European Commission logo
Create an account
Evidence & Research

Avrupa'da yetişkin öğrenimi hakkında ne tür araştırma ve kanıtlar var?

Yetişkin öğrenimine yönelik politikalar ve tedarik, neyin etkili olduğuna dair kanıtlara dayanmalıdır. Avrupa Komisyonu, araştırmalar yürüterek ve en son bilgileri politika belirleyicilere ve paydaşlara yayarak katkıda bulunur.


Yetişkin öğrenimi politikalarının verimlilik analizi


Avrupa Komisyonu, yetişkin öğrenimi politikalarını etkili hale getiren temel başarı faktörleri hakkında en son kanıtları bir araya getiren bir çalışma yayınladı. Çalışma, etkili yetişkin öğrenimi politikalarının geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda Üye Devletler için politikaları analiz etmeye yönelik bir çerçeve ve rehberlik içeriyor. Bu, politika belirleyicilerin yetişkin öğrenimi politikalarını ve buna yönelik tedariki değerlendirmelerine ve gerekli alanlarda iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan EPALE Politika Analiz Aracı'nın temelini oluşturmaktadır.

Yetişkin Öğrenimi Politikalarının Verimliliği Üzerine Çalışma

Analitik çerçeve

EPALE Politika Analiz Aracı

Yetişkin eğitim ve öğreniminin durumu, Avrupa Birliği'ndeki farklı Üye Devletler arasında önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.
Avrupa Komisyonu, her ülkede yetişkin öğreniminin durumuyla ilgili bu kapsamlı raporları hazırladı.
Bu 28 rapordan elde edilen bulgular bir araya getirilerek AB'nin her yerinde yetişkin öğrenimi sektörünün karşı karşıya olduğu temel eğilimleri ve zorlukları açıklayan bir rapor haline getirildi.Yetişkin Becerileri Anketi


Avrupa Komisyonu, OECD tarafından organize edilen PIAAC'nin Yetişkin Becerileri Anketine katkıda bulunmaktadır. Anket, dünya çapında 40 ülkedeki yetişkinlerin becerileri hakkında gerçek veriler sağlıyor. Bununla birlikte anket, Avrupa'daki yetişkinlerin çok büyük bir kısmının okuma yazma, matematiksel ve dijital beceriler gibi temel beceriler konusunda zorlandığını ortaya koyuyor.

Yetişkin Becerileri Anketinin Özeti

Yetişkin öğrenimiyle ilgili diğer faydalı araştırmalar

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak yetişkin öğrenimi ile ilgili Avrupa Komisyonu'nun yürüttüğü diğer araştırma ve çalışmalara ulaşabilirsiniz:


Dijital Öğrenim Ortamlarındaki Yetişkin Öğrenciler

Çalışmada, Açık Eğitim Kaynakları dahil olmak üzere Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile desteklenen öğrenimin farklı ülkelerde yetişkin eğitimi sektöründe ne şekilde kullanıldığı açıklanmaktadır. Ayrıca yetişkin öğreniminde BİT'yi kullanmanın birçok faydası açıklanmakta ve politika belirleyicilere, eğitim kurumlarına ve öğrencilere BİT'den en iyi şekilde yararlanmaya yönelik tavsiyeler verilmektedir.


Avrupa'da Yetişkin Eğitim ve Öğretimi: Öğrenim fırsatlarına erişimi artırma

Bu yayında, özellikle temel becerileri eksik olan ya da düşük seviyede yetkinliğe sahip olan veya herhangi bir yetkinliğe sahip olmayan en hassas durumdaki yetişkin öğrenci gruplarına yoğunlaşarak AB ülkelerindeki yetişkin eğitim ve öğretim politikalarını ve tedarikini ayrıntılı olarak açıklamak için çeşitli göstergeler kullanılmaktadır.


Yetişkin öğrenimi sektörünün finansmanı

Çalışmada, bir dizi AB ülkesinde yetişkin öğrenimini finanse etmek için uygulanan farklı yaklaşımlar, dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırılarak incelenmektedir. Bununla birlikte farklı finans kaynakları ve farklı finansman araçları incelenmiş ve politika belirleyicilere tavsiyelerde bulunulmuştur.


Opening Higher Education to Adults

Bu çalışmada, 15 ülkeden iyi uygulama örnekleri kullanılarak yüksek öğrenimin daha esnek hale getirilip bu sayede insanların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha erişilebilir hale getirilmesinin yolları incelenmiştir.


Yetişkin öğrenimi profesyonelleri için temel yetkinlikler

Çalışma, birçok ülkedeki iyi uygulamaların analizine dayanmaktadır. Yetişkin öğrenimi sektöründe çalışan farklı profesyonellerin, eğitimle ilgili yetkinliklerin yanı sıra yönetim ve müfredat geliştirme de dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğu temel yetkinlikler açıklanmaktadır. Bu çalışma, yetişkin öğrenimi personelinin yetkinlik profilini geliştirmek için kullanılabilir.


Avrupa'da Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim: Gelişime giden yol

Bu yayında, Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim (CVET) ile ilgili son araştırmalar bir araya getirilmiştir. Çalışma, CVET'nin ekonomik ve sosyal politika hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu analiz eder, CVET uygulamaları ve politikalarındaki önemli başarıları özetler ve henüz ele alınmamış politika eksikliklerinin ve üstesinden gelinememiş zorlukların altını çizer.


Sürekli mesleki eğitim ve öğretimde çalışmaya dayalı öğrenme: Avrupa'daki politika ve uygulamalar

Bu yayında, altı ülkede orta ölçekli işletmeler üzerinde yapılan bir çalışma temel alınmıştır. İncelemede, CVET'de çalışmaya dayalı öğrenmeye yönelik politika ve uygulamalar analiz edilmiş, buna yönelik temel biçimler ve modeller açıklanmış ve başlıca avantajlar, ihtiyaçlar ve zorluklar tanımlanmıştır.


İşsiz Yetişkinlere Beceri Kazandırma: Eğitim tedarikine yönelik organizasyon, profil oluşturma ve hedef belirleme

Bu inceleme, 33 ülkeye ilişkin raporlara dayanmaktadır. İncelemede işsiz yetişkinlere yönelik eğitim çalışmalarının finansmanı, idaresi ve uygulanması açıklanır, iyi uygulamalarla ilgili dersler çıkarılır, eğitim programlarının karşılaştığı zorluklar özetlenir ve öneriler sunulur.