Zainteresované strany EÚ

Zainteresované strany EÚ

Užitočné odkazy EPALE

Európska komisia

Program Erasmus+

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí a modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou. Na tento sedemročný program sa vyčlenilo 14,7 miliardy EUR. Ide o 40-percentný nárast v porovnaní so súčasným objemom výdavkov, čo je dôkazom toho, že Európska únia myslí svoj záväzok investovať do týchto oblastí vážne. Erasmus+ umožní, aby sa viac ako 4 milióny Európanov mohli uchádzať o zahraničné štúdium, odbornú prípravu, pracovnú stáž alebo dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Platforma výsledkov projektu Erasmus+

Platforma výsledkov Erasmus+ poskytuje komplexný prehľad projektov financovaných z programu Erasmus+ a z jeho predchodcov. Platforma poskytuje prístup k informáciám o projektoch (opis, finančné krytie, partneri, výsledky, kontaktné údaje) a vyzdvihuje projekty s osvedčenými postupmi a úspešnými príbehmi (t. j. projekty, ktoré sa vyznačujú politickou relevantnosťou, komunikačným potenciálom, vplyvom alebo skladbou).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) je výkonnou pobočkou Európskej únie, zodpovednou za politiky vo vzťahu k vzdelávaniu, kultúre, mládeži a športu. DG EAC tiež podporuje aktivity v spomínaných oblastiach prostredníctvom rôznych projektov a programov, najmä cez programy Kreatívna Európa a Erasmus+.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) je poverená riadením osobitných častí programov financovania EÚ v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, občianskeho života, dobrovoľníctva a v audiovizuálnej oblasti.

Európske politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a učeniu sa dospelých

Digitálny program pre Európu

Odkaz na podsekciu Digitálneho programu pre Európu. Cieľom Digitálneho programu pre Európu je pomôcť európskym občanom a podnikom získať čo najviac z digitálnych technológií. Je prvým zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ „Európa 2020“ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Politika EÚ vo vzťahu k vzdelávaniu a učeniu sa dospelých

Vzdelávanie a učenie sa dospelých je rozhodujúcou súčasťou politiky Európskej komisie vo vzťahu k celoživotnému učeniu. Skladá sa z formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa pre nadobudnutie základných zručností, získavanie nových kvalifikácií, zvyšovanie kvalifikácií alebo rekvalifikáciu pre účely zamestnania.

Európa 2020

Európa 2020 je desaťročnou stratégiou Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorá bola predstavená v roku 2010. Jej snahou je riešiť nedostatky nášho modelu rastu a vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 

Slovníky pre oblasť vzdelávania a učenia sa dospelých

Confusing Conversations (Mätúce rozhovory)

On-line slovník základných pojmov v oblasti vzdelávania k občianstvu v nemeckom a anglickom jazyku.

Európsky slovník vzdelávania a učenia sa dospelých, Úroveň 1

Štúdia k európskej terminológii v oblasti vzdelávania a učenia sa dospelých s cieľom dosiahnutia spoločného jazyka a spoločného porozumenia a monitorovania daného sektora, úroveň 1. Štúdia zadaná Európskou komisiou v roku 2008 a vedená Národným centrom pre výskum a rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti dospelých (NRDC - National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy).

Európsky slovník vzdelávania a učenia sa dospelých, Úroveň 2

Štúdia k európskej terminológii v oblasti vzdelávania a učenia sa dospelých s cieľom dosiahnutia spoločného jazyka a spoločného porozumenia a monitorovania daného sektora, úroveň 2. Štúdia vedená Národným centrom pre výskum a rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti dospelých (NRDC - National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy) pre Európsku komisiu.

Terminológia európskej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave (2008)

Tento multilingválny slovník definuje 100 kľúčových pojmov používaných v európskej politike vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave. Dostupný je v šiestich jazykoch: anglickom, španielskom, nemeckom, francúzskom, talianskom a portugalskom. Tento slovník je aktualizovanou a rozšírenou verziou "Terminológie politiky odbornej prípravy", 2004.

Terminológia európskej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave (2014)

Tento multilingválny slovník (2014) definuje 130 kľúčových pojmov používaných v európskej politike vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave. Predstavuje rozšírenú a aktualizovanú verziu "Terminológie európskej politiky vo vzťahu k vzdelávaniu a odbornej príprave(link is external)" (2008) a "Terminológie politiky odbornej prípravy", (2004). Berie do úvahy nové priority politiky Európskej únie, najmä v oblasti analýzy potreby zručností a kompetencií. S odborníkmi z Cedefop boli vypracované nové definície. 

Terminológia politiky odbornej prípravy - multilingválny slovník pre rozšírenú Európu (2004)

Tento slovník definuje vybrané pojmy používané v oblasti politiky odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Európe. Je určený pre výskumníkov a odborníkov z praxe a všeobecne pre všetkých, ktorí majú do činenia s politikou OVP. Dostupný je v šiestich jazykoch: anglickom, francúzskom, nemeckom, českom, maďarskom a poľskom.