Evidence & Research

Ce dovezi și cercetări există despre învățarea în rândul adulților în Europa?


What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politicile și bugetele pentru învățarea în rândul adulților trebuie să se bazeze pe dovezi despre ceea ce este eficient. 
Comisia Europeană ajută prin comandarea de cercetări și prin diseminarea celor mai recente informații către factorii de decizie politică și părțile interesate.


Analiza eficienței politicilor privind învățarea în rândul adulților


Comisia Europeană a publicat un studiu care reunește cele mai recente dovezi despre factorii-cheie de succes care asigură eficiența politicilor privind învățarea în rândul adulților. Acesta include un cadru general pentru analizarea politicilor și îndrumare pentru statele membre privind elaborarea și monitorizarea unor politici eficiente privind învățarea în rândul adulților. Acesta reprezintă fundamentul pentru Instrumentul EPALE de analiză a politicilor, conceput pentru a-i ajuta pe factorii de decizie politică să evalueze politicile și bugetele privind învățarea în rândul adulților și pentru a aduce îmbunătățiri acolo unde este necesar.

Studiu despre eficiența politicilor privind învățarea în rândul adulților

Cadrul analitic

Instrumentul EPALE de analiză a politicilorAncheta privind competențele adulților


Comisia Europeană contribuie la Ancheta privind competențele adulților din cadrul PIAAC (Programul de evaluare internațională a competențelor adulților), organizată de OCDE. Ancheta furnizează date reale despre competențele adulților din 40 de țări din întreaga lume. Aceasta arată că un procent foarte ridicat de adulți din Europa au dificultăți cu competențe de bază precum alfabetizarea, competențele numerice și digitale.

Sinteza sondajului privind competențele adulților

Alte cercetări utile privind învățarea în rândul adulților

Iată câteva linkuri către alte cercetări și studii relevante pentru învățarea în rândul adulților, întocmite la solicitarea CE:


Cursanții adulți în mediile de învățare digitală

Studiul descrie situația actuală în ceea ce privește utilizarea învățării cu ajutorul TIC, inclusiv a resurselor educaționale deschise (OER), în educația adulților, în diferite țări. Acesta descrie numeroasele beneficii pe care le are utilizarea TIC în învățarea în rândul adulților și oferă recomandări factorilor de decizie politică, furnizorilor de servicii educaționale și cursanților cu privire la utilizarea optimă a TIC.


Educația și formarea adulților în Europa – lărgirea accesului la oportunitățile de învățare

Această publicație utilizează o gamă de indicatori pentru a descrie în amănunt politicile și bugetele privind educația și formarea adulților din țările UE, concentrându-se pe grupurile cele mai vulnerabile de cursanți adulți, în special cei cărora le lipsesc competențele de bază sau care au calificări de nivel scăzut ori sunt necalificați.


Finanțarea sectorului de învățare a adulților

Studiul analizează diferitele abordări față de finanțarea învățării în rândul adulților în mai multe țări ale UE, în comparație cu alte părți ale lumii. Acesta examinează diferitele surse de finanțare și tipuri de instrumente de finanțare și le face recomandări factorilor de decizie politică.


Deschiderea învățământului superior adulților

Studiul utilizează exemple de bune practici din 15 țări pentru a examina modalități de a face învățământul superior mai flexibil și, prin urmare, mai accesibil oamenilor într-o etapă ulterioară a vieții.


Competențe-cheie pentru profesioniștii în sectorul învățării în rândul adulților

Acest studiu se bazează pe o analiză a bunelor practici din mai multe țări. Acesta identifică competențele-cheie solicitate de către diferiți profesioniști din sectorul învățării în rândul adulților, care includ nu numai predarea, ci și managementul și dezvoltarea de programe. Studiul poate fi utilizat pentru a elabora profiluri de competențe pentru personalul de educație a adulților.


Educația și formarea profesională continue în Europa – calea de urmat

Această publicație sintetizează cercetările recente privind educația și formarea profesională continue. Aceasta analizează modul în care educația și formarea profesională continue contribuie la obiectivele politicilor economice și sociale și subliniază principalele realizări legate de practicile și politicile în acest domeniu. De asemenea, evidențiază lacunele din politici și provocările care nu au fost încă soluționate.


Învățarea la locul de muncă în educația și formarea profesională continue: politici și practici în Europa

Această publicație se bazează pe un studiu efectuat în rândul întreprinderilor mijlocii din șase țări. Acesta analizează politicile și practicile învățării la locul de muncă în cadrul educației și formării profesionale continue, descrie principalele forme și tipare de învățare la locul de muncă pentru educația și formarea profesională continue și identifică principalele avantaje, nevoi și provocări


Perfecționarea competențelor adulților șomeri - organizarea, profilarea și direcționarea ofertei de formare

Această analiză se bazează pe rapoarte despre 33 de țări. Aceasta descrie finanțarea, guvernanța și implementarea intervențiilor de formare destinate adulților șomeri, trage învățăminte despre bunele practici, subliniază provocările cu care se confruntă programele de formare și prezintă recomandări.