European Commission logo
Vytvorenie konta
Môžete vybrať viac slov a oddeľte ich čiarkou

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (ďalej len „EACEA“) sa zaviazala, že bude ochraňovať vaše súkromie. So všetkými osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, ktoré v súčasnosti predstavuje nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane osobných údajov spracúvaných inštitúciami a orgánmi Spoločenstva[1].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých EACEA zbiera, spravuje a používa osobné údaje dotknutých jednotlivcov v rámci EPALE – elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe.

 1. Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov (prevádzkovateľ)?

Osoba, ktorej bola zverená spracovateľská operácia: vedúci útvaru A5 v EACEA

Poštová adresa: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brusel

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Aké osobné údaje sa spracúvajú?

Povinné údaje:

 • Meno
 • Organizácia a adresa (ak sa uplatňuje)
 • Krajina sídla
 • Používané jazyky
 • Kontaktné údaje – napr. e-mailová adresa

Nepovinné údaje:

 • Súvisiace tematické oblasti záujmu
 • Funkcie na webovej lokalite, o ktoré má používateľ záujem, napr. vyhľadávanie partnerov
 • Štátna príslušnosť
 • Telefón
 • Povolanie

 1. Na aké účely spracúvame vaše údaje?

Osobné údaje sa zbierajú na interné účely súvisiace s posielaním pošty, distribúciou informácií a pod. Používatelia zároveň budú mať možnosť zvoliť si a vytvoriť podrobnejšie používateľské profily, ktoré budú verejné a budú sa môcť využiť na vyhľadávanie partnerov a iných používateľov z celej Európy, ktorí pôsobia v príbuzných oblastiach, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Poskytnutie týchto informácií komunite EPALE však závisí od rozhodnutia používateľa.

Spracúvanie osobných údajov v príslušných častiach platformy je potrebné na to, aby používatelia mohli vyhľadávať partnerov, aby subjekty zaregistrované na platforme EPALE mohli komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a úcty, a aby bolo možné monitorovať aktivity s cieľom zabrániť nevhodnému používaniu platformy.

 1. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu budú poskytnuté?
 • určení zamestnanci Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru (EAC) a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL);
 • určení zamestnanci agentúry EACEA;
 • služba centrálnej podpory EPALE (CSS), ktorú prevádzkuje konzorcium Tremend – Lai-momo;
 • národné podporné služby EPALE (NSS), ktoré sú zodpovedné za propagáciu platformy EPALE medzi miestnymi a vnútroštátnymi zainteresovanými stranami a za udržiavanie kontaktov s nimi. Každej NSS sa doručujú osobné údaje používateľov z príslušnej krajiny.
  • Ak sa NSS nachádza mimo EÚ/EHP, prenos osobných údajov sa vykonáva na základe primeraných záruk uvedených v dohodách o grante uzatvorených medzi agentúrou a NSS. O kópiu týchto záruk môžete požiadať prevádzkovateľa na adrese uvedenej v prvom oddiele.

Úplný a aktualizovaný zoznam týchto krajín, ako aj všetkých NSS, je dostupný na vyhradenej stránke (/sk/nss).

 • výskumníci s osobitným povolením od prevádzkovateľa.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 • Údaje spracúvané v rámci interných telekomunikačných sietí (prevádzkové údaje a adresáre) môžu byť poskytnuté členom tímu CSS/EACEA/EAC/EMPL a budú sa uchovávať počas celej činnosti platformy EPALE.
 • Kontaktné údaje: jeden rok po poslednom prihlásení používateľa sa údaje označia ako neaktívne, čiže už nebudú viditeľné pre verejnosť. Dva roky po poslednom prihlásení používateľa sa údaje natrvalo anonymizujú a budú uchovávané len na štatistické účely. Na žiadosť registrovaného subjektu sa kontaktné údaje okamžite anonymizujú.
 • Správy vo fórach sa budú uchovávať počas celej činnosti platformy EPALE.
 • Správy alebo vzdelávacie materiály uverejnené v Centre zdrojov sa budú uchovávať počas celej činnosti platformy EPALE.
 • Správy alebo vzdelávacie materiály uverejnené v uzavretých skupinách NSS a iných skupinách sa budú uchovávať počas celej činnosti platformy EPALE.
 • Súbory a blogové príspevky sa budú uchovávať počas celej činnosti platformy EPALE.

 1. Ako ochraňujeme vaše osobné údaje?

Prevádzkovatelia a ich zmluvní partneri zabezpečujú primeranú úroveň zabezpečenia v záujme ochrany vašich osobných údajov tak, že prijímajú technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad správa prístupu k údajom a šifrovanie.

 1. Ako si môžete uplatňovať svoje práva, napr. právo na prístup k údajom a na opravu údajov, ktoré sa vás týkajú?

Máte právo:

 • požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme;
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • požiadať o presun svojich údajov inej organizácii v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (prenosnosť údajov);
 • kedykoľvek zrušiť svoj súhlas.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, obráťte sa na prevádzkovateľa na adrese uvedenej v prvom oddiele, pričom presne opíšte svoju požiadavku.

 1. Vaše právo obrátiť sa na príslušný subjekt v prípade konfliktu týkajúceho sa problematiky ochrany osobných údajov

V prípade konfliktu týkajúceho sa problematiky ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na adrese uvedenej skôr v texte a na funkčných e-mailových adresách.

Môžete sa tiež skontaktovať s úradníkom pre ochranu údajov EACEA na tejto e-mailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na webovej lokalite: http://www.edps.europa.eu.

 1. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Právny základ tejto iniciatívy predstavujú:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73);
 • vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES, článok 3 písm. a).

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená s konzorciom Ecorys/Intrasoft (zn. 2017-3527/001-001).

Špecifikácie súťaže EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe EACEA/2012/05

Užšia výzva na predkladanie návrhov NÁRODNÉ PODPORNÉ SLUŽBY PRE EPALE EACEA č. 02/2016 a EACEA 02/2018.

Memorandum o porozumení týkajúce sa služby „FPFIS-CMS“ uzatvorené medzi EACEA a DIGIT (zn. DIGIT – 00488-00)


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s.  1.

Ak si želáte stiahnuť Vyhlásenie o ochrane súkromia vo formáte .pdf, kliknite sem.