European Commission logo
Maak een account aan
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur

EPALE: e-platform voor volwasseneneducatie

Privacyverklaring

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (hierna: "EACEA") zet zich in voor het handhaven van uw persoonlijke levenssfeer. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetgeving, vigerende Verordening (EG) nr. 45/2001 inzake de bescherming van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen[1].

De volgende Privacyverklaring schetst het beleid dat EACEA hanteert voor het verzamelen, beheren en gebruiken van de persoonsgegevens van betrokken personen op EPALE: e-platform voor volwasseneneducatie in Europa.

 1. Wie staat in voor de verwerking van uw persoonsgegevens (gegevensverantwoordelijke)?

Persoon die is aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerkingshandelingen: Hoofd van de eenheid A5 van EACEA

Postadres: Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, Bourgetlaan 1, BE-1140 Brussel

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Verplichte gegevens:

 • Naam
 • Organisatie en adres (indien van toepassing)
 • Land van vestiging
 • Gebruikte taal/talen
 • Contactgegevens, bv. e-mailadres

Facultatieve gegevens:

 • Verwante thematische interessegebieden
 • Voor welke functionaliteit van de website interesse, bv. partners zoeken
 • Nationaliteit
 • Telefoon
 • Beroep

 1. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verzameld voor interne doeleinden die betrekking hebben op het versturen van brieven, het verspreiden van informatie enz. Gebruikers kunnen ervoor opteren om meer gedetailleerde gebruikersprofielen te creëren, die openbaar zijn en gebruikt kunnen worden om partners te vinden en andere gebruikers die actief zijn in vergelijkbare sectoren in Europa, voor het delen van beste praktijken. Het zijn echter de gebruikers die ervoor kiezen om deze informatie te delen met de EPALE-gemeenschap.

De persoonsgegevens in de relevante onderdelen van het platform worden verwerkt om de gebruikers partners te laten vinden, om wie geregistreerd is op EPALE te laten communiceren en samenwerken in een geest van wederzijds vertrouwen en respect en om toezicht te houden, zodat ongepast gebruik van het platform kan worden vermeden

 1. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze vrijgegeven?
 • Aangewezen personeel van de Europese Commissie, het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (EAC) en het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)
 • Aangewezen personeel van EACEA
 • De Centrale ondersteuningsdienst van EPALE (CSS), beheerd door het consortium Tremend – Lai-momo
 • De Nationale ondersteuningsdiensten van EPALE (NSS), belast met het promoten van EPALE bij lokale en nationale stakeholders en het onderhouden van contacten met deze laatsten.
  • Als een NSS buiten de EU/EER gevestigd is zal de overdracht van persoonsgegevens plaatsvinden op basis van adequate waarborgen zoals beschreven in de subsidieovereenkomsten die tussen het Agentschap en de NSS'en afgesloten zijn. Neem om een exemplaar van deze waarborgen te ontvangen contact op met de verwerkingsverantwoordelijke vermeld onder 1 hierboven.

Een volledige en bijgewerkte lijst van deze landen en van alle NSS-kantoren vindt u op deze pagina (/nl/nss).

 • Onderzoekers die hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de gegevensverantwoordelijke.

 1. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?
 • Gegevens, verwerkt binnen interne telecommunicatienetwerken (gegevensverkeer en mappen) mogen aan teamleden van CSS/EACEA/EAC/EMPL worden vrijgegeven en bewaard zolang EPALE actief is.
 • Wat de contactgegevens betreft: 1 jaar na de laatste aanmelding van de gebruiker worden de gegevens inactief gemaakt en zijn ze dus niet meer publiek zichtbaar. 2 jaar na de laatste aanmelding van de gebruiker worden de gegevens permanent anoniem gemaakt en alleen nog gebruikt voor statistieken. De contactgegevens worden onmiddellijk anoniem gemaakt op verzoek van de geregistreerde persoon.
 • Forumberichten worden bijgehouden zolang EPALE actief is.
 • Berichten of leermaterialen, toegevoegd aan het leermiddelencentrum, worden bijgehouden zolang EPALE actief is.
 • Berichten of leermaterialen, toegevoegd aan de besloten groep van de NSS en andere groepen, worden bijgehouden zolang EPALE actief is.
 • Bestanden en blogs worden bijgehouden zolang EPALE actief is.

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De gegevensverantwoordelijken en hun opdrachtnemers garanderen een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens door technologische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals toegangsbeheer tot gegevens en encryptie.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen, zoals het recht op toegang en verbetering van gegevens die op u betrekking hebben?

U hebt het recht om:

 • inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • te verzoeken dat wij persoonsgegevens die wij van u hebben wijzigen;
 • te verzoeken dat wij persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen;
 • te verzoeken dat wij de toegang tot persoonsgegevens die wij van u hebben beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat overdragen aan een andere organisatie (gegevensportabiliteit)
 • te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de hierboven onder 1 vermelde gegevensverantwoordelijke door duidelijk aan te geven welk(e) recht(en) u wilt uitoefenen.

 1. Uw recht op beroep in het geval van een conflict inzake persoonsgegevens

In het geval van een conflict met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u zich richten tot de verantwoordelijke op het hierboven vermelde adres en de functionele mailboxen.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EACEA op het volgende e-mailadres: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Mocht het conflict niet kunnen worden opgelost door de verantwoordelijke, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu.

 1. Op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

De juridische basis voor dit nieuwe initiatief is de volgende:

 • Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 (PB L 347, 20.12.2013, blz. 50–73) tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Beschikkingen nr. 1719/2006/EG, 1720/2006/EG en 1298/2008/EG
 • Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot oprichting van het "Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur" en tot intrekking van Beschikking 2009/336/EG (2013/776/EU): artikel 3, lid a.

Dienstcontract, afgesloten met Ecorys/Intrasoft (ref.: 2017-3527/001-001).

Aanbestedingsstukken EPALE: e-platform voor volwasseneneducatie EACEA/2012/05

Beperkte oproep tot het indienen van voorstellen EPALE NATIONALE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN EACEA nr. 02/2016 en EACEA 02/2018.

Memorandum van overeenstemming voor de dienst "FPFIS-CMS", afgesloten tussen EACEA en DIGIT (ref.: DIGIT – 00488-00).


[1]Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Klik hier als u de PDF-versie van de Privacyverklaring wilt downloaden.