Evidence & Research

Aký výskum a dôkazy existujú o vzdelávaní dospelých v Európe?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politika a poskytovanie vzdelávania dospelých musia byť založené na dôkazoch o tom, čo je účinné. Európska komisia pomáha prostredníctvom zadávania výskumu a šírenia najnovších informácií medzi tvorcami politiky a zainteresovanými stranami.


Analýza účinnosti politík vzdelávania dospelých


Európska komisia vydala štúdiu, v ktorej sú zhromaždené najnovšie dôkazy o kľúčových faktoroch úspešnosti, ktoré prispievajú k účinnosti politík vzdelávania dospelých. Obsahuje rámec na analýzu politík a usmernenia pre členské štáty o vytváraní a monitorovaní účinných politík vzdelávania dospelých. Toto je základ nástroja EPALE na analýzu politiky, ktorý bol vytvorený s cieľom pomáhať tvorcom politiky pri posudzovaní ich politiky vzdelávania dospelých a vykonávaní zlepšení tam, kde je to potrebné.

Štúdia o účinnosti politík vzdelávania dospelých

Analytický rámec

Nástroj EPALE na analýzu politikyPrieskum zručností dospelých


Európska komisia prispieva do prieskumu zručností dospelých PIAAC, ktorý organizuje OECD. Prieskum poskytuje skutočné údaje o zručnostiach dospelých v 40 krajinách na celom svete. Vyplýva z neho, že veľmi vysoký podiel dospelých v Európe má problém so základnými zručnosťami, ako sú gramotnosť, numerická gramotnosť a digitálne zručnosti.

Súhrn o prieskume zručností dospelých

Ďalšie užitočné výskumy o vzdelávaní dospelých

Uvádzame niekoľko odkazov na ďalšie výskumy a štúdie o vzdelávaní dospelých, ktoré zadala EK:


Dospelí účastníci vzdelávania v digitálnych vzdelávacích prostrediach

V štúdii sa opisuje aktuálny stav využívania vzdelávania podporovaného IKT vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov v rámci vzdelávania dospelých v rôznych krajinách. Opisujú sa mnohoraké výhody využívania IKT v rámci vzdelávania dospelých a tvorcom politiky, poskytovateľom vzdelávania a účastníkom vzdelávania sa poskytujú odporúčania o tom, ako najlepšie využívať IKT.


Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe – rozšírenie prístupu k možnostiam vzdelávania

V tejto publikácii sa pomocou škály ukazovateľov podrobne opisujú politiky vzdelávania a odbornej prípravy dospelých a ich poskytovanie v krajinách EÚ, so zameraním sa na najzraniteľnejšie skupiny dospelých účastníkov vzdelávania, a najmä na tých, ktorí nemajú základné zručnosti alebo majú nízku či žiadnu kvalifikáciu.


Financovanie sektora vzdelávania dospelých

V štúdii sa analyzujú rôzne prístupy k financovaniu vzdelávania dospelých v niekoľkých krajinách EÚ v porovnaní s ostatnými časťami sveta. Skúmajú sa rôzne zdroje financovania a rôzne druhy finančných nástrojov a vydávajú sa odporúčania tvorcom politiky.


Otváranie vysokoškolského vzdelávania pre dospelých

V štúdii sa využívajú príklady osvedčených postupov z 15 krajín na preskúmanie spôsobov, akými môže byť vysokoškolské vzdelávanie pružnejšie, a teda prístupnejšie pre ľudí v neskoršej fáze života.


Kľúčové schopnosti pre odborníkov na vzdelávanie dospelých

Štúdia je založená na analýze osvedčených postupov vo viacerých krajinách. Určujú sa v nej kľúčové schopnosti, ktoré musia mať rôzni odborníci pôsobiaci v sektore vzdelávania dospelých, pričom sa netýkajú len vyučovania, ale aj riadenia či vývoja programov. Štúdiu možno použiť na rozvoj profilov schopností pre personál v oblasti vzdelávania dospelých.


Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava v Európe – cesta vpred

Táto publikácia poskytuje syntézu najnovšieho výskumu o ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave (CVET). Analyzuje sa v nej ako toto vzdelávanie prispieva k cieľom hospodárskej a sociálnej politiky, opisujú sa hlavné úspechy postupov ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a poukazuje sa na medzery a výzvy, ktoré ešte treba riešiť.


Učenie sa prácou v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave – politiky a postupy v Európe

Táto publikácia vychádza zo štúdie malých a stredných podnikov v šiestich krajinách. Analyzujú sa v nej politiky a postupy učenia sa prácou v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave, opisujú sa hlavné formy a vzorce učenia sa prácou v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave a identifikujú sa hlavné výhody, potreby a výzvy.


Doplnenie zručností u nezamestnaných dospelých – organizácia, stanovenie profilov a zameranie poskytovania odbornej prípravy

Tento prehľad sa zakladá na správach o 33 krajinách. Opisuje sa v ňom financovanie, správa a vykonávanie intervencií odbornej prípravy pre nezamestnaných dospelých, vyvodzujú sa poznatky o osvedčených postupoch, opisujú sa výzvy, s ktorými sa stretli programy odbornej prípravy, a predstavujú sa odporúčania.