European Commission logo
Create an account
Evidence & Research

Welke onderzoeken en informatie zijn er over volwassenenonderwijs in Europa?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Het beleid en aanbod van volwassenenonderwijs moeten worden gebaseerd op factoren waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. De Europese Commissie helpt hierbij door onderzoek te laten verrichten en de meest recente informatie te verspreiden onder beleidsmakers en belanghebbenden.


Analyse van de doeltreffendheid van beleid met betrekking tot volwassenenonderwijs


De Europese Commissie heeft een onderzoek gepubliceerd met de meest recente informatie over de belangrijkste succesfactoren die beleid op het gebied van volwassenenonderwijs doeltreffend maken. Daarin is ook een kader opgenomen voor beleidsanalyse en begeleiding van lidstaten bij het ontwikkelen en monitoren van doeltreffend beleid op het gebied van volwassenenonderwijs. Dit vormt de basis voor (de) tool voor beleidsanalyse van EPALE dat is ontwikkeld om beleidsmakers te helpen bij het beoordelen en zo nodig verbeteren van hun beleid en aanbod op het gebied van volwassenenonderwijs.

Onderzoek naar de doeltreffendheid van beleid met betrekking tot volwassenenonderwijs

Analytisch kader

EPALE beleidsanalyse-instrumentHet onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen


De Europese Commissie levert een bijdrage aan het door de OESO georganiseerde PIAAC-onderzoek naar vaardigheden van volwassenen; PIAAC is het programma voor de internationale beoordeling van competenties van volwassenen. Het onderzoek geeft een beeld van de feitelijke gegevens over de vaardigheden van volwassenen uit 40 landen van over de hele wereld. Hieruit blijkt dat een hoog percentage volwassenen in Europa moeite heeft met basisvaardigheden zoals lees- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden.

Samenvatting van het onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Ander nuttig onderzoek naar volwassenenonderwijs

Dit zijn een aantal koppelingen naar door de EC verrichte onderzoeken die relevant zijn voor volwassenenonderwijs:


Volwassen leerlingen in een digitale leeromgeving

In het onderzoek wordt de stand van zaken in verschillende landen beschreven voor wat betreft het gebruik van ICT in de volwasseneneducatie, met inbegrip van vrije leermiddelen (OER - open educational resources). De vele voordelen van ICT in de volwasseneneducatie worden beschreven en er worden aanbevelingen gedaan voor de manier waarop beleidsmakers, opleidingsinstituten en leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van ICT.


Onderwijs en opleiding voor volwassenen in Europa ̶ betere toegang tot opleidingsmogelijkheden

In deze publicatie wordt met behulp van een scala aan indicatiefactoren gedetailleerd beschreven hoe volwassenenonderwijs, opleidingsbeleid en opleidingsaanbod er in de EU-landen uitzien, waarbij de nadruk ligt op de meest kwetsbare groepen volwassen leerlingen en dan met name de mensen die niet beschikken over de basisvaardigheden of een diploma, of die alleen lager onderwijs hebben gevolgd.


Financiering van de sector volwassenenonderwijs

Dit onderzoek analyseert de verschillende financieringsmogelijkheden van de volwasseneneducatie in EU-landen vergeleken met andere delen van de wereld. De verschillende financieringsbronnen en financieringsinstrumenten worden onderzocht en er worden aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers.


Hoger onderwijs toegankelijker maken voor volwassenen

In dit onderzoek worden voorbeelden van goede praktijken uit 15 landen gebruikt om te onderzoeken op welke manieren hoger onderwijs flexibeler en daarmee toegankelijker kan worden gemaakt voor volwassenen.


Sleutelcompetenties voor medewerkers in de volwasseneneducatie

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van goede praktijken in meerdere landen. Er is geïdentificeerd wat de sleutelcompetenties zijn waarover de verschillende medewerkers die werkzaam zijn in de sector volwassenenonderwijs moeten beschikken. Hierbij is niet alleen gekeken naar het onderwijzen, maar ook naar management en programmaontwikkeling. Het onderzoek kan worden gebruikt om competentieprofielen te ontwikkelen voor medewerkers in de volwasseneneducatie.


Voortgezet onderwijs en voortgezette beroepsopleidingen in Europa ̶ vooruit kijken

Deze publicatie bevat een samenvattiong over recent onderzoek naar voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleidingen (CVET). Er wordt geanalyseerd op welke manier CVET bijdraagt aan economische en sociale beleidsdoelstellingen, er is samengevat welke belangrijke successen er zijn behaald in de uitvoering en het beleid van CVET en er wordt benadrukt welke beleidshiaten en problemen er nog moeten worden aangepakt.


Beroepspraktijkvorming in voortgezet beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleidingen: beleid en methodes in Europa

Deze publicatie is gebaseerd op een onderzoek naar middelgrote ondernemingen in zes landen. Het bevat een analyse van het beleid en de uitvoering van werkend leren in CVET, een omschrijving van de belangrijkste vormen en profielen van beroepspraktijkvorming voor CVET en er wordt vastgesteld wat de belangrijkste voordelen, behoeften en problemen zijn.


Bijscholing van werkloze volwassenen ̶ de organisatie, profilering en sturing van het opleidingsaanbod

Dit overzicht is gebaseerd op 33 landen. Het bevat een beschrijving van de financiering, governance en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten voor werkloze volwassenen, er worden lessen getrokken uit goede praktijken, er is een overzicht van de problemen die bij de opleidingsprogramma's de kop op staken en er worden aanbevelingen gedaan.