European Commission logo
Create an account
Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

EPALE – ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Oświadczenie o ochronie prywatności

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, aktualnie jest to Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe[1].

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa strategie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych i zarządzania nimi przez EACEA w ramach EPALE – ePlatformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych (administrator danych)?

Osoba odpowiedzialna za operacje przetwarzania: Kierownik działu A5 EACEA

Adres pocztowy: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Bruksela

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Dane obowiązkowe:

 • Nazwisko
 • Organizacja i adres (jeżeli dotyczy)
 • Kraj siedziby
 • Język (-i)
 • Dane kontaktowe – np. adres e-mail

Dane nieobowiązkowe:

 • Powiązane tematyczne obszary zainteresowania
 • Interesujące funkcje platformy, np. wyszukiwanie partnerów
 • Obywatelstwo
 • Telefon
 • Zawód

 1. W jakim celu są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone do celów wewnętrznych związanych z mailingiem, rozpowszechnianiem informacji itp. Użytkownik będzie mieć także możliwość wyboru i stworzenia bardziej szczegółowego profilu publicznego, który będzie pomocny w wyszukiwaniu partnerów i innych użytkowników zajmujących się podobnymi dziedzinami w całej Europie, aby wymieniać się najlepszymi praktykami. O tym, czy podzielić się tymi informacjami ze społecznością EPALE decyduje sam użytkownik.

Przetwarzanie danych osobowych w stosownych częściach platformy jest niezbędne. Dzięki niemu użytkownicy mogą wyszukiwać partnerów, osoby rejestrujące się na EPALE – komunikować się i współpracować w duchu wzajemnego zaufania i szacunku, a podejmowane działania z zakresu monitoringu pozwalają zapobiegać nieodpowiedniemu wykorzystywaniu platformy.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?
 • Wyznaczeni pracownicy Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (EAC) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL)
 • Wyznaczeni pracownicy EACEA
 • Centralne Biuro (CSS) EPALE prowadzone przez konsorcjum Tremend – Lai-momo
 • Biura Krajowe (NSS) EPALE, których zadanie polega na promowaniu EPALE wśród lokalnych i krajowych interesariuszy oraz utrzymywanie z nimi kontaktu. Każde NSS otrzymuje dane osobowe użytkowników ze swojego kraju.
  • Jeżeli NSS znajduje się poza obszarem UE/EOG, transfer danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń określonych w umowie o udzieleniu dotacji zawartej między Agencją a NSS. Użytkownik może uzyskać kopię tych zabezpieczeń, kontaktując się z administratorem danych, jak wskazano w punkcie 1 powyżej.

Wyczerpująca i aktualna lista tych krajów, a także wszystkich NSS, jest dostępna na odrębnej stronie (/pl/nss).

 • Naukowcy, którzy uzyskają specjalne zezwolenie administratora danych.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?
 • Dane przetwarzane w wewnętrznych sieciach telekomunikacyjnych (dane o ruchu i katalogi) mogą zostać ujawnione członkom zespołów CSS/EACEA/EAC/EMPL i będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Dane kontaktowe: Po upływie roku od ostatniego logowania użytkownika dane uzyskują status nieaktywny, tj. nie będą już widoczne publicznie. Po upływie dwóch lat od ostatniego logowania użytkownika dane zostają definitywnie zanonimizowane i będą przechowywane wyłącznie w celach statystycznych. Dane kontaktowe podlegają niezwłocznej anonimizacji na żądanie osoby rejestrującej je.
 • Wiadomości zamieszczone na forach będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Wiadomości lub materiały edukacyjne zamieszczone w Bibliotece materiałów będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Wiadomości lub materiały edukacyjne zamieszczone w zamkniętej grupie NSS będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.
 • Pliki lub wpisy na blogach będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania EPALE.

 1. Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Administratorzy danych i ich wykonawcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkowników za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, takich jak na przykład zarządzanie dostępem do danych i szyfrowanie.

 1. W jaki sposób można skorzystać z przysługujących praw dotyczących dostępu do swoich danych albo ich sprostowania?

Użytkownik ma prawo do:

 • Żądania wglądu do zgromadzonych przez nas swoich danych osobowych;
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 • Żądania przeniesienia swoich danych do innej organizacji w powszechnie stosowanym formacie odczytywalnym maszynowo (przenoszenie danych);
 • Wycofania swojej zgody w dowolnym czasie.

Aby skorzystać z przysługujących praw, skontaktuj się z administratorem danych, jak wskazano w punkcie 1 powyżej, wyraźnie formułując swoje żądanie.

 1. W razie konfliktu lub jakiegokolwiek problemu dotyczącego danych osobowych użytkownik ma prawo do odwołania się.

W razie jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego ochrony danych osobowych, użytkownik może się zwrócić do administratora pod podanym wyżej adresem oraz za pośrednictwem funkcyjnych skrzynek pocztowych

Użytkownik może także napisać do inspektora ochrony danych EACEA na poniższy adres e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Użytkownik może wnieść skargę w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: Witryna: http://www.edps.europa.eu.

 1. Na jakich podstawach prawnych opiera się przetwarzanie danych osobowych?

Podstawy prawne tej inicjatywy:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z dnia 20.12.2013, s. 50-73) ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, nr 1720/2006/WE i nr 1298/2008/WE,
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz uchylająca decyzja 2009/336/WE (2013/776/UE): Artykuł 3 lit. a,

Zamówienie publiczne na usługi podpisane z Ecorys/Intrasoft (nr ref.: 2017-3527/001-001).

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe EACEA/2012/05

Ograniczone zaproszenie do składania wniosków EPALE NATIONAL SUPPORT SERVICES EACEA N° 02/2016 i EACEA 02/2018.

Protokół Ustaleń dotyczący platformy FPFIS-CMS, podpisany przez EACEA i DIGIT (nr ref.: DIGIT – 00488-00)


[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L8 z dnia 12.1.2001, s. 1.

Aby pobrać plik pdf z oświadczeniem o ochronie prywatności, kliknij tutaj.