European Commission logo
Create an account
Jaką rolę odgrywa UE w uczeniu się dorosłych?

Jaką rolę odgrywa UE w uczeniu się dorosłych?

W jaki sposób UE wspiera osoby i projekty w zakresie edukacji dorosłych?

UE wspiera sektor edukacji dorosłych w Europie na wiele sposobów - od zlecania badań i dzielenia się dobrymi praktykami po promowanie innowacji i finansowanie podnoszenia kwalifikacji.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Rezolucja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie

2020

W Europejskim programie na rzecz umiejętności priorytetowo potraktowano podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób dorosłych, w tym umiejętności przydatnych w życiu, wzmocnienie poprzez indywidualne mechanizmy finansowania oraz ambitne cele w zakresie uczestnictwa dorosłych w uczeniu się.

Plan działania na rzecz edukacji cyfrowej na lata 2021-27 rozszerza zakres, aby objąć uczenie się pozaformalne i uczenie się przez całe życie, koncentruje się na kompetencjach cyfrowych i budowaniu potencjału cyfrowego instytucji, w tym w odniesieniu do dorosłych uczących się i profesjonalistów.

Europejski program na rzecz umiejętności sprzyjających trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności - Bruksela, 1.7.2020, COM(2020) 274 wersja ostateczna

Realizacja Europejskiego obszaru edukacji do roku 2025 - komunikat Komisji.

COM(2020) 625 wersja ostateczna, Bruksela, 30.9.2020

Plan działań na rzecz edukacji cyfrowej (2021-2027): Dostosowanie edukacji i szkoleń do ery cyfrowej

2019

Komisja podsumowała działania w swoim dokumencie roboczym

Rada przyjmuje konkluzje odnawiające jej zobowiązanie do wspierania dorosłych mających trudności z podstawowymi umiejętnościami

Dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący zalecenia Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych. Podsumowanie środków wykonawczych, Bruksela, 27.2.2019 SWD(2019) 89 wersja ostateczna.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Na poniższej osi czasu pokazano, w jaki sposób ewoluowała na przestrzeni lat rola UE w propagowaniu uczenia się dorosłych. Na osi czasu zaznaczono istotne wydarzenia, takie jak ważne publikacje poświęcone polityce i inicjatywy.

Początek pracy UE nad uczeniem się dorosłych wyznaczają traktaty rzymskie, za pośrednictwem których Wspólnota Europejska propagowała szkolenie podstawowe i doskonalenie zawodowe.

1957

UE rozpoczyna prace nad polityką w zakresie uczenia się dorosłych

2000
(2002)

Rada Unii Europejskiej publikuje rezolucję w sprawie uczenia się przez całe życie, w której kładzie nacisk na zasadę edukacji „przez całe życie” i jej stosowanie w różnych środowiskach.

(2006)

Komisja publikuje komunikat "Kształcenie dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę", podkreślającą istotny wkład kształcenia dorosłych w zatrudnienie i mobilność oraz w integrację społeczną.

Komisja publikuje komunikat Na naukę zawsze jest odpowiednia pora. Zawiera on Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych (2008-2010), który po raz pierwszy wyznacza wspólne priorytety do realizacji w sektorze kształcenia dorosłych.

2007

Rada publikuje rezolucję w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych (EAAL), konsolidując politykę w dziedzinie uczenia się dorosłych. To unijny tekst referencyjny o polityce w zakresie uczenia się dorosłych.

2011

Kluczowe przesłanie komunikatu EAAL jest takie, że uczenie się dorosłych we wszystkich formach podnosi umiejętności przystosowania zawodowego uczących się oraz wnosi wkład we włączenie społeczne, aktywność obywatelską i rozwój osobisty. Zwiększanie uczestnictwa i umożliwianie wszystkim dorosłym rozwoju oraz odnawianie umiejętności i kompetencji przez całe życie stanowi sedno agendy.

Wyznaczenie priorytetów na lata 2015-2020 w zakresie EAAL:

2015

zapewnienie spójności uczenia się dorosłych z innymi obszarami polityki

zwiększanie podaży i popytu na oferty uczenia się dorosłych

poszerzanie dostępu za pośrednictwem uczenia się opartego na pracy, ICT i możliwości drugiej szansy

poprawa zapewniania jakości, w tym wstępne i ustawiczne kształcenie edukatorów dorosłych.

Nowy europejski program na rzecz umiejętności proponuje, aby państwa członkowskie przyjęły gwarancję umiejętności w celu podwyższenia poziomu podstawowych umiejętności dorosłych.

2016

W dniu 19 grudnia Rada przyjęła rekomendację Ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych. Ma ona pomóc 64 milionom dorosłych w Europie, którzy nie mają jeszcze kwalifikacji na poziomie wykształcenia średniego II stopnia, osiągnąć minimalny poziom umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych i cyfrowych, aby następnie starać się o kwalifikacje na poziomie wykształcenia średniego I lub II stopnia.

2016

EAAL jest częścią ram ET2020 europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Grupa robocza ET2020 ds. uczenia się dorosłych 2016-2018 zajmuje się wzajemnym uczeniem się polityk, które mogą zachęcić większą liczbę dorosłych do uczenia się w miejscu pracy.

Państwa członkowskie mają przedstawić działania, jakie podejmą w celu wdrożenia ścieżek poprawy umiejętności.

2018