European Commission logo
Skapa ett konto
Kan välja flera ord med kommatecken

EPALE - Elektronisk plattform för vuxnas lärande i Europa

Skydd av personuppgifter

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

EPALE – En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Skydd av personuppgifter

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) har åtagit sig att skydda din personliga integritet. Alla personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning, för närvarande förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter[1].

I följande meddelande om skydd av personuppgifter beskrivs den policy som Eacea tillämpar vad gäller insamling, hantering och användning av personuppgifter för berörda personer inom EPALE – En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa.

 1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (registeransvarig)?

Person med ansvar för behandlingen: Enhetschef för enhet A5 inom Eacea

Postadress: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Bryssel

E-post: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Vilka personuppgifter behandlas?

Obligatoriska uppgifter:

 • Namn
 • Organisation och adress (i tillämpliga fall)
 • Land
 • Språk
 • Kontaktuppgifter – t.ex. e-postadress

Frivilliga uppgifter:

 • Relaterade tematiska områden av intresse
 • Funktioner av intresse på webbplatsen, t.ex. partnersökning
 • Nationalitet
 • Telefon
 • Sysselsättning

 1. I vilket syfte behandlar vi dina uppgifter?

Personuppgifter samlas in för interna ändamål som rör brevkontakt, informationsspridning osv. Användarna kan också välja att skapa mer detaljerade användarprofiler som är offentliga och kan användas för att hitta samarbetspartner och andra användare som arbetar inom liknande områden runtom i EU för att kunna utbyta god praxis. Det är emellertid användarens val om man vill dela denna information med EPALE-gemenskapen.

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter inom tillämpliga delar av plattformen för att användarna ska kunna hitta samarbetspartner, för att registrerade EPALE-användare ska kunna kommunicera och samarbeta i en anda av ömsesidig tillit och respekt samt för att möjliggöra övervakningsverksamhet för att förhindra missbruk av plattformen.

 1. Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem lämnas de ut?
 • Särskilt utsedd personal vid generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (EAC) och generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL).
 • Särskilt utsedd personal vid Eacea.
 • EPALE:s centrala supporttjänst genom konsortiet Tremend – Lai-momo.
 • EPALE:s nationella supporttjänster som har ansvar för att marknadsföra EPALE till lokala och nationella intressenter och hålla kontakten med dem. Varje nationell supporttjänst tar emot personuppgifter för användarna i respektive land.
  • Om den nationella supporttjänsten är placerad utanför EU/EES sker överföringen av personuppgifter med lämpliga skyddsåtgärder som beskrivs i de bidragsavtal som ingåtts mellan genomförandeorganet och den nationella supporttjänsten. Du kan begära att få en kopia av skyddsåtgärderna genom att kontakta den registeransvarige enligt artikel 1 ovan.

En fullständig och uppdaterad förteckning över dessa länder, liksom över alla nationella supporttjänster, finns på denna sida: (/sv/nss).

 • Forskare med särskilt tillstånd från den registeransvarige.

 1. Hur länge sparas uppgifterna?
 • Uppgifter som behandlas i interna telenät (trafikuppgifter och förteckningar) kan lämnas ut till medlemmar av den centrala supporttjänsten/Eacea/EAC/EMPL och sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Kontaktuppgifter: Ett år efter den sista inloggningen inaktiveras uppgifterna och är då inte längre synliga för allmänheten. Två år efter den sista inloggningen avidentifieras uppgifterna permanent och sparas endast för statistiska ändamål. Kontaktuppgifterna avidentifieras omedelbart på den registrerade användarens begäran.
 • Forummeddelanden sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Meddelanden eller utbildningsmaterial som läggs ut på resurscentret sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Meddelanden eller utbildningsmaterial som läggs ut i den nationella supporttjänstens slutna grupp och andra grupper sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.
 • Filer och blogginlägg sparas under hela den tid som EPALE är i bruk.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Den registeransvariga och dess underleverantörer säkerställer lämplig säkerhetsnivå för att skydda dina personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder, till exempel dataåtkomsthantering och kryptering.

 1. Hur kan du utöva dina rättigheter, till exempel rätten att få tillgång till och ändra dina uppgifter?

Du har rätt att

 • begära tillgång till de personuppgifter som vi innehar om dig
 • begära rättelse av dina personuppgifter
 • begära radering av dina personuppgifter
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • begära att dina uppgifter överförs till en annan organisation i ett allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet)
 • när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter kontaktar du den registeransvarige enligt artikel 1 ovan och beskriver din begäran.

 1. Din rätt till hjälp vid konflikt rörande frågor om skydd för personuppgifter

Vid en konflikt rörande frågor om skydd för personuppgifter kan du vända dig till den registeransvarige på ovanstående adress och e-postadress.

Du kan även kontakta Eaceas personuppgiftsombud på följande e-postadress: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen: webbplats http://www.edps.europa.eu.

 1. På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

De rättsliga grunderna för detta initiativ är följande:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50–73) om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG.
 • Kommissionens genomförandebeslut av den 18 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG (2013/776/EU): artikel 3a.

Tjänstekontrakt som ingåtts med Ecorys/Intrasoft (ref: 2017-3527/001-001).

Upphandlingsspecifikationer: EPALE – En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, Eacea/2012/05.

Selektiv inbjudan att lämna projektförslag: EPALE NATIONELLA SUPPORTTJÄNSTER, Eacea nr 02/2016 och Eacea 02/2018.

Samförståndsavtal för FPFIS-CMS-tjänsten som undertecknats mellan Eacea och DIGIT (ref: DIGIT – 00488-00).


[1]Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.

För att hämta .pdf-versionen av integritetspolicyn, klicka här.