European Commission logo
Create an account
Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

EPALE – ríomh-Ardán d'Fhoghlaim Aosach san Eoraip

Ráiteas Príobháideachais

Geallann An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (“EACEA”) do phríobháideachas a chaomhnú. Pléitear le gach sonraí pearsanta de réir na reachtaíochta is infheidhme um chosaint sonraí de chuid an AE, (i láthair na huaire Rialachán (CE) Uimh 45/2001 um chosaint sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail)[1].

Leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais seo a leanas na beartais faoina ndéanann an EACEA sonraí pearsanta a bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid laistigh den EPALE – ríomh-Ardán d'Fhoghlaim Aosach san Eoraip.

 1. Cé atá freagrach as do shonraí pearsanta a phróiseáil (rialaitheoir sonraí)?

Daoine atá ainmnithe mar dhaoine atá i gceannas ar an oibríocht phróiseála: Ceann Aonaid A5 d’EACEA

Seoladh poist: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

Ríomhphost: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Cad iad na sonraí pearsanta a phróiseáiltear?

Sonraí éigeantacha:

 • Ainm
 • Eagraíocht agus seoladh (más cuí)
 • An tír ina bhfuil tú bunaithe
 • An teanga/na teangacha a úsáideann tú
 • Sonraí teagmhála – m.sh. seoladh ríomhphoist

Sonraí roghnacha:

 • Réimsí spéise gaolmhara téamacha
 • Gnéithe inspéise ar an suíomh m.sh. cuardach comhpháirtí
 • Náisiúntacht
 • Teileafón
 • Slí bheatha

 1. Cad chuige a bpróiseáiltear do shonraí?

Bailítear sonraí pearsanta le haghaidh cuspóirí inmheánacha maidir le faisnéis a chur sa phost, a scaipeadh srl. Beidh úsáideoirí in ann “liostáil” agus próifílí úsáideoirí níos mionsonraithe a chruthú a bheidh ar fáil don phobal agus ar féidir iad a úsáid mar chabhair chun comhpháirtithe agus úsáideoirí eile atá ag obair i réimsí cosúla ar fud na hEorpa a aimsiú chun dea-chleachtas a chomhroinnt. Mar sin féin, faoin úsáideoir a bheidh sé cibé an gcomhroinnfidh sé/sí an fhaisnéis seo le pobal EPALE nó nach gcomhroinnfidh.

Is gá sonraí pearsanta a phróiseáil sna codanna ábhartha den ardán chun úsáideoirí a chumasú chun comhpháirtithe a aimsiú, daoine atá cláraithe EPALE a chumasú chun dul i mbun cumarsáide agus comhair i spiorad cómhuiníne agus measa agus chun gníomhaíochtaí monatóireachta a chumasú chun mí-úsáid an ardáin a chosc.

 1. Cé hiad a bhfuil rochtain acu ar do shonraí pearsanta agus cé dóibh a nochtar iad?
 • An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (EAC) agus foireann ainmnithe de chuid Ard-Stiúrthóireacht na Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus na gComhdheiseanna (EMPL)
 • Foireann ainmnithe den EACEA
 • Seirbhís Tacaíochta Lárnach EPALE (CSS), arna rith ag an gcuibhreannas Tremend – Lai-momo
 • Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta EPALE (NSSanna), atá i gceannas ar EPALE a chur chun cinn do gheallsealbhóirí áitiúla agus náisiúnta, agus ar theagmháil a choimeád ar bun leo. Faigheann gach NSS sonraí pearsanta úsáideoirí a tíre féin.
  • Má tá an NSS suite lasmuigh den AE/LEE, aistrítear na sonraí pearsanta ar bhonn cosaint chuí dá dtagraítear sna comhaontuithe deontais a shínítear idir an Ghníomhaireacht agus an NSS. Féadfaidh tú cóip de na cosaintí seo a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh leis an rialaitheoir faoi 1 thuas.

Gheofar liosta iomlán chun dáta na dtíortha sin, mar aon leis na NSSanna uile, ar an leathanach tiomnaithe (/ga/nss).

 • Taighdeoirí, ach cead chuige sin go sonrach a bheith faighte ón Rialaitheoir Sonraí.

 1. Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?
 • Is féidir sonraí a phróiseáiltear i gcomhthéacs líonraí inmheánacha teileachumarsáide (sonraí agus comhadlanna tráchta) a nochtadh do bhaill fhoireann CSS /EACEA/EAC/EMPL agus coimeádfar iad le linn gníomhaíocht uile EPALE.
 • Maidir leis na sonraí teagmhála: Bliain amháin tar éis logáil isteach deiridh an úsáideora, socrófar sonraí ag neamhghníomhach, .i. ní bheidh siad infheicthe níos mó don phobal. 2 bhliain tar éis logáil isteach deiridh an úsáideora baintear an t-ainm go buan de shonraí agus is le haghaidh cuspóirí staitistiúla amháin a choimeádtar iad Bainfear an t-ainm de na sonraí teagmhála láithreach ar iarratas ón gcláraí.
 • Coimeádfar teachtaireachtaí i bhfóraim le linn gníomhaíocht uile EPALE.
 • Coimeádfar teachtaireachtaí nó ábhair oideachais a phostáiltear san ionad Acmhainní le linn gníomhaíocht uile EPALE.
 • Coimeádfar teachtaireachtaí nó ábhair oideachais a phostáiltear i ngrúpa príobháideach NSS le linn gníomhaíocht uile EPALE.
 • Coimeádfar comhaid agus postálacha blag le linn gníomhaíocht uile EPALE.

 1. Conas a chosnaímid do shonraí pearsanta?

Féachann na rialaitheoirí agus a gconraitheoirí chuige go mbíonn leibhéal cuí slándála ann chun do shonraí pearsanta a chosaint trí bhearta teicniúla agus eagraíochtúla a dhéanamh, m.sh. an teacht ar shonraí a bhainistiú agus criptiú.

 1. Conas is féidir leat do chearta a fheidhmiú, cearta mar an ceart chun sonraí a bhaineann leat a rochtain agus a cheartú?

Tá an ceart agat:

 • Teacht a iarraidh ar na sonraí pearsanta atá againn maidir leat;
 • Ceartú ar do shonraí pearsanta a iarraidh;
 • Léirscriosadh do shonraí pearsanta a iarraidh;
 • Srianadh ar phróiseáil do shonraí pearsanta a iarraidh;
 • Agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta;
 • Aistriú do shonraí chuig eagraíocht eile a iarraidh, i bhformáid chaighdeánach choitianta atá inléite ag meaisín (iniomparthacht sonraí);
 • Do thoiliú a aistarraingt uair ar bith.

Chun do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil leis an rialaitheoir mar a thaispeántar faoi 1 thuas, trí d’iarratas a leagan amach go soiléir.

 1. Do cheart ar éisteacht i gcás coinbhleachta ar aon cheist maidir le sonraí pearsanta.

I gcás coinbhleachta ar aon cheist a bhaineann le cosaint do shonraí pearsanta is féidir leat scríobh chuig an Rialaitheoir ag an seoladh thuasluaite agus chuig boscaí ríomhphoist feidhmiúla.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí an EACEA ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Féadfaidh tú gearán a thaisceadh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí uair ar bith: Suíomh Gréasáin http://www.edps.europa.eu.

 1. Cén bunús dlí ar a bpróiseáiltear do shonraí pearsanta?

Is é bunús dlí an tionscnaimh nua seo:

 • Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 50–73) lenar bunaíodh 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, oiliúint, óige agus spórt, lenar aisghaireadh Cinntí Uimh 1719/2006/CE, Uimh 1720/2006/CE agus Uimh 1298/2008/CE
 • Le Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 lena bunaítear ‘Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir’ agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/336/CE (2013/776/AE): Airteagal 3(a).

Conradh seirbhíse a síníodh le Ecorys/Intrasoft (tag: 2017-3527/001-001).

Sonraíochtaí tairisceana EPALE – ríomh-Ardán d'Fhoghlaim Aosach san Eoraip EACEA/2012/05

Glao teoranta ar thograí SEIRBHÍSÍ NÁISIÚNTA TACAÍOCHTA EPALE EACEA UIMH° 02/2016 agus 02/2018.

Meabhrán Tuisceana le haghaidh seirbhís "FPFIS-CMS” a síníodh idir an EACEA agus DIGIT (tag.: DIGIT – 00488-00)


[1]Rialachán (CE) Uimh 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 um chosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus ar shaorghluaiseacht sonraí dá sórt, IO L8 de 12.1.2001, lch. 1.

Chun an leagan .pdf den Ráiteas Príobháideachais a íoslódáil cliceáil anseo.