European Commission logo
Create an account
Cili është roli i BE-së në sektorin e të nxënit për të rritur?

Cili është roli i BE-së në sektorin e të nxënit për të rritur?

Si i mbështet BE-ja njerëzit dhe projektet në procesin e të nxënit për të rriturit?

Mënyrat e mbështetjes së sektorit të të nxënit për të rriturit në Evropë nga BE-ja janë të shumta – nga autorizimi i punës kërkimore dhe shkëmbimi i praktikave të mira deri te promovimi i inovacioneve dhe financimi i përmirësimit të aftësive të individëve.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Rezoluta e Këshillit për kornizën strategjike për bashkëpunimin evropian në arsim dhe formim drejt Zonës Evropiane të Arsimit dhe më gjerë

2020

Agjenda Evropiane e Aftësive i jep prioritet përmirësimit të aftësive dhe rikualifikimit të të rriturve, duke përfshirë aftësitë për jetën, fuqizimin përmes mekanizmave individualë të financimit dhe objektivat ambicioze për pjesëmarrjen e të rriturve në procesin e të nxënit.

Plani i Veprimit për Arsimin Digjital, 2021-27 e zgjeron fushështrirjen me qëllim mbulimin e të nxënit joformal dhe gjatë gjithë jetës, fokusimin tek kompetencat digjitale dhe ngritja e kapaciteteve digjitale të institucioneve, duke përfshirë edhe nxënësit e rritur dhe profesionistët.

Agjenda Evropiane e Aftësive për konkurrencë të qëndrueshme, drejtësi sociale dhe reziliencë - Bruksel, 1.7.2020, COM(2020) 274 final.

Arritja e Zonës Evropiane të Arsimit deri në vitin 2025 – Komunikatë e Komisionit

COM(2020) 625 final, Bruksel, 30.9.32020

Plani i Veprimit për Arsimin Digjital (2021-2027): Riorganizimi i arsimit dhe formimit për epokën digjitale

2019

Komisioni i ka vlerësuar masat zbatuese në një dokument pune për stafin

Këshilli miraton konkluzione duke rinovuar angazhimin e tij për të mbështetur të rriturit që hasin vështirësi sa i takon aftësive bazë;

Dokumenti i punës së stafit të Komisionit për Rekomandimin e Këshillit në lidhje me Shtigjet për Përmirësimin e Aftësive: Mundësi të Reja për të Rriturit. Vlerësimi i masave zbatuese, Bruksel, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final..

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Në kohështrirjen e mëposhtme mund të shihni se si e ka promovuar BE-ja të nxënit për të rritur ndër vite. Kohështrirja përfshin pikat kryesore, siç janë publikimet dhe nismat e rëndësishme të politikave.

Puna e BE-së në fushën e të nxënit për të rritur fillon me Traktatin e Romës përmes të cilit Komuniteti Evropian promovoi formimin bazë dhe të avancuar profesional.

1957

BE-ja fillon punën për hartimin e politikës për arsimin e të rriturve

2000
(2002)

Këshilli i Bashkimit Evropian boton Rezolutën e tij Të Nxënit Gjatë Gjithë Jetës , duke nënvizuar parimin e arsimimit "nga lindja deri në vdekje" dhe ofrimin e tij në mjedise të ndryshme.

(2006)

Komisioni boton komunikatën Nuk është kurrë vonë për të mësuar duke theksuar kontributin thelbësor të të nxënit për të rritur te punësueshmëria, lëvizja dhe përfshirja sociale.

Komisioni boton komunikatën Është gjithmonë koha e duhur për të mësuar. Ai përfshin një Plan Veprimi për të Nxënit për të Rritur (2008-2010) që parashikon, për herë të parë, përparësitë e përbashkëta që duhen inkurajuar në sektorin e të nxënit për të rritur.

2007

Këshilli boton një rezolutë mbi një plan të përtërirë Evropian për të Nxënit për të (AENRR) , e cila konsolidon politikën në fushën e të nxënit për të rritur. Ky është teksti referues i BE-së në lidhje me politikën për arsimin e të rriturve.

2011

Një mesazh kyç i AENRR) është që të nxënit për të rritur në të gjitha format e saj rrit punësueshmërinë e nxënësve dhe kontribuon për përfshirjen sociale, qytetarinë aktive dhe zhvillimin personal. Në qendër të planit qëndron rritja e pjesëmarrjes dhe aftësimi i të gjithë të rriturve për të zhvilluar dhe përtërirë aftësitë dhe kompetencat e tyre gjatë gjithë jetës së tyre.

Përcaktohen prioritetet e 2015-2020 për AENRR:

2015

garantimi i koherencës së të nxënit për të rritur me fushat e tjera të politikave

rritja e ofertës dhe shpërndarjes së të nxënit për të rritur

zgjerimi i qasjes përmes të nxënit në vendin e punës, TIK-ut dhe mundësive të dyta

përmirësimi i sigurimit të cilësisë, duke përfshirë arsimin fillestar dhe të vazhdueshëm të edukatorëve të të rriturve.

Agjenda e re e Aftësive për Evropën propozon që Shtetet Anëtare të miratojnë një Garanci të Aftësive për të ngritur nivelin e aftësive themelore të të rriturve.

2016

Më 19 dhjetor Këshilli miraton rekomandimin Shtigjet për Rritjen e Aftësive - Mundësi të reja për të rriturit. Kjo ka për qëllim të ndihmojë 64 milionë të rritur në Evropë, që nuk kanë marrë ende një kualifikim të nivelit të arsimit të mesëm, për të përftuar një nivel minimal të aftësive për shkrim-lexim, aftësive numerike dhe digjitale për të kaluar drejt një kualifikimi të mesëm të lartë ose të ulët.

2016

AEARR është pjesë e kuadrit "ET2020" për bashkëpunimin evropian në arsim dhe formim. Grupi i punës ET2020 për të nxënit për të rritur 2016-2018 merr përsipër realizimin e të nxënit nga të ngjashmit/kolegët në lidhje me politikat që mund të inkurajojnë më shumë të rritur për të mësuar në vendin e punës.

Shtetet Anëtare duhet të përcaktojnë masat që do të ndërmarrin për zbatimin e Shtigjeve për Rritjen e Aftësive.

2018