Evidence & Research

Mitä tutkimustuloksia ja kokemuksia aikuiskoulutuksesta on saatu Euroopassa?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Aikuiskoulutuspolitiikan ja -tarjonnan on perustuttava todistetusti tehokkaisiin toimiin. Euroopan komissio auttaa tässä teettämällä tutkimuksia ja levittämällä uusinta tietoa päättäjille ja sidosryhmille.


Aikuiskoulutuspolitiikan tehokkuuden arviointi


Euroopan komissio on julkaissut tutkimuksen, johon on koottu tuoreimmat tiedot aikuiskoulutuspolitiikan tehokkuutta lisäävistä keskeisistä menestystekijöistä. Siihen sisältyy myös jäsenvaltioille tarkoitettu toiminnan ja ohjauksen arviointikehys tehokkaan aikuiskoulutuspolitiikan kehittämistä ja seurantaa varten. Sen pohjalta kehitetyn EPALEn politiikan analysointityökalun tarkoituksena on auttaa päättäjiä arvioimaan kansallista aikuiskoulutuspolitiikkaa ja -tarjontaa sekä tekemään siihen tarvittavat parannukset.

Aikuiskoulutuspolitiikan tehokkuutta koskeva tutkimus

Arviointikehys

EPALEn politiikan analysointityökaluAikuisten osaamistutkimus


Euroopan komissio on osaltaan mukana OECD:n aikuisten osaamistutkimuksessa (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC). Tutkimuksella hankitaan luotettavaa tietoa aikuisten osaamisesta 40 eri maassa. Tutkimuksen mukaan merkittävällä osalla aikuisia on puutteita perustaidoissa, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaidossa sekä digitaalisissa taidoissa.

Tiivistelmä aikuisten osaamistutkimuksesta

Muita hyödyllisiä tutkimuksia aikuiskoulutuksesta

Alla on linkkejä muihin Euroopan komission teettämiin aikuiskoulutuksen sektorin tutkimuksiin:


Aikuisopiskelijat digitaalisissa oppimisympäristöissä

Tutkimuksessa kuvaillaan TVT-avusteisen oppimisen (sekä avointen oppimisresurssien) käytön nykytilannetta aikuiskoulutuksen sektorilla eri maissa. Siinä kuvaillaan TVT:n käytön lukuisia hyötyjä aikuiskoulutuksessa ja annetaan päättäjille, koulutuksen tarjoajille ja opiskelijoille suosituksia siitä, miten hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisimman tehokkaasti.


Aikuiskoulutus Euroopassa – koulutusmahdollisuuksien lisääminen

Julkaisussa luodaan monenlaisten indikaattoreiden avulla yksityiskohtainen katsaus EU-maiden aikuiskoulutuspolitiikkaan ja -tarjontaan. Pääpaino on kaikkein heikoimmassa asemassa olevissa aikuisopiskelijoissa ja erityisesti niissä, joilla on puutteita perustaidoissa tai jotka ovat heikosti koulutettuja tai kokonaan vailla tutkintoa.


Aikuiskoulutuksen rahoitus

Tutkimuksessa analysoidaan erilaisia aikuiskoulutuksen rahoitusmalleja useissa EU-maissa ja vertaillaan niitä muiden maanosien malleihin. Siinä tarkastellaan eri rahoituslähteitä ja erilaisia rahoitusvälineitä sekä annetaan suosituksia päättäjille.


Aikuisten mahdollisuudet korkea-asteen koulutukseen

Tutkimuksessa tarkastellaan 15 maan hyvistä käytännöistä annettujen esimerkkien avulla erilaisia tapoja lisätä korkea-asteen koulutuksen joustavuutta ja siten sen saavutettavuutta aikuisiällä.


Aikuiskoulutuksen ammattilaisten avaintaidot

Tutkimus perustuu useiden maiden hyvien käytäntöjen analysointiin. Siinä määritetään aikuiskoulutuksen sektorilla työskenteleviltä vaadittavat avaintaidot, joihin kuuluvat opetustaitojen lisäksi esimerkiksi johtaminen ja ohjelmien kehittäminen. Tutkimusta voidaan käyttää aikuiskoulutuksen henkilöstön pätevyysprofiilien laatimiseen.


Ammatillinen jatkokoulutus Euroopassa – etenemissuunnitelma

Julkaisuun on koostettu ammatillista jatkokoulutusta koskevaa uusinta tutkimustietoa. Siinä analysoidaan sitä, miten ammatillisella jatkokoulutuksella edistetään taloudellisten ja sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista, esitellään lyhyesti ammatillista jatkokoulutusta koskevien käytäntöjen ja toimien tärkeimmät tulokset ja tuodaan esiin toimintapolitiikkaan liittyviä ratkaisemattomia ongelmia ja haasteita.


Työhön perustuva oppiminen ammatillisessa jatkokoulutuksessa: toimintapolitiikka ja käytännöt Euroopassa

Tämä julkaisu perustuu kuuden maan keskisuurista yrityksistä tehtyyn tutkimukseen. Siinä analysoidaan työssäoppimistoimia ja -käytäntöjä ammatillisessa jatkokoulutuksessa, kuvaillaan ammatillisessa jatkokoulutuksessa yleisimmin käytettäviä työssäoppimisen tapoja ja malleja sekä yksilöidään merkittävimmät hyödyt, puutteet ja haasteet.


Työttömien aikuisten taitojen parantaminen – koulutustarjonnan järjestäminen, profilointi ja kohdentaminen

Katsaus perustuu 33:a maata koskeviin raportteihin. Siinä kuvaillaan työttömille aikuisille suunnattujen koulutustoimien rahoitusta, hallinnointia ja toteuttamista, tarkastellaan hyvistä käytännöistä saatuja kokemuksia ja esitellään lyhyesti koulutusohjelmiin liittyviä haasteita ja annetaan suosituksia.