
  • Ако НСП се намира извън ЕС/ЕИЗ, предаването на лични данни се извършва въз основа на целесъобразни гаранции, посочени в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, подписани между Агенцията и НСП. Можете да поискате да получите копие от тези уверения, като се свържете с администратора, както е посочено в точка 1 по-горе.

Пълният и актуализиран списък на тези държави, както и на всички НСП, можете да намерите на обособената страница (/bg/nss).

 • Изследователи, ако са получили специално разрешение от администратора на данни.

 1. За какъв период съхраняваме личните Ви данни?
 • Данните, обработени в контекста на вътрешните телекомуникационни мрежи (данни за трафика и директории), може би се разкриват на членовете на екипа на ЦСП/EACEA/EAC/EMPL и ще се съхраняват по време на всички действия от страна на EPALE.
 • Относно данните за контакт: 1 година след последното влизане на потребителя, данните ще бъдат зададени като неактивни, т.е. вече няма да бъдат обществено достъпни. 2 години след последното влизане на потребителя данните се анонимизират за постоянно и се съхраняват само за статистически цели. Данните за контакт ще бъдат незабавно анонимизирани при поискване от страна на регистрирания субект.
 • Съобщенията във форумите ще се съхраняват по време на всички действия от страна на EPALE.
 • Съобщенията или образователните материали, публикувани в ресурсния център ще бъдат съхранявани по време на всички действия от страна на EPALE.
 • Съобщенията или образователните материали, публикувани в затворената група на НСП и други групи, ще се съхраняват по време на всички действия от страна на EPALE.
 • Файловете и публикациите от блогове ще се съхраняват по време на всички действия от страна на EPALE.

 1. Как защитаваме личните Ви данни?

Администраторите и техните изпълнители осигуряват подходящо ниво на сигурност за защита на личните Ви данни чрез предприемането на технически и организационни мерки, като например управление на достъпа до данни и криптиране.

 1. Как можете да упражнявате Вашите права, като например правото на достъп и коригиране на данни, отнасящи се до Вас?

Имате право да:

 • Изискате достъп до личните данни, които имаме за Вас;
 • Изискате коригиране на личните Ви данни;
 • Изискате изтриване на личните Ви данни;
 • Изискате ограничение по отношение на обработката на личните Ви данни;
 • Да отправите възражение срещу обработката на личните Ви данни;
 • Изискате прехвърляне на данните Ви в друга организация в стандартен формат, който може да се чете от машина (преносимост на данни);
 • Оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

За да упражните правата си, моля, свържете се с администратора, както е посочено в точка 1 по-горе, като изрично посочите изискването си.

 1. Вашето право да се обръщате към нас в случай на конфликт по всеки въпрос, свързан с лични данни

В случай на конфликт по проблем, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към администратора на гореспоменатия адрес и функционални пощенски кутии.

Можете също така да се свържете с длъжностното лице на EACEA за защита на данните на следния електронен адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време: Интернет страница: http://www.edps.europa.eu.

 1. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Правните основания за това са:

 • Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50 – 73) за създаване на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО.
 • Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (2013/776/ЕС): Член 3, буква а).

Договор за услуги, подписан с Ecorys/Intrasoft (номер за справка: 2017-3527/001-001).

Тръжни спецификации на EPALE – Електронна платформа за обучение на възрастни в Европа EACEA/2012/05

Ограничена покана за представяне на предложения EPALE НАЦИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА EACEA № 02/2016 и EACEA 02/2018.

Меморандум за разбирателство за услугата „FPFIS-CMS“, подписан между EACEA и DIGIT (номер за справка: DIGIT – 00488-00)


[1] Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и относно свободното движение на тези данни, ОВ L8 от 12.1.2001 г., стр. 1.

За да изтеглите .pdf версията на декларацията за поверителност, щракнете тук.