Geallsealbhóirí AE

Geallsealbhóirí AE

Naisc Áisiúla de chuid EPALE

An Coimisiún Eorpach

An Clár Erasmus+

Is é is cuspóir don gClár Erasmus+ scileanna agus infhostaitheacht a spreagadh agus an tOideachas, Oiliúint agus Obair Óige a nuachóiriú. Beidh buiséad €14.7 billiún ag an gclár a mhairfidh ar feadh seacht mbliana. Is méadú 40% é seo i gcomparáid leis na leibhéil chaiteachais atá ann faoi láthair, rud a léiríonn tiomantas an AE d’infheistíocht sna réimsí seo. Tabharfaidh Erasmus+ deiseanna do bhreis is 4 mhilliún Eorpach gabháil do staidéar agus oiliúint, taithí oibre a fháil agus obair dheonach a dhéanamh thar lear.

Ardán Torthaí Thionscadail Erasmus+

Soláthraítear ar Ardán Torthaí Thionscadail Erasmus+ foramharc cuimsitheach ar thionscadail a mhaoinítear faoi Erasmus+ agus a chláir réamhtheachtacha. Tugtar rochtain ar an ardán d’fhaisnéis faoi thionscadail (cur síos, maoiniú, comhpháirtithe, torthaí, sonraí teagmhála) agus dírítear aird ar thionscadail dea-chleachtais agus scéalta ratha (.i. tionscadail a sheas amach ó thaobh ábharthacht beartais, féidearthacht cumarsáide, tionchar nó dearadh).

EAC

Is í an Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) an chraobh fheidhmiúcháin den Aontas Eorpach atá freagrach as an mbeartas um oideachas, cultúr, óige, teangacha agus spórt. Lena chois sin tacaíonn an AS Oideachais agus Cultúir leis na saincheisteanna seo trí thionscnaimh agus cláir éagsúla, go sonrach, An Eoraip Chruthaitheach agus Erasmus+.

EACEA

Is é atá faoi chúram na Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) ná codanna ar leith de chláir chistiúcháin an AE a bhainistiú i réimsí an oideachais, an chultúir, an chlos-amhairc, an spóirt, na saoránachta agus na hoibre deonaí.

Beartais Eorpacha a bhaineann le foghlaim aosach

Clár Oibre Digiteach don Eoraip

Nasc chuig Fo-rannóg Oideachais an Chláir Oibre Dhigitigh don Eoraip. Is é is cuspóir don gClár Oibre Digiteach don Eoraip (DAE) ná cabhrú le saoránaigh agus le gnóthais na hEorpa an leas is fearr a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha. Is é an chéad cheann de sheacht gcinn de phríomh-thionscnamh faoi Eoraip 2020 arb í straitéis an AE í chun forás cliste inbhuanaithe ionchuimsitheach a sheachadadh.

Beartas an AE um Fhoghlaim Aosach

Comhpháirt rí-thábhachtach is ea foghlaim aosach de bheartas an Choimisiúin Eorpaigh um fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Cuimsítear ann foghlaim fhoirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta chun bunscileanna a fheabhsú, cáilíochtaí nua nó breis scileanna a fháil, nó chun scileanna nua a fháil ar mhaithe le fostaíocht. Tá Comhordaitheoirí Náisiúnta ainmnithe chun beartas foghlama aosaí a chur chun cinn tríd an gClár Oibre Eorpach um Fhoghlaim Aosach.

Eoraip 2020

Is é is Eoraip 2020 ann ná straitéis deich mbliana an Aontais Eorpaigh d’fhás agus poist a seoladh in 2010. Leis an straitéis seo tugtar faoi heaspaí inár múnla fáis agus cruthaítear coinníollacha d’fhás cliste inbhuanaithe ionchuimsitheach.

Gluaiseanna faoi fhoghlaim aosach

Confusing Conversations (Comhráití mearbhlacha)

Gluais ar líne de théarmaí bunúsacha an oideachais shaoránachta i nGearmáinis agus i mBéarla.

European adult learning glossary, Level 1 (Gluais Eorpach d’foghlaim aosach, Leibhéal 1)

Staidéar ar Théarmaíocht Eorpach sa bhFoghlaim Aosach i gcomhair teanga coitinne agus comhthuisceana agus monatóireacht na hearnála, leibhéal 1. Staidéar arna choimisiúnú ag an gCoimisiún Eorpach sa bhliain 2008 faoi stiúir an National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC).

European adult learning glossary, Level 2 (Gluais Eorpach d’fhoghlaim aosach, Leibhéal 2)

Staidéar ar Théarmaíocht Eorpach sa bhFoghlaim Aosach i gcomhair teanga coitinne agus comhthuisceana agus monatóireacht na hearnála, leibhéal 2. Staidéar faoi threoir an Taighde Náisiúnta don gCoimisiún Eorpach.

Terminology of European education and training policy, (Téarmaíocht an bheartais oideachais agus oiliúna Eorpaigh) (2008)

Sa ghluais ilteangach seo sainmhínítear 100 príomhthéarma a úsáidtear sa bheartas oideachais agus oiliúna Eorpach. Tá sí ar fáil i sé theanga: Béarla, Spáinnis, Gearmáinis, Fraincis, Iodáilis agus Portaingéilis. Leagan nuashonraithe méadaithe den ‘Terminology of vocational training policy’ (Téarmaíocht beartas gairmoideachais), 2004 is ea an ghluais seo.

Terminology of European education and training policy (Téarmaíocht beartas oideachais agus oiliúna Eorpach) (2014)

Sa ghluais ilteangach seo (2014) sainmhínítear 130 príomhthéarma a úsáidtear sa bheartas oideachais agus oiliúna Eorpach. Leagan méadaithe nuashonraithe den ‘Terminology of European education and training policy’ (Téarmaíocht beartais oideachais agus oiliúna Eorpaigh)(link is external) (2008) agus den ‘Terminology of vocational training policy’ (Téarmaíocht beartais ghairmoiliúna) (2004) is ea í. Glactar san áireamh inti tosaíochtaí nua de chuid beartas an aontais Eorpaigh, go mór mór anailís ar riachtanais scileanna agus cumais. Forbraíodh sainmhínithe nua i gcomhar le saineolaithe ó Cedefop.

Terminology of vocational training policy - a multilingual glossary for an enlarged Europe (2004) (Téarmaíocht beartais ghairmoiliúna - gluais ilteangach d’Eoraip mhéadaithe (2004))

Sa ghluais seo sainmhínítear rogha téarmaí a úsáidtear i réimse an bheartais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna san Eoraip. Tá sé dírithe ar thaighdeoirí agus cleachtóirí agus, ar shlí ghinearálta, orthu siúd go léir a bhfuil baint acu le beartas gairmoideachais agus gairmoiliúna. Tá sí ar fáil i sé theanga: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Seicis, Ungáiris agus Polainnis.