Evidence & Research

Koja istraživanja i dokazi postoje o obrazovanju odraslih u Europi?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politika i pružanje obrazovanja odraslim osobama moraju se temeljiti na dokazima o učinkovitosti. Europska komisija pomaže pokretanjem istraživanja i širenjem najnovijih informacija donositeljima politika i dionicima.


Analiza učinkovitosti politika učenja odraslih


Europska komisija objavila je studiju koja povezuje najnovije dokaze o ključnim čimbenicima uspjeha koji čine politiku obrazovanja odraslih učinkovitom. Uključuje okvir za analizu politika i smjernica državama članicama o razvoju i praćenju učinkovitih politika obrazovanja odraslih. To je osnova za alat za analizu politike EPALE-akoji je osmišljen kako bi pomogao donositeljima politike da procijene svoje politike i pružanje obrazovanja odraslim osobama te da uvedu poboljšanja gdje je to potrebno.

Studija o učinkovitosti politika obrazovanja odraslih

Analitički okvir

Alat za analizu politike EPALE-aIstraživanje vještina odraslih


Europska komisija pridonosi istraživanju vještina odraslih PIAAC-a u organizaciji OECD-a. Istraživanje donosi stvarne podatke o vještinama odraslih osoba u 40 zemalja diljem svijeta. Pokazuje da se vrlo visok udio odraslih u Europi bori s osnovnim vještinama poput pismenosti, računanja i digitalnih vještina.

Sažetak istraživanja vještina odraslih

Ostala korisna istraživanja o obrazovanju odraslih

U nastavku se nalazi nekoliko poveznica na druga istraživanja i studije relevantne za obrazovanje odraslih, a koje je pokrenuo EK:


Odrasli učenici u okruženjima digitalnog učenja

U studiji je opisano trenutačno stanje u upotrebi učenja uz potporu IKT-a, uključujući OER, u obrazovanju odraslih, u različitim zemljama. Opisane su mnoge prednosti korištenja IKT-a u obrazovanju odraslih, uz preporuke donositeljima politika, pružateljima usluga učenja i učenicima o maksimalnom iskorištavanju IKT-a.


Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Europi – širenje pristupa mogućnostima učenja

U publikaciji je upotrijebljen niz pokazatelja kojima se detaljno opisuju politike obrazovanja i osposobljavanja odraslih u zemljama EU-a, s naglaskom na najranjivijim skupinama odraslih učenika, a osobito na onima koji nemaju osnovne vještine ili čije su kvalifikacije niske ili nepostojeće.


Financiranje sektora obrazovanja odraslih

Studijom se analiziraju različiti pristupi financiranju obrazovanja odraslih u nekim zemljama EU-a, u usporedbi s drugim dijelovima svijeta. Istražuju se različiti izvori financiranja i različite vrste instrumenata financiranja te se daju preporuke donositeljima politika.


Otvaranje visokog obrazovanja odraslima

U studiji se upotrebljavaju primjeri dobre prakse iz 15 zemalja radi ispitivanja načina na koje se visoko obrazovanje može učiniti fleksibilnijim i stoga dostupnijim ljudima kasnije u životu.


Ključne sposobnosti za profesionalce u obrazovanju odraslih

Studija se temelji na analizi dobre prakse u nekoliko zemalja. Njome se identificiraju ključne sposobnosti koje različiti stručnjaci koji rade u sektoru obrazovanja odraslih moraju imati, uključujući ne samo podučavanje, već i upravljanje i razvoj programa. Studija se može upotrijebiti za razvoj profila sposobnosti osoblja za obrazovanje odraslih.


Trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Europi – put prema naprijed

U ovoj su publikaciji objedinjena nedavna istraživanja o trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (CVET). Analizirani su načini na koje CVET pridonosi ciljevima gospodarske i socijalne politike, iznesena glavna postignuća u praksi i politici CVET-a te istaknuti nedostaci i izazovi politike koje treba riješiti.


Učenje na radnom mjestu u trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: politike i prakse u Europi

Ova publikacija temelji se na studiji srednje velikih poduzeća u šest zemalja. Analizirane su politike i prakse učenja na radnom mjestu u CVET-u, opisani glavni oblici i obrasci učenja na radnom mjestu za CVET te identificirane glavne prednosti, potrebe i izazovi.


Usavršavanje nezaposlenih odraslih – organizacija, profiliranje i pružanje usmjerenog osposobljavanja

Ovaj se pregled temelji na izvješćima iz 33 zemlje. Opisani su financiranje, upravljanje i provedba intervencija za osposobljavanje nezaposlenih odraslih, navedene su dobre prakse, izazovi s kojima se susreću programi osposobljavanja te preporuke.