Evidence & Research

Kokių esama mokslinių tyrimų ir įrodymų apie suaugusiųjų mokymąsi Europoje?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Suaugusiųjų mokymosi politika ir paslaugų teikimas turi būti pagrįsti įrodymais apie tai, kas yra veiksminga. Europos Komisija padeda užsakydama mokslinius tyrimus ir skleisdama naujausią informaciją politikos formuotojams ir suinteresuotosioms šalims.


Suaugusiųjų mokymosi politikos veiksmingumo analizė


Europos Komisija paskelbė tyrimą, kuriame apibendrinami naujausi įrodymai apie pagrindinius sėkmės veiksnius, dėl kurių suaugusiųjų mokymosi politika yra veiksminga. Jame pateikiama valstybių narių politikos ir gairių , skirtų veiksmingai suaugusiųjų mokymosi politikai kurti ir stebėti, „Epale“ Policy Analysis Tool, analizės sistema. Tai yra „Epale“ politikos analizės priemonės, kuria politikos formuotojams padedama vertinti suaugusiųjų mokymosi politiką ir paslaugų teikimą ir prireikus juos tobulinti, pagrindas.

Suaugusiųjų mokymosi politikos veiksmingumo tyrimas

Analitinė sistema

„Epale“ politikos analizės priemonėSuaugusiųjų gebėjimų tyrimas


Europos Komisija padeda atlikti Suaugusiųjų gebėjimų tarptautinio vertinimo programos (PIAAC) suaugusiųjų gebėjimų tyrimą, kurį rengia OECD. Tyrime pateikiami tikri duomenys apie suaugusiųjų iš 40 pasaulio šalių gebėjimus. Jame parodoma, kad labai didelė suaugusiųjų dalis Europoje patiria su tokiais pagrindiniais įgūdžiais kaip raštingumas, skaičiavimo ir skaitmeniniai įgūdžiai susijusių sunkumų.

Suaugusiųjų gebėjimų tyrimo santrauka

Kiti naudingi suaugusiųjų mokymosi srities moksliniai tyrimai

Toliau pateikiama keletas nuorodų į kitus EK užsakytus mokslinius tyrimus ir tyrimus, susijusius su suaugusiųjų mokymusi:


Suaugę besimokantys asmenys skaitmeninėje mokymosi aplinkoje

Tyrime apibūdinama dabartinė situacija, susijusi su IRT remiamo mokymosi, įskaitant atviruosius švietimo išteklius, naudojimu suaugusiųjų švietimo srityje įvairiose šalyse. Jame aprašoma daugelis IRT naudojimo suaugusiųjų mokymosi srityje pranašumų ir pateikiama rekomendacijų politikos formuotojams, mokymosi paslaugų teikėjams ir besimokantiems asmenims apie tai, kaip kuo geriau pasinaudoti IRT.


Suaugusiųjų švietimas ir mokymas Europoje: daugiau galimybių mokytis

Leidinyje naudojamasi įvairiais rodikliais siekiant išsamiai apibūdinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo politiką bei paslaugų teikimą ES šalyse, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms suaugusių besimokančių asmenų grupėms, ypač tiems, kuriems trūksta pagrindinių įgūdžių arba kurių kvalifikacijos lygis yra žemas arba jie jos neturi.


Suaugusiųjų mokymosi sektoriaus finansavimas

Tyrime analizuojami skirtingi suaugusiųjų mokymosi finansavimo būdai daugelyje ES šalių, palyginti su kitomis pasaulio šalimis. Jame nagrinėjami įvairūs finansavimo šaltiniai ir įvairios finansavimo priemonės, taip pat pateikiama rekomendacijų politikos formuotojams.


Aukštojo mokslo galimybių suteikimas suaugusiesiems

Siekiant išnagrinėti, kaip aukštąjį mokslą padaryti lankstesnį ir prieinamesnį žmonėms tolesniais gyvenimo etapais, tyrime naudojami 15 šalių gerosios patirties pavyzdžiai.


Pagrindinės suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijos sritys

Tyrimas pagrįstas kelių šalių gerosios patirties analize. Jame nustatomos pagrindinės kompetencijos sritys, reikalingos įvairiems specialistams, dirbantiems suaugusiųjų mokymosi sektoriuje, įskaitant ne tik mokymą, bet ir valdymą bei programų kūrimą. Tyrimas gali būti naudojamas suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijos aprašymams kurti.


Tęstinis profesinis rengimas ir mokymas Europoje: tolesnis darbas

Šiame leidinyje apibendrinami naujausi su tęstiniu profesiniu rengimu ir mokymu susiję moksliniai tyrimai. Jame analizuojama, kaip tęstinis profesinis rengimas ir mokymas padeda siekti ekonominės ir socialinės politikos tikslų, nurodomi pagrindiniai su tęstiniu profesiniu rengimu ir mokymu susijusios praktikos ir politikos laimėjimai, taip pat atkreipiamas dėmesys į politikos trūkumus ir problemas, kurias dar reikia spręsti.


Mokymasis darbo vietoje tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje: politika ir praktika Europoje

Šis leidinys pagrįstas vidutinių įmonių tyrimu šešiose šalyse. Jame analizuojama mokymosi darbo vietoje tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje politika ir praktika, aprašomos pagrindinės mokymosi darbo vietoje tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje formos ir modeliai, taip pat nurodomi pagrindiniai pranašumai, poreikiai ir problemos.


Bedarbių suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimas: mokymų organizavimas, profiliavimas ir taikymas

Ši apžvalga pagrįsta 33 šalių ataskaitomis. Joje aprašomas mokymų bedarbiams suaugusiesiems finansavimas, valdymas ir įgyvendinimas, pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai, nurodomos mokymo programų problemos ir pateikiamos rekomendacijos.