European Commission logo
Ustvari račun
Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

EPALE – Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Izjava o zasebnosti

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je zavezana k ohranjanju vaše zasebnosti. Vsi osebni podatki so obravnavani v skladu z veljavno zakonodajo EU s področja varstva podatkov; trenutno je to Uredba (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti[1].

Naslednja izjava o zasebnosti opisuje pravilnike, s katerimi EACEA zbira, upravlja in uporablja osebne podatke zadevnih posameznikov znotraj EPALE – elektronske platforme za izobraževanje odraslih v Evropi.

 1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov (upravljavec podatkov)

Oseba, ki je odgovorna za postopek obdelave podatkov: Vodja enote A5 agencije EACEA

Poštni naslov: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

E-naslov: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Kateri osebni podatki se obdelujejo

Obvezni podatki:

 • Ime
 • Organizacija in naslov (če je to smiselno)
 • Država, v kateri je sedež
 • Uporabljen/-i jezik/-i
 • Podatki za stik, npr. e-naslov

Izbirni podatki:

 • Sorodna tematska področja zanimanja
 • Značilnosti interesa delovanja na spletni strani, npr. iskanje partnerjev
 • Narodnost
 • Telefon
 • Poklic

 1. V kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke

Osebne podatke zbiramo za interne namene, ki se nanašajo na pošiljanje, širjenje informacij itd. Uporabniki bodo lahko tudi izbrali in ustvarili podrobnejše profile uporabnikov, ki bodo javni in ki jih lahko uporabijo za iskanje partnerjev ter drugih uporabnikov, ki delajo na podobnih področjih po Evropi, da si izmenjajo najboljše prakse. Vendar pa morajo uporabniki sami soglašati z deljenjem informacij s skupnostjo EPALE.

Obdelava osebnih podatkov na ustreznih delih platforme je potrebna za to, da lahko uporabniki najdejo partnerje in da lahko registracijski zavezanci EPALE komunicirajo in sodelujejo v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja ter zato, da je mogoče v sklopu nadzornih dejavnosti preprečiti nepravilno uporabo platforme.

 1. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu so ti podatki razkriti
 • Pooblaščeno osebje Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo (EAC) ter Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (EMPL)
 • Pooblaščeno osebje EACEA
 • Osrednja služba za podporo (OSP) EPALE, ki jo upravlja konzorcij Tremend – Lai-momo
 • Nacionalne svetovalne službe (NSS) EPALE, ki so zadolžene za predstavljanje EPALE lokalnim in nacionalnim zainteresiranim stranem ter ohranjanje stika z njimi. Vsaka Nacionalna svetovalna služba prejme osebne podatke uporabnikov za posamezno državo.
  • Če Nacionalna svetovalna služba ni v EU/EGP, prenos osebnih podatkov poteka na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov, določenih v sporazumih o dodelitvi sredstev, ki sta jih podpisali Agencija in Nacionalna svetovalna služba. Če želite dobiti kopijo teh zaščitnih ukrepov, stopite v stik z upravljavcem podatkov, navedenim v točki 1 zgoraj.

Popoln in posodobljen seznam držav in vseh Nacionalnih svetovalnih služb je na voljo na za to namenjeni spletni strani (/sl/nss).

 • Raziskovalci, če to izrecno dovoli upravljavec podatkov.

 1. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke
 • Vpogled v podatke, ki se obdelujejo v okviru notranjih telekomunikacijskih omrežij (podatki o prometu in imeniki), imajo lahko člani ekipe OSP/EACEA/EAC/EMPL, podatki pa se hranijo ves čas delovanja EPALE.
 • Podatki za stik: Eno leto po zadnji prijavi uporabnika podatki postanejo neaktivni, tj. niso več vidni javnosti. Dve leti po zadnji prijavi uporabnika podatki postanejo trajno anonimni in se hranijo samo še za statistično uporabo. Podatki za stik na zahtevo registrirane osebe nemudoma postanejo anonimni.
 • Sporočila na forumih se hranijo ves čas delovanja platforme EPALE.
 • Sporočila ali izobraževalna gradiva, objavljena v Informacijskem centru, se hranijo ves čas delovanja platforme EPALE.
 • Sporočila ali izobraževalna gradiva, objavljena v zaprti skupini NSS in drugih skupinah, se hranijo ves čas delovanja platforme EPALE.
 • Datoteke in objave v spletnih dnevnikih se hranijo ves čas delovanja platforme EPALE.

 1. Kako varujemo vaše osebne podatke

Upravljavci podatkov in njihovi izvajalci zagotavljajo ustrezno raven zaščite za varstvo vaših osebnih podatkov tako, da izvajajo tehnične in organizacijske ukrepe, kot sta na primer upravljanje dostopa do podatkov in šifriranje.

 1. Kako lahko uveljavljate svoje pravice, kot sta pravica do dostopa in pravica do popravka podatkov, ki se nanašajo na vas

Pravico imate, da:

 • zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas,
 • zahtevate popravek svojih osebnih podatkov,
 • zahtevate izbris svojih osebnih podatkov,
 • zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov,
 • zahtevate prenos svojih osebnih podatkov drugi organizaciji v splošno uporabljani, strojno berljivi in standardni obliki (prenosljivost podatkov),
 • kadarkoli prekličete privolitev.

Za uveljavljanje pravic stopite v stik z upravljavcem podatkov, ki je naveden v točki 1 zgoraj, ter izrecno opredelite svojo zahtevo.

 1. Vaša pravica do pritožbe v primeru spora o kateremkoli vprašanju, povezanim z osebnimi podatki

V primeru spora o kateremkoli vprašanju v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na upravljavca na zgoraj navedenem naslovu in prek funkcionalnih poštnih predalov.

Obrnete se lahko tudi na uradno osebo za varstvo podatkov pri EACEA, ki je na voljo na naslednjem e-poštnem naslovu eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kadarkoli lahko tudi vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov: Spletno mesto http://www.edps.europa.eu.

 1. Po kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke

Pravno podlago za to pobudo predstavljajo:

 • Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 (UL L 347, 20. 12. 2013, str. 50–73) o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES;
 • Izvedbeni sklep komisije z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES (2013/776/EU): Člen 3(a).

Pogodba o izvajanju storitev, podpisana s konzorcijem Ecorys/Intrasoft (ref. št.: 2017-3527/001-001).

Razpisna dokumentacija EPALE – ePlatforma za učenje odraslih v Evropi EACEA/2012/05

Omejeni razpis za zbiranje predlogov EPALE NACIONALNE SVETOVALNE SLUŽBE EACEA št. 02/2016 in 02/2018.

Memorandum o soglasju za storitev »FPFIS-CMS«, ki sta ga podpisala EACEA in DIGIT (ref. št.: DIGIT – 00488-00)


[1] Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 8, 12.1.2001, str.  1.

 Za prenos Izjave o zasebnosti v različici PDF kliknite tukaj.