European Commission logo
Креирајте профил
Која е улогата на ЕУ во образованието на возрасни лица?

Која е улогата на ЕУ во образованието на возрасни лица?

Како ЕУ ги поддржува луѓето и проектите во полето на образованието за возрасни?

Постојат многу начини на кои ЕУ го поддржува секторот за образование на возрасни во Европа - од нарачување на истражувања и споделување на добри практики до промовирање на иновации и финансирање на поединци при доусовршувањето на нивните релевантните вештини.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2022
Council Recommendation of 16 June 2022 on individual learning accounts outlines how Member States can combine financial and non-financial support in an effective way to empower all adults to develop their skills throughout working life, and progress towards the Porto adult learning targets. The Recommendation was underpinned by an impact assessment.
Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability defines a common definition of and a standard format for describing the outcomes of short courses, in order to increase transparency and facilitate the communication of skills acquired during training throughout the working life.
2021

Резолуција на Советот за стратешката рамка за европска соработка во областа на образованието и обуката во однос на Европската образовна области и надвор од неа

On 25 June 2021, the European Council welcomes the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan and the Porto Declaration. Leaders thereby support the ambition that at least 60% of all adults should participate in training every year by 2030.
2020

Европската агенда за вештини дава приоритет на доусовршувањето и стекнувањето нови вештини кај возрасните лица, вклучително и вештини за живот, унапредување преку поединечни финансиски механизми и амбициозни цели за учество на возрасните лица во учењето.

Акцискиот план за дигитално образование, 2021-27, го проширува опсегот за да го покрие неформалното и доживотното учење, со посебен фокус на дигиталните компетенции и градењето дигитални капацитети на институциите, вклучително за возрасни ученици и професионалци.

Европската агенда за вештини за одржлива конкурентност, социјална правичност и отпорност - Брисел, 1.7.2020, COM(2020) 274 конечен

Постигнување на Европска образовна област до 2025 година - соопштение на Комисијата

COM(2020) 625 конечен, Брисел, 30.9.2020

Акциски план за дигитално образование (2021-2027): Приспособување на образованието и обуката на дигиталната ера

2019

Комисијата го разгледа спроведувањето на мерките во работен документ на службите.

Советот усвојува заклучоци со кои ги обновува своите заложби да ги поддржи возрасните лица кои имаат потешкотии со основните вештини.

Работниот документ на службите на Комисијата за Препораките на Советот за патеките за стручно доусовршување: Нови можности за возрасните лица. Разгледување на мерките за спроведување, Брисел, 27.2.2019 SWD(2019) 89 конечен.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2017
At the Gothenburg social summit, The European Parliament, the Council and the Commission proclaim the European Pillar of Social Rights. The Pillar sets out 20 key principles which represent the beacon guiding us towards a strong social Europe that is fair, inclusive and full of opportunity in the 21st century. Adult learning has a central role in the Pillar, as its first principle is the right to “quality and inclusive education, training and life-long learning”.
2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Во хронолошкиот приказ подолу може да видите како ЕУ го промовирала образованието на возрасни лица низ годините. Хронолошкиот приказ вклучува и истакнати моменти, како што се објавувањата на важните политики и иницијативи.

Работата на ЕУ во областа на образованието на возрасни лица започнува со Договорот од Рим со кој Европската заедница промовираше основна и напредна стручна обука.

1957

ЕУ започнува да работи на политика за образованието на возрасни лица

2000
(2002)

Советот на Европската Унија ја објавува својата Резолуција за доживотно учење, истакнувајќи го образовниот принцип „од лулка до гроб“ и неговото обезбедување во различни средини.

(2006)

Комисијата ја објавува комуникацијата никогаш не е доцна за учење, истакнувајќи го клучниот придонес на образованието на возрасни лица за вработувањето и мобилноста, како и за социјалната инклузија.

Комисијата ја објавува комуникацијата секогаш е добро време за учење. Во неа е вклучен План за дејствување во областа на образованието на возрасни лица (2008-2010) кој за прв пат нуди заеднички приоритети што треба да се негуваат во секторот за образование на возрасни лица.

2007

Советот објавува резолуција за обновената Европска програма за образование на возрасни лица (EAAL), консолидирајќи ја политиката во областа на образованието на возрасни лица. Таа е референтниот текст на ЕУ кога станува збор за политиката на образованието на возрасни лица.

2011

Клучна порака на EAAL е дека образованието на возрасни лица во сите свои форми ја зголемува вработливоста на овие лица и придонесува за социјална инклузија, активно граѓанство и личен развој. Зголемувањето на учеството и нудењето можност за секое возрасно лице да ги развива и обновува своите вештини и компетенции во текот на својот живот е една од клучните цели на програмата.

Приоритетите на EAAL за 2015-2020 година се зацртани:

2015

обезбедување кохерентност на образованието на возрасни лицаа со другите области на политиките

зголемување на понудата и прифаќањето на образованието на возрасни лица

зголемување на пристапот преку образование базирано на работното место, ICT и можности за втора шанса

подобрување на квалитетот, вклучувајќи и првично и континуирано образование за едукаторите за возрасни лица.

Новата програма за вештини за Европа предлага земјите членки да усвојат Гаранција за вештини за да го подигнат нивото на основни вештини кај возрасните лица.

2016

На 19 декември Советот ја усвојува препораката Патишта до стручно усовршување - нови можности за возрасните лица. Нејзината цел е да им помогне на 64-те милиони возрасни лица во Европа кои сѐ уште немаат повисоко средно образование да се стекнат со минимално ниво на алфанумеричка писменост и дигитални вештини, а потоа да напредуваат кон повисоко или пониско средно образование.

2016

EAAL е дел од рамката 'ET2020' за европска соработка за образование и обука. Работната група ET2020 за образование за возрасни лица 2016 - 2018 се занимава со споделување на искуствата за политиките што може да поттикнат повеќе возрасни лица да учат на работното место.

Земјите членки мора да ги посочат мерките што ќе ги преземат за да ја имплементираат „Патишта до стручно усовршување“.

2018