Evidence & Research

Għodda ta’ Analiżi tal-Politika tat-Tagħlim tal-Adulti

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Il-politika u l-provvista tat-tagħlim tal-adulti jenħtieġ li jkunu bbażati fuq evidenza dwar dak li hu effettiv. 
Il-Kummissjoni Ewropea tgħin billi tikkummissjona riċerka u billi tiddivulga l-aħħar informazzjoni lil min ifassal il-politika u lill-partijiet interessati.


Analiżi tal-effettività tal-politiki tat-tagħlim tal-adulti


Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat studju li jiġbor flimkien l-iktar evidenza reċenti dwar il-fatturi ta’ suċċess ewlenin li jagħmlu l-politiki tat-tagħlim tal-adulti effettivi. Din tinkludi qafas għall-analizzar ta’ politiki u gwida lill-Istati Membri dwar l-iżvilupp u l-monitoraġġ tal-politiki effettivi tat-tagħlim tal-adulti. Dan hu l-bażi għall-Għodda għall-Analiżi tal-Politika EPALE, imfassla biex tgħin lil dawk li jfasslu l-politika biex jevalwaw il-politiki u l-provvista tat-tagħlim tal-adulti tagħhom u jagħmlu titjib fejn ikun meħtieġ.

Analiżi tal-effettività tal-politiki tat-tagħlim tal-adulti

Qafas analitiku

Għodda dwar l-Analiżi tal-Politika EPALEL-Istħarriġ dwar il-Ħiliet tal-Adulti


Il-Kummissjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-Istħarriġ dwar il-Ħiliet tal-Adulti tal-PIAAC organizzat mill-OECD. L-istħarriġ jipprovdi data reali dwar il-ħiliet tal-adulti f’40 pajjiż madwar id-dinja. Dan juri li proporzjon kbir ħafna ta’ adulti fl-Ewropa jbatu b’ħiliet bażiċi bħal-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali.

Sommarju tal-Istħarriġ dwar il-Ħiliet tal-Adulti

Riċerka utli oħra dwar it-tagħlim tal-adulti

Hawnhekk hawn xi links għal riċerka u studji oħra rilevanti għat-tagħlim tal-adulti li kkummissjonat il-KE:


L-Istudenti Adulti f’Ambjenti ta’ Tagħlim Diġitali

L-istudju jiddeskrivi s-sitwazzjoni attwali fl-użu ta’ tagħlim imtejjeb bl-ICT, inkluż OER, fl-edukazzjoni tal-adulti, madwar pajjiżi differenti. Dan jiddeskrivi l-ħafna benefiċċji tal-użu tal-ICT fit-tagħlim tal-adulti u jipprovdi rakkomandazzjonijiet għal min ifassal il-politika, għal min jipprovdi t-tagħlim u għall-istudenti dwar kif jagħmlu l-aħjar użu mill-ICT.


L-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-Adulti fl-Ewropa - twessigħ tal-aċċess għall-opportunitajiet ta’ tagħlim

Il-pubblikazzjoni tuża firxa ta’ indikaturi biex tiddeskrivi fid-dettall il-politiki u l-provvista tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-adulti fil-pajjiżi tal-UE, b’fokus fuq l-iktar gruppi vulnerabbli ta’ studenti adulti, b’mod partikolari dawk li għandhom nuqqas ta’ ħiliet bażiċi jew dawk li għandhom livell baxx ta’ kwalifiki jew li m’għandhomx kwalifiki.


L-iffinanzjar tas-settur tat-tagħlim tal-adulti

L-istudju janalizza l-approċċi differenti għall-iffinanzjar tat-tagħlim tal-adulti f’numru ta’ pajjiżi tal-UE, imqabbla ma’ partijiet oħra tad-dinja. Dan jeżamina sorsi differenti ta’ finanzi u tipi differenti ta’ strumenti ta’ finanzjament u jagħmel rakkomandazzjonijiet lil min ifassal il-politika.


Il-Ftuħ tal-Edukazzjoni Ogħla għall-Adulti

L-istudju juża eżempji ta’ prattiċi tajbin minn 15-il pajjiż biex jeżamina modi li fihom l-edukazzjoni ogħla tista’ ssir iktar flessibbli u għalhekk iktar aċċessibbli għan-nies tard fil-ħajja.


Kompetenzi ewlenin għall-professjonisti fit-tagħlim tal-adulti

L-istudju huma bbażati fuq analiżi tal-prattika tajba f’diversi pajjiżi. Dan jidentifika l-kompetenzi ewlenin meħtieġa mill-professjonisti differenti li jaħdmu fis-settur tat-tagħlim tal-adulti, li jinkludi mhux biss it-tagħlim, iżda wkoll il-ġestjoni u l-iżvilupp tal-programm. L-istudju jista’ jintuża biex jiġu żviluppati profili ta’ kompetenza tal-persunal fl-edukazzjoni tal-adulti.


L-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali Kontinwi fl-Ewropa - it-triq ‘il quddiem

Din il-pubblikazzjoni tagħmel sintesi tar-riċerka reċenti dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali Kontinwati (CVET). Din tanalizza kif is-CVET tikkontribwixxi għall-objettivi ekonomiċi u tal-politika soċjali, tiddeskrivi l-kisbiet il-kbar fil-prattiki u l-politiki tas-CVET u tenfasizza fuq in-nuqqasijiet u l-isfidi tal-politika li għad iridu jiġu indirizzati.


It-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali kontinwi: politiki u prattiki fl-Ewropa

Din il-pubblikazzjoni hi bbażata fuq studju ta’ intrapriżi ta’ daqs medju f’sitt pajjiżi. Din tanalizza l-politiki u l-prattiki tat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol fis-C-VET, tiddeskrivi l-forom u l-mudelli ewlenin tat-tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol għas-CVET u tidentifika l-vantaġġi, il-ħtiġijiet u l-isfidi.


Titjib tal-Ħiliet ta’ Adulti Qiegħda - l-organizzazzjoni, it-tfassil u l-immirar tad-dispożizzjoni tat-taħriġ

Din ir-reviżjoni hi bbażata fuq rapporti minn 33 pajjiż. Din tiddeskrivi l-iffinanzjar, il-governanza u l-implimentazzjoni ta’ interventi ta’ taħriġ għal adulti qiegħda, tislet tagħlimiet dwar il-prattika tajba, tiddeskrivi l-isfidi li ltaqgħu magħhom il-programmi ta’ taħriġ u tippreżenta rakkomandazzjonijiet.