Која е улогата на ЕУ во образованието на возрасни лица?

Која е улогата на ЕУ во образованието на возрасни лица?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Во хронолошкиот приказ подолу може да видите како ЕУ го промовирала образованието на возрасни лица низ годините. Хронолошкиот приказ вклучува и истакнати моменти, како што се објавувањата на важните политики и иницијативи.

Работата на ЕУ во областа на образованието на возрасни лица започнува со Договорот од Рим со кој Европската заедница промовираше основна и напредна стручна обука.

1957

ЕУ започнува да работи на политика за образованието на возрасни лица

2000
(2002)

Советот на Европската Унија ја објавува својата Резолуција за доживотно учење, истакнувајќи го образовниот принцип „од лулка до гроб“ и неговото обезбедување во различни средини.

(2006)

Комисијата ја објавува комуникацијата никогаш не е доцна за учење, истакнувајќи го клучниот придонес на образованието на возрасни лица за вработувањето и мобилноста, како и за социјалната инклузија.

Комисијата ја објавува комуникацијата секогаш е добро време за учење. Во неа е вклучен План за дејствување во областа на образованието на возрасни лица (2008-2010) кој за прв пат нуди заеднички приоритети што треба да се негуваат во секторот за образование на возрасни лица.

2007

Советот објавува резолуција за обновената Европска програма за образование на возрасни лица (EAAL), консолидирајќи ја политиката во областа на образованието на возрасни лица. Таа е референтниот текст на ЕУ кога станува збор за политиката на образованието на возрасни лица.

2011

Клучна порака на EAAL е дека образованието на возрасни лица во сите свои форми ја зголемува вработливоста на овие лица и придонесува за социјална инклузија, активно граѓанство и личен развој. Зголемувањето на учеството и нудењето можност за секое возрасно лице да ги развива и обновува своите вештини и компетенции во текот на својот живот е една од клучните цели на програмата.

Приоритетите на EAAL за 2015-2020 година се зацртани:

2015

обезбедување кохерентност на образованието на возрасни лицаа со другите области на политиките

зголемување на понудата и прифаќањето на образованието на возрасни лица

зголемување на пристапот преку образование базирано на работното место, ICT и можности за втора шанса

подобрување на квалитетот, вклучувајќи и првично и континуирано образование за едукаторите за возрасни лица.

Новата програма за вештини за Европа предлага земјите членки да усвојат Гаранција за вештини за да го подигнат нивото на основни вештини кај возрасните лица.

2016

На 19 декември Советот ја усвојува препораката Патишта до стручно усовршување - нови можности за возрасните лица. Нејзината цел е да им помогне на 64-те милиони возрасни лица во Европа кои сѐ уште немаат повисоко средно образование да се стекнат со минимално ниво на алфанумеричка писменост и дигитални вештини, а потоа да напредуваат кон повисоко или пониско средно образование.

2016

EAAL е дел од рамката 'ET2020' за европска соработка за образование и обука. Работната група ET2020 за образование за возрасни лица 2016 - 2018 се занимава со споделување на искуствата за политиките што може да поттикнат повеќе возрасни лица да учат на работното место.

Земјите членки мора да ги посочат мерките што ќе ги преземат за да ја имплементираат „Патишта до стручно усовршување“.

2018