European Commission logo
Create an account
Evidence & Research

Cilat janë studimet dhe provat në dispozicion në lidhje me të nxënit për të rritur në Evropë?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politika dhe oferta e të nxënit për të rritur duhet të bazohet në prova për të përcaktuar se çfarë i bën ato efikase. Komisioni Evropian ndihmon duke autorizuar kryerjen e studimeve dhe duke shpërndarë informacionin më të fundit për politikëbërësit dhe palët e interesit.


Analiza e efikasitetit të politikave të nxënit për të rritur


Komisioni Evropian ka publikuar një studim që përmbledh provat më të fundit në lidhje me faktorët kryesorë të suksesit që i bëjnë efikase politikat e të nxënit për të rritur. Ky studim përfshin një kuadër për të analizuar politikat dhe udhëzimet për Shtetet Anëtare në lidhje me zhvillimin dhe monitorimin e politikave efikase të të nxënit për të rritur. Kjo është baza për Mjetin e EPALE për Analizimin e Politikave, i konceptuar për të ndihmuar politikëbërësit për të vlerësuar politikat dhe ofertën e të nxënit e për të rritur, si dhe për të bërë përmirësime aty ku është e nevojshme.

Studim mbi Efikasitetin e Politikave të Të Nxënit për të Rritur

Kuadri Analitik

Mjeti i EPALE për Analizimin e Politikave

Situata e arsimit të të rriturve dhe e të nxënit për të rritur ndryshon ndjeshëm midis Shteteve të ndryshme Anëtare të Bashkimit Evropian.
Komisioni Evropian ka autorizuar përgatitjen e një serie me raporte të thelluara rreth situatës së të nxënit për të rritur në secilin prej këtyre vendeve.
Gjetjet nga këto 28 raporte janë sintetizuar në një raport që identifikon prirjet dhe sfidat kryesore me të cilat përballet sektori i të nxënit për të rritur në të gjithë BE-në.Anketa për Aftësitë e të Rriturve


Komisioni Evropian kontribuon në anketën për aftësitë e të rriturve të PIAAC, të organizuar nga OECD. Anketa siguron të dhëna reale në lidhje me aftësitë e të rriturve në 40 vende të globit. Kjo tregon se një pjesë shumë e lartë e të rriturve në Evropë hasin vështirësi me aftësitë bazë si aftësitë për shkrim-lexim, aftësitë numerike dhe ato digjitale.

Përmbledhje e Anketëst për Aftësitë e të Rriturve

Studime të tjera të dobishme në lidhje me të nxënit për të rriturit

Këtu gjani disa lidhje për kërkimet dhe studimet e tjera të rëndësishme për të nxënit për të rritur, të autorizuara nga KE-ja:


Nxënësit e Rritur në Mjediset e të Nxënit Digjital

Studimi përshkruan gjendjen aktuale sa i takon përdorimit të të nxënit tëë përmirësuar nëpërmjet TIK-ut, duke përfshirë Burimet e Hapura Mësimore (BHM), në arsimin e të rriturve, në vende të ndryshme. Ai përshkruan përfitimet e shumta që rrjedhin nga përdorimi i TIK-ut në të nxënit për të rritur, dhe del me rekomandime për politikëbërësit, ofruesit e të nxënit dhe nxënësit rreth shfrytëzimit sa më të mirë të TIK-ut.


Arsimi dhe Formimi i Rriturve në Evropë - zgjerimi i qasjes te mundësitë e të nxënit

Publikimi përdor një sërë indikatorësh për të përshkruar në detaje politikat dhe ofertën e arsimit dhe formimit për të rritur në vendet e BE-së, duke u përqendruar te grupet më të prekshme të nxënësve të rritur, veçanërisht ato që nuk kanë aftësitë bazëose me nivel të ulët ose pa kualifikime.


Financimi i sektorit të të nxënit për të rriturit

Studimi analizon qasjet e ndryshme për financimin e të nxënit për të rritur në një sërë vendesh të BE-së, krahasuar me pjesët e tjera të botës. Ai shqyrton burimet e ndryshme të financimit dhe llojet e ndryshme të instrumenteve të financimit dhe del me rekomandime për politikëbërësit.


Hapja e Arsimit të Lartë për të Rriturit

Studimi përdor shembuj të praktikës së mirë nga 15 vende për të shqyrtuar mënyrat se si arsimi i lartë mund të bëhet më fleksibël dhe për këtë arsye më i arritshëm për njerëzit në një periudhë më të vonë në jetën e tyre.


Kompetencat kyçe për profesionistët e të nxënit për të rritur

Studimi bazohet në një analizë të praktikës së mirë në disa vende. Ai identifikon kompetencat kyçe që duhet të kenë profesionistët e ndryshëm që punojnë në sektorin e të nxënit për të rritur, duke përfshirë jo vetëm mësimdhënien, por edhe menaxhimin dhe zhvillimin e programeve. Studimi mund të përdoret për të zhvilluar profile të kompetencave për stafin e arsimit për të rriturit.


Arsimi dhe Formimi i Vazhdueshëm Profesional në Evropë - rruga përpara

Ky publikim sintetizon hulumtimet më të fundit në lidhje mearsimin dhe formimin e vazhdueshëm profesional (AFVP)Ai analizon mënyrën se si AFVP kontribuon në objektivat e politikave ekonomike dhe sociale, përshkruan arritjet kryesore në praktikat dhe politikat e AFVP-së dhe nxjerr në pah mangësitë e politikave dhe sfidat që mbeten për t'u adresuar.


Të nxënit nëpërmjet punës në arsimin dhe formimin e vazhdueshëm profesional: politikat dhe praktikat në Evropë

Ky botim bazohet në një studim të ndërmarrjeve të mesme në gjashtë vende. Ai analizon politikat dhe praktikat e të nxënit nëpërmjet punës në AFVP, përshkruan format dhe modelet kryesore të TNNPË për AFVP, dhe identifikon avantazhet, nevojat dhe sfidat kryesore.


Rritja e Aftësive të të Rriturve të Papunë - organizimi, profilizimi dhe shënjestrimi i ofertës së formimit/kualifikimit

Kjo përmbledhje bazohet në raportet në lidhje me 33 shtete. Ajo përshkruan financimin, qeverisjen dhe zbatimin e ndërhyrjeve formuese për të rriturit e papunë, nxjerr mësime në lidhje me praktikat e mira, përshkruan sfidat me të cilat përballen programet e formimit dhe paraqet edhe disa rekomandime.