Ενδιαφερόμενοι φορείς της ΕΕ

Ενδιαφερόμενοι φορείς της ΕΕ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι EPALE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα Erasmus +

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Εργασίας της Νεολαίας. Το επταετές πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αύξηση κατά 40% σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα δαπανών, ανακλώντας τη δέσμευση της ΕΕ να επενδύσει σε αυτές τις περιοχές. Το Erasmus+ θα προσφέρει ευκαιρίες για πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να γίνουν εθελοντές στο εξωτερικό.

Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+

Η Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+ παρέχει μια συνολική επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+ και τα προγενέστερα προγράμματα. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (περιγραφές, χρηματοδότηση, εταίροι, αποτελέσματα, στοιχεία επικοινωνίας) και επισημαίνει προγράμματα βέλτιστων πρακτικών και ιστορίες επιτυχίας (π.χ. προγράμματα που ξεχωρίζουν ως προς τη συνάφεια των πολιτικών, τις δυνατότητες επικοινωνίας, τον αντίκτυπο ή τον σχεδιασμό).

EAC

Η Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) είναι η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη για την πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας, των γλωσσών και του αθλητισμού. Η ΓΔ EAC υποστηρίζει επίσης αυτά τα θέματα μέσω ποικίλων σχεδίων και προγραμμάτων, ειδικά του Creative Europe και του Erasmus +.

EACEA

Ο Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) είναι ο αρμόδιος για τη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του οπτικοακουστικού τομέα, του αθλητισμού, της ιθαγένειας και του εθελοντισμού.

Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Σύνδεση με το τμήμα Εκπαίδευσης του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (DAE) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης ούτως ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία είναι η στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Πολιτική της ΕΕ για τη μάθηση ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ζωτικό παράγοντα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. Περιλαμβάνει επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων προσόντων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή την επανακατάρτιση για απασχόλησηΟι εθνικοί συντονιστές έχουν οριστεί για την προώθηση της πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μάθηση ενηλίκων.

Ευρώπη 2020

Η Ευρώπη 2020 είναι η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση που ξεκίνησε το 2010. Ασχολείται με την αντιμετώπιση των ελλείψεων του αναπτυξιακού μοντέλου και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Γλωσσάρια για την εκπαίδευση ενηλίκων

Μπερδεμένες συνομιλίες

Ηλεκτρονικό γλωσσάριο για βασικούς όρους εκπαίδευσης για ιθαγένεια στη γερμανική και αγγλική γλώσσα.

Ευρωπαϊκό γλωσσάριο εκπαίδευσης ενηλίκων, Επίπεδο 1

Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ορολογία στη Μάθηση Ενηλίκων για κοινή γλώσσα και κοινή κατανόηση και παρακολούθηση του τομέα, επίπεδο 1. Μελέτη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 με επικεφαλής το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για τον Αλφαβητισμό και την Αριθμητικότητα των Ενηλίκων (NRDC).

Ευρωπαϊκό γλωσσάριο εκπαίδευσης ενηλίκων, Επίπεδο 2

Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ορολογία στη Μάθηση Ενηλίκων για κοινή γλώσσα και κοινή κατανόηση και παρακολούθηση του τομέα, επίπεδο 2. Μελέτη υπό την αιγίδα της Εθνικής Έρευνας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ορολογία της Ευρωπαϊκής πολιτικής για εκπαίδευση και κατάρτιση (2008)(link is external)

Αυτό το πολύγλωσσο γλωσσάριο καθορίζει 100 βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Αυτό το γλωσσάριο είναι μια ενημερωμένη και εκτεταμένη έκδοση της «Ορολογίας της πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση», 2004.

Ορολογία της Ευρωπαϊκής πολιτικής για εκπαίδευση και κατάρτιση (2014)

Αυτό το πολύγλωσσο γλωσσάριο (2014) περιλαμβάνει 130 βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται για εκτεταμένη και ενημερωμένη έκδοση της «Ορολογίας της ευρωπαϊκής πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»(link is external) (2008) και της «Ορολογίας της πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση» (2004). Λαμβάνει υπόψη νέες προτεραιότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες και ικανότητες. Νέοι ορισμοί έχουν αναπτυχθεί με τους εμπειρογνώμονες του Cedefop.

Ορολογία της πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης - ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο για τη διευρυμένη Ευρώπη (2004)

Αυτό το γλωσσάριο ορίζει μια ποικιλία όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη. Προορίζεται για ερευνητές, επαγγελματίες και γενικότερα για όσους ασχολούνται με την πολιτική Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Τσεχικά, Ουγγρικά και Πολωνικά.

Για πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της μάθησης ενηλίκων, πατήστε επάνω στα λογότυπα που ακολουθούν:

Λογότυπο φορέα Επωνυμία φορέα
National Coordinators for Adult Learning Agenda Εθνικοί Συντονιστές για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Network on and analyses of European education systems and policies Δίκτυο και αναλύσεις ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων
Centre for Education and lifelong learning Κέντρο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης
Education and Culture Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
Erasmus Plus National Agencies Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+
European Association for Quality Assurance Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
European Association for the Education of Adults Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων
European Association of Institutions in Higher Education Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
European Basic Skills Network and its members Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων
European Centre for the Development of Vocational Training Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
European InfoNet Adult Education Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση ενηλίκων InfoNet
European Lifelong Guidance Policy Network Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τη Διά Βίου Καθοδήγηση
European Quality Assurance in Vocational Education and Training Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
European Society for Research on the Education of Adults Ευρωπαϊκή Ένωση για την Έρευνα στην Εκπαίδευση των Ενηλίκων
European University Association Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
European University Continuing Education Network Δίκτυο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
International Council for Adult Education Διεθνές Συμβούλιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
The European Civil Society Platform on Lifelong Learning Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για τη διά βίου μάθηση
UNESCO Institute for Lifelong Learning Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης UNESCO