European Commission logo
Vytvořit účet
Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Prohlášení o ochraně soukromí

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se zavazuje chránit vaše soukromí. Se všemi osobními údaji se nakládá v souladu s příslušnou legislativou EU o ochraně osobních údajů, v současné době nařízením (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství[1].

V následujícím Prohlášení o ochraně soukromí jsou shrnuty postupy, na základě nichž agentura EACEA sbírá, spravuje a používá osobní údaje dotčených osob v rámci EPALE – Elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě.

 1. Kdo je zodpovědný za zpracování vašich osobních údajů (správce údajů)?

Osoba pověřená zpracováním: Vedoucí oddělení A5 EACEA

Poštovní adresa: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brusel

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Které osobní údaje se zpracovávají?

Povinné údaje:

 • Jméno
 • Organizace a adresa (je-li to relevantní)
 • Země sídla
 • Používaný jazyk (používané jazyky)
 • Kontaktní údaje – např. e-mailová adresa

Volitelné údaje:

 • Související tématické oblasti
 • Zájmové funkce na stránkách, např. hledání partnerů
 • Národnost
 • Telefon
 • Povolání

 1. Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

Osobní údaje se shromažďují pro interní účely spojené se zasíláním zpráv, distribucí informací atd. Uživatelé se také budou moci „rozhodnout“ a vytvořit podrobnější uživatelský profil, který je veřejný a může usnadnit hledání partnerů a dalších uživatelů z podobných oborů po celé Evropě s cílem sdílet osvědčené postupy. Rozhodnutí sdílet tyto informace s komunitou EPALE bude nicméně záviset na volbě uživatelů.

Zpracování osobních údajů v příslušných částech platformy je nezbytné pro to, aby uživatelé mohli najít partnery, aby mohly subjekty registrované na EPALE spolu komunikovat a spolupracovat v duchu vzájemné důvěry a respektu a aby bylo možné platformu monitorovat a předcházet tak jejímu nesprávnému využívání.

 1. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu budou zpřístupněny?
 • Vyhrazení zaměstnanci Evropské komise, Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (EAC) a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL)
 • Vyhrazení zaměstnanci agentury EACEA
 • Centrální podpůrné středisko EPALE (CSS), provozované konsorciem Tremend – Lai-momo
 • Národní podpůrná střediska EPALE (NSS), která jsou pověřena propagací EPALE u místních a národních zainteresovaných subjektů a udržováním kontaktu s nimi. Každé NSS přijímá osobní údaje uživatelů své země.
  • V případě, že se NSS nachází mimo území EU/EHP, předávají se osobní údaje na základě vhodných záruk uvedených v grantových dohodách mezi agenturou a NSS. Můžete požádat o získání kopie těchto záruk kontaktováním správce uvedeného v bodě 1 výše.

Úplný a aktualizovaný seznam těchto zemí a všech NSS je k dispozici na stránce (/cs/nss).

 • Výzkumníci, pokud to výslovně povolí správce údajů.

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
 • Údaje zpracovávané v rámci interních telekomunikačních sítí (provozní data a adresáře) mohou být zpřístupněny členům týmu CSS EACEA/EAC/EMPL a budou uchovávány po celou dobu provozu platformy EPALE.
 • V případě kontaktních údajů: Po uplynutí 1 roku po posledním přihlášení uživatele se údaje nastaví jako neaktivní, tj. nebudou veřejně viditelné. Po uplynutí 2 let po posledním přihlášení uživatele jsou údaje permanentně anonymizovány a uchovávány pouze pro statistické účely. Kontaktní údaje budou na žádost žadatele o registraci okamžitě anonymizovány.
 • Zprávy ve fórech budou uchovávány po celou dobu provozu platformy EPALE.
 • Zprávy a vzdělávací materiály zveřejněné v rubrice Zdroje se budou uchovávat po celou dobu provozu EPALE.
 • Zprávy a vzdělávací materiály zveřejněné v uzavřené skupině NSS a jiných skupinách se budou uchovávat po celou dobu provozu EPALE.
 • Soubory a blogové příspěvky budou uchovávány po celou dobu provozu platformy EPALE.

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Správci a jejich dodavatelé zajišťují odpovídající úroveň bezpečnosti za účelem zajištění ochrany vašich osobních údajů přijetím technických a organizačních opatření, jako je například správa přístupu k datům a šifrování.

 1. Jak můžete uplatnit svá práva jako právo na přístup a opravu údajů, které se vás týkají?

Máte právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme; • Na opravu svých osobních údajů;
 • Na výmaz svých osobních údajů;
 • Na omezení zpracování svých osobních údajů;
 • Vznést námitku ohledně zpracování svých osobních údajů;
 • Na přenos svých osobních údajů k jiné organizaci v běžně používaném standardním strojově čitelném formátu (přenositelnost dat);
 • Svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte prosím správce, jak je uvedeno v bodě 1, s explicitní formulací svého požadavku.

 1. Vaše právo na opravný prostředek v případě sporu ohledně jakékoli otázky týkající se osobních údajů

V případě sporu ohledně jakékoli otázky týkající se osobních údajů se můžete obrátit na správce dat na výše uvedené adrese a funkčních e-mailových schránkách.

Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů EACEA na následující e-mailové adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kdykoliv můžete podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů: Webová stránka http://www.edps.europa.eu.

 1. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Právní základy této iniciativy jsou následující:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 50-73), kterým se zavádí „Erasmus +“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1719/2006 /ES, 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES,
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES (2013/776/EU): Článek 3(a).

Smlouva o poskytování služeb uzavřená s konsorciem Ecorys/Intrasoft (viz: 2017-3527/001-001).

Zadávací dokumentace EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EACEA/2012/05

Omezená výzva k předkládání návrhů PODPŮRNÁ STŘEDISKA EPALE č. 02/2016 a EACEA 02/2018.

Memorandum o porozumění pro službu „FPFIS-CMS“ podepsané mezi EACEA a DIGIT (viz: DIGIT – 00488-00)


[1] Nařízení (ES) č. 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Pokud si chcete stáhnout Prohlášení o ochraně soukromí ve verzi .pdf, klikněte sem.