European Commission logo
Create an account
Evidence & Research

Какви са съществуващите изследвания и доказателства за ученето за възрастни в Европа?

Политиката и осигуряването на обучение за възрастни трябва да се основават на доказателства за ефективността. Европейската комисия помага, като възлага изследвания и разпространява най-актуалната информация сред политиците и заинтересованите страни.


Анализ на ефективността на политиките за учене за възрастни


Европейската комисия публикува проучване, обединяващо последните доказателства за ключовите фактори за успех, които правят политиките за учене за възрастни ефективни. То включва рамка за анализ на политиките и насоки към държавите членки за разработване и наблюдение на ефективни политики за учене за възрастни. Това е основата за инструмента за анализ на политиките на EPALE, предназначен да помага на политиците да оценяват политиките и осигуряването на учене за възрастни и да правят подобрения, където е необходимо.

Проучване на ефективността на политиките за учене за възрастни

Аналитична рамка

Инструмент за анализ на политиките на EPALEПроучване на уменията на възрастните


Европейската комисия допринася за проучването на уменията на възрастните по Програмата за международна оценка на уменията на възрастните (PIAAC), организирано от ОИСР. Проучването предоставя реални данни за уменията на възрастните в 40 държави по света. То показва, че доста висок процент възрастни в Европа не притежават основни умения, като грамотност, аритметични и цифрови умения.

Резюме на проучването на уменията на възрастните

Други полезни изследвания в областта на ученето за възрастни

Предлагаме ви някои връзки към други изследвания и проучвания, свързани с ученето за възрастни, които са възложени от ЕК:


Възрастни обучаеми в цифрови учебни среди

Проучването представя актуалното състояние при използване на обучение чрез ИКТ, в това число образователни ресурси със свободен достъп, при образованието за възрастни в различните държави. Описани са многобройните ползи от използването на ИКТ при ученето за възрастни и са дадени препоръки на политиците, доставчиците на обучение и обучаемите как да се възползват максимално от ИКТ.


Образование и обучение на възрастни в Европа — разширяване на достъпа до възможности за учене

В публикацията е използван набор от показатели, за да се опишат подробно политиките и предоставянето на образование и обучение за възрастни в държавите от ЕС, като акцентът е върху най-уязвимите групи възрастни обучаеми, по-специално онези, които не притежават основни умения, имат ниско образователно равнище или нямат никаква квалификация.


Финансиране на сектора за учене за възрастни

При проучването са анализирани различните подходи за финансиране на ученето за възрастни в редица държави от ЕС в сравнение с други части на света. Разгледани са различните източници на финансиране и различните видове инструменти за финансиране и са отправени препоръки към политиците.


Отваряне на висшето образование за възрастните

В проучването са използвани примери за добри практики от 15 държави, за да се анализират начините, по които висшето образование може да се направи по-гъвкаво и следователно по-достъпно за хората на по-късен етап от живота.


Ключови умения за професионалисти в областта на ученето за възрастни

Проучването се основава на анализ на добрите практики в няколко държави. Определени са ключовите умения, изисквани от различните професионалисти, работещи в сектора за учене за възрастни, включващи не само преподаване, но и управление и разработване на програми. Проучването може да се използва за разработване на профилите на компетентност на персонала от сферата на образованието за възрастни.


Продължаващо професионално образование и обучение в Европа — перспективи

Тази публикация синтезира последните изследвания за продължаващото професионално образование и обучение (продължаващо ПОО). Анализирано е по какъв начин продължаващото ПОО допринася за постигането на целите на икономическата и социалната политика, очертани са основните постижения в практиките и политиките за продължаващо ПОО и са подчертани пропуските и предизвикателства на политиката, които остават да бъдат разгледани.


Учене в процеса на работа в продължаващото професионално образование и обучение: политики и практики в Европа

Тази публикация се основава на проучване на средни предприятия в шест държави. Анализирани са политиките и практиките на ученето в процеса на работа в продължаващото ПОО, описани са основните форми и модели на ученето в процеса на работа за продължаващото ПОО и са идентифицирани основните предимства, нужди и предизвикателства.


Повишаване на уменията на безработни възрастни — организация, профилиране и насочването на предоставяното обучение

Този преглед се основава на отчети от 33 страни. Описани са финансирането, управлението и прилагането на действията по обучение за безработни възрастни, изведени са поуки от добрите практики, очертани са предизвикателствата, пред които се изправят програмите за обучение, и са представени препоръки.