Evidence & Research

Vad finns det för forskning och rön inom vuxnas lärande i Europa?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Insatser som ska tillgodose behoven inom vuxnas lärande måste bygga på bevis för vad som är effektivt. Europeiska kommissionen bidrar genom att beställa forskning och sprida den senaste informationen till politiskt ansvariga och berörda parter.


Analys av effektiviteten för insatser inom vuxnas lärande


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som sammanställer de senaste rönen om viktiga faktorer för effektiva insatser inom vuxnas lärande. Här ingår ett ramverk för analys av insatser och vägledning för medlemsstater om utveckling och övervakning av effektiva insatser inom vuxnas lärande. Detta är grunden till EPALE:s analysverktyg, som hjälper politiskt ansvariga att utvärdera sina insatser inom vuxnas lärande, och göra förbättringar där det behövs.

Studie om effektivitet för insatser inom vuxnas lärande

Analytiskt ramverk

EPALE:s analysverktygUndersökningen av vuxnas färdigheter


Europeiska kommissionen bidrar till PIAAC:s undersökning av vuxnas färdigheter som arrangeras av OECD. Undersökningen tillhandahåller reella uppgifter om vuxnas färdigheter i 40 länder runtom i världen. Den visar att en mycket stor andel vuxna i Europa har bristande grundläggande färdigheter vad beträffar läs- och skrivkunnighet, räkneförmåga och digitala färdigheter.

Sammanfattning av undersökningen av vuxnas färdigheter

Annan användbar forskning inom vuxnas lärande

Här är några länkar till övrig forskning och studier i samband med vuxnas lärande, som har beställts av Europeiska kommissionen:


Vuxenstuderande i digitala utbildningsmiljöer

Studien beskriver dagens läge för inlärning med hjälp av IKT, inklusive öppna lärresurser, inom vuxenutbildning i olika länder. Här beskrivs de många fördelarna med att använda IKT inom vuxnas lärande, med rekommendationer till politiskt ansvariga, utbildningsanordnare och studerande om hur man använder IKT på bästa sätt.


Vuxenutbildning i Europa – breddade möjligheter till lärande

I publikationen används en rad indikatorer för att i detalj beskriva insatser inom vuxenutbildning i EU-länder, med fokus på de mest sårbara grupperna bland vuxenstuderande, särskilt dem som saknar grundläggande färdigheter eller har låga eller inga kvalifikationer.


Finansiering av sektorn för vuxnas lärande

Studien analyserar olika sätt att finansiera vuxnas lärande i ett antal EU-länder, jämfört med andra delar av världen. Den granskar olika källor till finansiering och olika typer av finansieringsinstrument och ger rekommendationer till politiskt ansvariga.


Öppna upp för högre utbildning för vuxna

I studien används exempel på god praxis från 15 länder i syfte att undersöka hur högre utbildning kan göras mer flexibel och därmed bli mer tillgänglig för människor senare i livet.


Nyckelkompetenser för yrkesutövare inom vuxnas lärande

Studien bygger på en analys av god praxis i flera länder. Den identifierar nödvändiga nyckelkompetenser för olika typer av yrkesverksamma inom vuxnas lärande, inte bara inom utbildning utan även inom förvaltning och programutveckling. Studien kan användas för att utveckla kompetensprofiler för verksamma inom vuxenutbildning.


Fortsatt yrkesutbildning i Europa – vägen framåt

Den här publikationen sammanställer färsk forskning om fortsatt yrkesutbildning (CVT). Den analyserar hur CVT bidrar till ekonomiska och sociala målsättningar, beskriver de största bedrifterna inom satsningar på CVT och framhäver brister och utmaningar som fortfarande måste hanteras.


Arbetsplatsförlagt lärande inom fortsatt yrkesutbildning: riktlinjer och tillvägagångssätt i Europa

Den här publikationen bygger på en studie av medelstora företag i sex länder. Den analyserar riktlinjer och tillvägagångssätt för arbetsplatsförlagt lärande inom CVT, beskriver huvudsakliga former och mönster för arbetsplatsförlagt lärande för CVT och identifierar de främsta fördelarna, behoven och utmaningarna.


Fortbildning av arbetslösa vuxna – organisation, profilering och inriktning för utbildningsanordning

Den här granskningen bygger på rapporter om 33 länder. Här beskriver man finansiering, styrning och genomförande av utbildningsåtgärder för arbetslösa vuxna, drar lärdom av god praxis, redogör för utbildningsprogrammens utmaningar och lägger fram rekommendationer.