European Commission logo
Oħloq kont
Evidence & Research

Għodda ta’ Analiżi tal-Politika tat-Tagħlim tal-Adulti

Il-politika u l-provvista tat-tagħlim tal-adulti jenħtieġ li jkunu bbażati fuq evidenza dwar dak li hu effettiv. 
Il-Kummissjoni Ewropea tgħin billi tikkummissjona riċerka u billi tiddivulga l-aħħar informazzjoni lil min ifassal il-politika u lill-partijiet interessati.


Analiżi tal-effettività tal-politiki tat-tagħlim tal-adulti


Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat studju li jiġbor flimkien l-iktar evidenza reċenti dwar il-fatturi ta’ suċċess ewlenin li jagħmlu l-politiki tat-tagħlim tal-adulti effettivi. Din tinkludi qafas għall-analizzar ta’ politiki u gwida lill-Istati Membri dwar l-iżvilupp u l-monitoraġġ tal-politiki effettivi tat-tagħlim tal-adulti. Dan hu l-bażi għall-Għodda għall-Analiżi tal-Politika EPALE, imfassla biex tgħin lil dawk li jfasslu l-politika biex jevalwaw il-politiki u l-provvista tat-tagħlim tal-adulti tagħhom u jagħmlu titjib fejn ikun meħtieġ.

Analiżi tal-effettività tal-politiki tat-tagħlim tal-adulti

Qafas analitiku

Għodda dwar l-Analiżi tal-Politika EPALEL-Istħarriġ dwar il-Ħiliet tal-Adulti


Il-Kummissjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-Istħarriġ dwar il-Ħiliet tal-Adulti tal-PIAAC organizzat mill-OECD. L-istħarriġ jipprovdi data reali dwar il-ħiliet tal-adulti f’40 pajjiż madwar id-dinja. Dan juri li proporzjon kbir ħafna ta’ adulti fl-Ewropa jbatu b’ħiliet bażiċi bħal-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali.

Sommarju tal-Istħarriġ dwar il-Ħiliet tal-Adulti

Riċerka utli oħra dwar it-tagħlim tal-adulti

Hawnhekk hawn xi links għal riċerka u studji oħra rilevanti għat-tagħlim tal-adulti li kkummissjonat il-KE:


L-Istudenti Adulti f’Ambjenti ta’ Tagħlim Diġitali

L-istudju jiddeskrivi s-sitwazzjoni attwali fl-użu ta’ tagħlim imtejjeb bl-ICT, inkluż OER, fl-edukazzjoni tal-adulti, madwar pajjiżi differenti. Dan jiddeskrivi l-ħafna benefiċċji tal-użu tal-ICT fit-tagħlim tal-adulti u jipprovdi rakkomandazzjonijiet għal min ifassal il-politika, għal min jipprovdi t-tagħlim u għall-istudenti dwar kif jagħmlu l-aħjar użu mill-ICT.


L-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-Adulti fl-Ewropa - twessigħ tal-aċċess għall-opportunitajiet ta’ tagħlim

Il-pubblikazzjoni tuża firxa ta’ indikaturi biex tiddeskrivi fid-dettall il-politiki u l-provvista tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-adulti fil-pajjiżi tal-UE, b’fokus fuq l-iktar gruppi vulnerabbli ta’ studenti adulti, b’mod partikolari dawk li għandhom nuqqas ta’ ħiliet bażiċi jew dawk li għandhom livell baxx ta’ kwalifiki jew li m’għandhomx kwalifiki.


L-iffinanzjar tas-settur tat-tagħlim tal-adulti

L-istudju janalizza l-approċċi differenti għall-iffinanzjar tat-tagħlim tal-adulti f’numru ta’ pajjiżi tal-UE, imqabbla ma’ partijiet oħra tad-dinja. Dan jeżamina sorsi differenti ta’ finanzi u tipi differenti ta’ strumenti ta’ finanzjament u jagħmel rakkomandazzjonijiet lil min ifassal il-politika.


Il-Ftuħ tal-Edukazzjoni Ogħla għall-Adulti

L-istudju juża eżempji ta’ prattiċi tajbin minn 15-il pajjiż biex jeżamina modi li fihom l-edukazzjoni ogħla tista’ ssir iktar flessibbli u għalhekk iktar aċċessibbli għan-nies tard fil-ħajja.


Kompetenzi ewlenin għall-professjonisti fit-tagħlim tal-adulti

L-istudju huma bbażati fuq analiżi tal-prattika tajba f’diversi pajjiżi. Dan jidentifika l-kompetenzi ewlenin meħtieġa mill-professjonisti differenti li jaħdmu fis-settur tat-tagħlim tal-adulti, li jinkludi mhux biss it-tagħlim, iżda wkoll il-ġestjoni u l-iżvilupp tal-programm. L-istudju jista’ jintuża biex jiġu żviluppati profili ta’ kompetenza tal-persunal fl-edukazzjoni tal-adulti.


L-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali Kontinwi fl-Ewropa - it-triq ‘il quddiem

Din il-pubblikazzjoni tagħmel sintesi tar-riċerka reċenti dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali Kontinwati (CVET). Din tanalizza kif is-CVET tikkontribwixxi għall-objettivi ekonomiċi u tal-politika soċjali, tiddeskrivi l-kisbiet il-kbar fil-prattiki u l-politiki tas-CVET u tenfasizza fuq in-nuqqasijiet u l-isfidi tal-politika li għad iridu jiġu indirizzati.


It-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwi: politiki u prattiki fl-Ewropa

Din il-pubblikazzjoni hi bbażata fuq studju ta’ intrapriżi ta’ daqs medju f’sitt pajjiżi. Din tanalizza l-politiki u l-prattiki tat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol fis-C-VET, tiddeskrivi l-forom u l-mudelli ewlenin tat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol għas-CVET u tidentifika l-vantaġġi, il-ħtiġijiet u l-isfidi.


Titjib tal-Ħiliet ta’ Adulti Qiegħda - l-organizzazzjoni, it-tfassil u l-immirar tad-dispożizzjoni tat-taħriġ

Din ir-reviżjoni hi bbażata fuq rapporti minn 33 pajjiż. Din tiddeskrivi l-iffinanzjar, il-governanza u l-implimentazzjoni ta’ interventi ta’ taħriġ għal adulti qiegħda, tislet tagħlimiet dwar il-prattika tajba, tiddeskrivi l-isfidi li ltaqgħu magħhom il-programmi ta’ taħriġ u tippreżenta rakkomandazzjonijiet.