Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ενδιαφερόμενοι φορείς της ΕΕ

Ενδιαφερόμενοι φορείς της ΕΕ

EPALE Useful links

European Commission

Erasmus + Programme

The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work. The seven year programme will have a budget of €14.7 billion; a 40% increase compared to current spending levels, reflecting the EU s commitment to investing in these areas. Erasmus+ will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad.

Erasmus+ Project Results Platform

The Erasmus+ Project Results Platform provides a comprehensive overview of projects funded under the Erasmus+ and its predecessor programmes. The platform gives access to project information (descriptions, funding, partners, results, contact information) and highlights best practice projects and success stories (i.e. projects that distinguished themselves in terms of policy relevance, communication potential, impact or design).

EAC

The Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) is the executive branch of the European Union responsible for policy on education, culture, youth, languages, and sport. DG EAC also supports these issues through a variety of projects and programmes, notably Creative Europe and Erasmus+.

EACEA

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is entrusted with the management of specific parts of the EU's funding programmes in the fields of education, culture, audiovisual, sport, citizenship and volunteering.

European Policies related to adult learning

Digital Agenda for Europe

Link to the Education subsection of the Digital Agenda for Europe. The Digital Agenda for Europe (DAE) aims to help Europe's citizens and businesses to get the most out of digital technologies. It is the first of seven flagships initiatives under Europe 2020, the EU's strategy to deliver smart sustainable and inclusive growth.

EU Policy on Adult Learning

Adult learning is a vital component of the European Commission's lifelong learning policy. It comprises formal, non-formal, and informal learning for improving basic skills, obtaining new qualifications, up-skilling, or re-skilling for employmentNational Coordinators have been designated to promote adult learning policy through the European Agenda for Adult Learning. 

Europe 2020

Europe 2020 is the European Union’s ten-year growth and jobs strategy that was launched in 2010. It is about addressing the shortcomings of our growth model and creating the conditions for a smart, sustainable and inclusive growth.

Glossaries on adult learning

Confusing Conversations

Online glossary for fundamental terms of citizenship education in German and English language.

European adult learning glossary, Level 1

Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector, level 1. Study Commissioned by the European Commission in 2008 and led by the National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC).

European Adult Learning Glossary, Level 2

Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector, level 2. Study led by the National Research for the European Commission.

Terminology of European education and training policy (2008)

This multilingual glossary defines 100 key terms used in European education and training policy. It is in six languages: English, Spanish, German, French, Italian and Portuguese. This glossary is an updated and extended version of the ‘Terminology of vocational training policy’, 2004.

Terminology of European education and training policy (2014)(link is external)

This multilingual glossary (2014) defines 130 key terms used in European education and training policy. It is an extended and updated version of ‘Terminology of European education and training policy’(link is external) (2008) and ‘Terminology of vocational training policy’ (2004). It considers new priorities of European union policy, mainly in skills and competence needs analysis. New definitions have been developed with experts from Cedefop.

Terminology of vocational training policy - a multilingual glossary for an enlarged Europe (2004)

This glossary defines a selection of terms used in the field of vocational education and training (VET) policy in Europe. It is intended for researchers and practitioners and more generally, for all those involved in VET policy. It is in six languages: English, French, German, Czech, Hungarian and Polish.

Για πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της μάθησης ενηλίκων, πατήστε επάνω στα λογότυπα που ακολουθούν:

Λογότυπο φορέαΕπωνυμία φορέα
National Coordinators for Adult Learning AgendaΕθνικοί Συντονιστές για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Network on and analyses of European education systems and policiesΔίκτυο και αναλύσεις ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων
Centre for Education and lifelong learning Κέντρο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης
Education and Culture Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
Erasmus Plus National Agencies Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+
European Association for Quality Assurance Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
European Association for the Education of Adults Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων
European Association of Institutions in Higher Education Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
European Basic Skills Network and its members Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων
European Centre for the Development of Vocational Training Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
European InfoNet Adult Education Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση ενηλίκων InfoNet
European Lifelong Guidance Policy Network Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τη Διά Βίου Καθοδήγηση
European Quality Assurance in Vocational Education and Training Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
European Society for Research on the Education of Adults Ευρωπαϊκή Ένωση για την Έρευνα στην Εκπαίδευση των Ενηλίκων
European University Association Ένωση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
European University Continuing Education Network Δίκτυο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
International Council for Adult Education Διεθνές Συμβούλιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
The European Civil Society Platform on Lifelong Learning Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για τη διά βίου μάθηση
UNESCO Institute for Lifelong Learning Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης UNESCO