European Commission logo
Luo käyttäjätili
Evidence & Research

Mitä tutkimustuloksia ja kokemuksia aikuiskoulutuksesta on saatu Euroopassa?

Aikuiskoulutuspolitiikan ja -tarjonnan on perustuttava todistetusti tehokkaisiin toimiin. Euroopan komissio auttaa tässä teettämällä tutkimuksia ja levittämällä uusinta tietoa päättäjille ja sidosryhmille.


Aikuiskoulutuspolitiikan tehokkuuden arviointi


Euroopan komissio on julkaissut tutkimuksen, johon on koottu tuoreimmat tiedot aikuiskoulutuspolitiikan tehokkuutta lisäävistä keskeisistä menestystekijöistä. Siihen sisältyy myös jäsenvaltioille tarkoitettu toiminnan ja ohjauksen arviointikehys tehokkaan aikuiskoulutuspolitiikan kehittämistä ja seurantaa varten. Sen pohjalta kehitetyn EPALEn politiikan analysointityökalun tarkoituksena on auttaa päättäjiä arvioimaan kansallista aikuiskoulutuspolitiikkaa ja -tarjontaa sekä tekemään siihen tarvittavat parannukset.

Aikuiskoulutuspolitiikan tehokkuutta koskeva tutkimus

Arviointikehys

EPALEn politiikan analysointityökaluAikuisten osaamistutkimus


Euroopan komissio on osaltaan mukana OECD:n aikuisten osaamistutkimuksessa (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC). Tutkimuksella hankitaan luotettavaa tietoa aikuisten osaamisesta 40 eri maassa. Tutkimuksen mukaan merkittävällä osalla aikuisia on puutteita perustaidoissa, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaidossa sekä digitaalisissa taidoissa.

Tiivistelmä aikuisten osaamistutkimuksesta

Muita hyödyllisiä tutkimuksia aikuiskoulutuksesta

Alla on linkkejä muihin Euroopan komission teettämiin aikuiskoulutuksen sektorin tutkimuksiin:


Aikuisopiskelijat digitaalisissa oppimisympäristöissä

Tutkimuksessa kuvaillaan TVT-avusteisen oppimisen (sekä avointen oppimisresurssien) käytön nykytilannetta aikuiskoulutuksen sektorilla eri maissa. Siinä kuvaillaan TVT:n käytön lukuisia hyötyjä aikuiskoulutuksessa ja annetaan päättäjille, koulutuksen tarjoajille ja opiskelijoille suosituksia siitä, miten hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisimman tehokkaasti.


Aikuiskoulutus Euroopassa – koulutusmahdollisuuksien lisääminen

Julkaisussa luodaan monenlaisten indikaattoreiden avulla yksityiskohtainen katsaus EU-maiden aikuiskoulutuspolitiikkaan ja -tarjontaan. Pääpaino on kaikkein heikoimmassa asemassa olevissa aikuisopiskelijoissa ja erityisesti niissä, joilla on puutteita perustaidoissa tai jotka ovat heikosti koulutettuja tai kokonaan vailla tutkintoa.


Aikuiskoulutuksen rahoitus

Tutkimuksessa analysoidaan erilaisia aikuiskoulutuksen rahoitusmalleja useissa EU-maissa ja vertaillaan niitä muiden maanosien malleihin. Siinä tarkastellaan eri rahoituslähteitä ja erilaisia rahoitusvälineitä sekä annetaan suosituksia päättäjille.


Aikuisten mahdollisuudet korkea-asteen koulutukseen

Tutkimuksessa tarkastellaan 15 maan hyvistä käytännöistä annettujen esimerkkien avulla erilaisia tapoja lisätä korkea-asteen koulutuksen joustavuutta ja siten sen saavutettavuutta aikuisiällä.


Aikuiskoulutuksen ammattilaisten avaintaidot

Tutkimus perustuu useiden maiden hyvien käytäntöjen analysointiin. Siinä määritetään aikuiskoulutuksen sektorilla työskenteleviltä vaadittavat avaintaidot, joihin kuuluvat opetustaitojen lisäksi esimerkiksi johtaminen ja ohjelmien kehittäminen. Tutkimusta voidaan käyttää aikuiskoulutuksen henkilöstön pätevyysprofiilien laatimiseen.


Ammatillinen jatkokoulutus Euroopassa – etenemissuunnitelma

Julkaisuun on koostettu ammatillista jatkokoulutusta koskevaa uusinta tutkimustietoa. Siinä analysoidaan sitä, miten ammatillisella jatkokoulutuksella edistetään taloudellisten ja sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista, esitellään lyhyesti ammatillista jatkokoulutusta koskevien käytäntöjen ja toimien tärkeimmät tulokset ja tuodaan esiin toimintapolitiikkaan liittyviä ratkaisemattomia ongelmia ja haasteita.


Työhön perustuva oppiminen ammatillisessa jatkokoulutuksessa: toimintapolitiikka ja käytännöt Euroopassa

Tämä julkaisu perustuu kuuden maan keskisuurista yrityksistä tehtyyn tutkimukseen. Siinä analysoidaan työssäoppimistoimia ja -käytäntöjä ammatillisessa jatkokoulutuksessa, kuvaillaan ammatillisessa jatkokoulutuksessa yleisimmin käytettäviä työssäoppimisen tapoja ja malleja sekä yksilöidään merkittävimmät hyödyt, puutteet ja haasteet.


Työttömien aikuisten taitojen parantaminen – koulutustarjonnan järjestäminen, profilointi ja kohdentaminen

Katsaus perustuu 33:a maata koskeviin raportteihin. Siinä kuvaillaan työttömille aikuisille suunnattujen koulutustoimien rahoitusta, hallinnointia ja toteuttamista, tarkastellaan hyvistä käytännöistä saatuja kokemuksia ja esitellään lyhyesti koulutusohjelmiin liittyviä haasteita ja annetaan suosituksia.