European Commission logo
Maak een account aan
Evidence & Research

Welke onderzoeken en informatie zijn er over volwassenenonderwijs in Europa?

Het beleid en aanbod van volwassenenonderwijs moeten worden gebaseerd op factoren waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. De Europese Commissie helpt hierbij door onderzoek te laten verrichten en de meest recente informatie te verspreiden onder beleidsmakers en belanghebbenden.


Analyse van de doeltreffendheid van beleid met betrekking tot volwassenenonderwijs


De Europese Commissie heeft een onderzoek gepubliceerd met de meest recente informatie over de belangrijkste succesfactoren die beleid op het gebied van volwassenenonderwijs doeltreffend maken. Daarin is ook een kader opgenomen voor beleidsanalyse en begeleiding van lidstaten bij het ontwikkelen en monitoren van doeltreffend beleid op het gebied van volwassenenonderwijs. Dit vormt de basis voor (de) tool voor beleidsanalyse van EPALE dat is ontwikkeld om beleidsmakers te helpen bij het beoordelen en zo nodig verbeteren van hun beleid en aanbod op het gebied van volwassenenonderwijs.

Onderzoek naar de doeltreffendheid van beleid met betrekking tot volwassenenonderwijs

Analytisch kader

EPALE beleidsanalyse-instrumentHet onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen


De Europese Commissie levert een bijdrage aan het door de OESO georganiseerde PIAAC-onderzoek naar vaardigheden van volwassenen; PIAAC is het programma voor de internationale beoordeling van competenties van volwassenen. Het onderzoek geeft een beeld van de feitelijke gegevens over de vaardigheden van volwassenen uit 40 landen van over de hele wereld. Hieruit blijkt dat een hoog percentage volwassenen in Europa moeite heeft met basisvaardigheden zoals lees- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden.

Samenvatting van het onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Ander nuttig onderzoek naar volwassenenonderwijs

Dit zijn een aantal koppelingen naar door de EC verrichte onderzoeken die relevant zijn voor volwassenenonderwijs:


Volwassen leerlingen in een digitale leeromgeving

In het onderzoek wordt de stand van zaken in verschillende landen beschreven voor wat betreft het gebruik van ICT in de volwasseneneducatie, met inbegrip van vrije leermiddelen (OER - open educational resources). De vele voordelen van ICT in de volwasseneneducatie worden beschreven en er worden aanbevelingen gedaan voor de manier waarop beleidsmakers, opleidingsinstituten en leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van ICT.


Onderwijs en opleiding voor volwassenen in Europa ̶ betere toegang tot opleidingsmogelijkheden

In deze publicatie wordt met behulp van een scala aan indicatiefactoren gedetailleerd beschreven hoe volwassenenonderwijs, opleidingsbeleid en opleidingsaanbod er in de EU-landen uitzien, waarbij de nadruk ligt op de meest kwetsbare groepen volwassen leerlingen en dan met name de mensen die niet beschikken over de basisvaardigheden of een diploma, of die alleen lager onderwijs hebben gevolgd.


Financiering van de sector volwassenenonderwijs

Dit onderzoek analyseert de verschillende financieringsmogelijkheden van de volwasseneneducatie in EU-landen vergeleken met andere delen van de wereld. De verschillende financieringsbronnen en financieringsinstrumenten worden onderzocht en er worden aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers.


Hoger onderwijs toegankelijker maken voor volwassenen

In dit onderzoek worden voorbeelden van goede praktijken uit 15 landen gebruikt om te onderzoeken op welke manieren hoger onderwijs flexibeler en daarmee toegankelijker kan worden gemaakt voor volwassenen.


Sleutelcompetenties voor medewerkers in de volwasseneneducatie

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van goede praktijken in meerdere landen. Er is geïdentificeerd wat de sleutelcompetenties zijn waarover de verschillende medewerkers die werkzaam zijn in de sector volwassenenonderwijs moeten beschikken. Hierbij is niet alleen gekeken naar het onderwijzen, maar ook naar management en programmaontwikkeling. Het onderzoek kan worden gebruikt om competentieprofielen te ontwikkelen voor medewerkers in de volwasseneneducatie.


Voortgezet onderwijs en voortgezette beroepsopleidingen in Europa ̶ vooruit kijken

Deze publicatie bevat een samenvattiong over recent onderzoek naar voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleidingen (CVET). Er wordt geanalyseerd op welke manier CVET bijdraagt aan economische en sociale beleidsdoelstellingen, er is samengevat welke belangrijke successen er zijn behaald in de uitvoering en het beleid van CVET en er wordt benadrukt welke beleidshiaten en problemen er nog moeten worden aangepakt.


Beroepspraktijkvorming in voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleidingen: beleid en methodes in Europa

Deze publicatie is gebaseerd op een onderzoek naar middelgrote ondernemingen in zes landen. Het bevat een analyse van het beleid en de uitvoering van werkend leren in CVET, een omschrijving van de belangrijkste vormen en profielen van beroepspraktijkvorming voor CVET en er wordt vastgesteld wat de belangrijkste voordelen, behoeften en problemen zijn.


Bijscholing van werkloze volwassenen ̶ de organisatie, profilering en sturing van het opleidingsaanbod

Dit overzicht is gebaseerd op 33 landen. Het bevat een beschrijving van de financiering, governance en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten voor werkloze volwassenen, er worden lessen getrokken uit goede praktijken, er is een overzicht van de problemen die bij de opleidingsprogramma's de kop op staken en er worden aanbevelingen gedaan.