Kakšna je vloga EU pri izobraževanju odraslih?

Kakšna je vloga EU pri izobraževanju odraslih?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Na spodnjem časovnem razporedu lahko vidite, kako se je vloga EU pri spodbujanju izobraževanja odraslih z leti razvijala. Časovni razpored vključuje pomembne dogodke, kot so pomembne objave politik in pobude.

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training. Delo EU na področju izobraževanja odraslih se začne z Rimsko pogodbo, na podlagi katere je Evropska skupnost spodbujala osnovno in nadaljnje poklicno usposabljanje.

1957

EU začne pripravljati politiko za izobraževanje odraslih

2000
(2002)

Svet Evropske unije objavi Resolucijo o vseživljenjskem učenju (Resolution on Lifelong Learning), v kateri sta izpostavljeni načelo izobraževanja „od zibelke do groba“ in zagotavljanje izobraževanja v različnih okoljih.

(2006)

Komisija objavi sporočilo z naslovom Za učenje ni nikoli prepozno, v katerem je izpostavljen bistveni prispevek izobraževanja odraslih k zaposljivosti in mobilnosti ter k socialni vključenosti.

Komisija objavi sporočilo z naslovom Za učenje je vedno pravi čas. Sporočilo vključuje Akcijski načrt za izobraževanje odraslih (2008–2010), ki prvič določa skupne prednostne naloge, ki jih je treba spodbujati na področju izobraževanja odraslih.

2007

Svet objavi resolucijo o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih, ki utrjuje politiko na področju izobraževanja odraslih. To je referenčno besedilo EU, ki se nanaša na politiko izobraževanja odraslih.

2011

Ključno sporočilo programa za izobraževanje odraslih v vseh oblikah spodbuja zaposljivost udeležencev izobraževanja in prispeva k socialni vključenosti, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju. Osrednja tema programa sta povečanje udeležbe in omogočanje vsem odraslim, da vse življenje razvijajo in obnavljajo svoje spretnosti in kompetence.

Določijo se prednostne naloge za program za izobraževanje odraslih v obdobju 2015–2020:

2015

zagotavljanje skladnosti izobraževanja odraslih z drugimi političnimi področji,

povečanje zagotavljanja izobraževanja odraslih in udeleževanja v njem,

razširitev dostopa prek izobraževanja na delovnem mestu, IKT in druge priložnosti,

izboljšanje zagotavljanja kakovosti, vključno z začetnim in nadaljevalnim izobraževanjem učiteljev odraslih.

Program za nova znanja in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe) vsebuje predloge, da države članice sprejmejo jamstvo za znanja in spretnosti, da bi povečale stopnjo osnovnih znanj in spretnosti odraslih.

2016

19. decembra Svet sprejme priporočilo z naslovom Poti izpopolnjevanja: nova priložnost za odrasle. Cilj priporočila je pomagati 64 milijonom odraslih v Evropi, ki še nimajo višje sekundarne izobrazbe, da pridobijo minimalno raven jezikovne, matematične in digitalne pismenosti in nato napredujejo proti višjim ali nižjim sekundarnih kvalifikacijam.

2016

Program izobraževanja za odrasle je del okvira „ET 2020“ za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Delovna skupina ET 2020 za izobraževanje odraslih v obdobju od leta 2016 do leta 2018 si prizadeva za vrstniško učenje o politikah, ki lahko več odraslih spodbudijo k izobraževanju na delovnem mestu.

Države članice morajo oblikovati ukrepe, ki jih bodo sprejele za izvajanje poti izpopolnjevanja.

2018