European Commission logo
Skapa ett konto
Evidence & Research

Vad finns det för forskning och rön inom vuxnas lärande i Europa?

Insatser som ska tillgodose behoven inom vuxnas lärande måste bygga på bevis för vad som är effektivt. Europeiska kommissionen bidrar genom att beställa forskning och sprida den senaste informationen till politiskt ansvariga och berörda parter.


Analys av effektiviteten för insatser inom vuxnas lärande


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som sammanställer de senaste rönen om viktiga faktorer för effektiva insatser inom vuxnas lärande. Här ingår ett ramverk för analys av insatser och vägledning för medlemsstater om utveckling och övervakning av effektiva insatser inom vuxnas lärande. Detta är grunden till EPALE:s analysverktyg, som hjälper politiskt ansvariga att utvärdera sina insatser inom vuxnas lärande, och göra förbättringar där det behövs.

Studie om effektivitet för insatser inom vuxnas lärande

Analytiskt ramverk

EPALE:s analysverktygUndersökningen av vuxnas färdigheter


Europeiska kommissionen bidrar till PIAAC:s undersökning av vuxnas färdigheter som arrangeras av OECD. Undersökningen tillhandahåller reella uppgifter om vuxnas färdigheter i 40 länder runtom i världen. Den visar att en mycket stor andel vuxna i Europa har bristande grundläggande färdigheter vad beträffar läs- och skrivkunnighet, räkneförmåga och digitala färdigheter.

Sammanfattning av undersökningen av vuxnas färdigheter

Annan användbar forskning inom vuxnas lärande

Här är några länkar till övrig forskning och studier i samband med vuxnas lärande, som har beställts av Europeiska kommissionen:


Vuxenstuderande i digitala utbildningsmiljöer

Studien beskriver dagens läge för inlärning med hjälp av IKT, inklusive öppna lärresurser, inom vuxenutbildning i olika länder. Här beskrivs de många fördelarna med att använda IKT inom vuxnas lärande, med rekommendationer till politiskt ansvariga, utbildningsanordnare och studerande om hur man använder IKT på bästa sätt.


Vuxenutbildning i Europa – breddade möjligheter till lärande

I publikationen används en rad indikatorer för att i detalj beskriva insatser inom vuxenutbildning i EU-länder, med fokus på de mest sårbara grupperna bland vuxenstuderande, särskilt dem som saknar grundläggande färdigheter eller har låga eller inga kvalifikationer.


Finansiering av sektorn för vuxnas lärande

Studien analyserar olika sätt att finansiera vuxnas lärande i ett antal EU-länder, jämfört med andra delar av världen. Den granskar olika källor till finansiering och olika typer av finansieringsinstrument och ger rekommendationer till politiskt ansvariga.


Öppna upp för högre utbildning för vuxna

I studien används exempel på god praxis från 15 länder i syfte att undersöka hur högre utbildning kan göras mer flexibel och därmed bli mer tillgänglig för människor senare i livet.


Nyckelkompetenser för yrkesutövare inom vuxnas lärande

Studien bygger på en analys av god praxis i flera länder. Den identifierar nödvändiga nyckelkompetenser för olika typer av yrkesverksamma inom vuxnas lärande, inte bara inom utbildning utan även inom förvaltning och programutveckling. Studien kan användas för att utveckla kompetensprofiler för verksamma inom vuxenutbildning.


Fortsatt yrkesutbildning i Europa – vägen framåt

Den här publikationen sammanställer färsk forskning om fortsatt yrkesutbildning (CVT). Den analyserar hur CVT bidrar till ekonomiska och sociala målsättningar, beskriver de största bedrifterna inom satsningar på CVT och framhäver brister och utmaningar som fortfarande måste hanteras.


Arbetsplatsförlagt lärande inom fortsatt yrkesutbildning: riktlinjer och tillvägagångssätt i Europa

Den här publikationen bygger på en studie av medelstora företag i sex länder. Den analyserar riktlinjer och tillvägagångssätt för arbetsplatsförlagt lärande inom CVT, beskriver huvudsakliga former och mönster för arbetsplatsförlagt lärande för CVT och identifierar de främsta fördelarna, behoven och utmaningarna.


Fortbildning av arbetslösa vuxna – organisation, profilering och inriktning för utbildningsanordning

Den här granskningen bygger på rapporter om 33 länder. Här beskriver man finansiering, styrning och genomförande av utbildningsåtgärder för arbetslösa vuxna, drar lärdom av god praxis, redogör för utbildningsprogrammens utmaningar och lägger fram rekommendationer.