Hvilken rolle spiller EU inden for voksenuddannelse?

Hvilken rolle spiller EU inden for voksenuddannelse?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

I tidslinjen nedenfor kan du se, hvordan EU's rolle i forhold til at arbejde for at fremme voksenuddannelse har udviklet sig igennem årene. Tidslinjen omfatter højdepunkter såsom vigtige politiske dokumenter og initiativer.

EU’s arbejde på voksenuddannelsesområdet indledes med Romtraktaten i hvilken Det Europæiske Fællesskab fremmede den almindelige og videregående faglige uddannelse.

1957

EU påbegynder arbejdet med en politik om voksenuddannelse

2000
(2002)

Rådet for Den Europæiske Union offentliggør sin resolution om livslang læring, som satte fokus på princippet om uddannelse "fra vugge til grav" og tilbuddet herom i forskellige miljøer.

(2006)

Kommissionen offentliggør meddelelsen Det er aldrig for sent at lære , hvor der blev sat fokus på voksenuddannelses væsentlige bidrag til beskæftigelsesegnethed og mobilitet og på social integration: -" Kommissionen udsender meddelelsen Det er aldrig for sent at lære, der sætter fokus på, hvordan voksenuddannelsesområdet har været med til at bidrage til beskæftigelsesegnethed, mobilitet og social integration.

Kommissionen offentliggør meddelelsen Det er altid et godt tidspunkt at lære. Den indeholder en handlingsplan for voksenuddannelsen (2008-2010), der for første gang opstiller fælles prioriteter, der skal fremmes på voksenuddannelsesområdet.: - "Kommissionen udsender meddelelsen Det er altid et godt tidspunkt at lære, i hvilken man kan læse handlingsplanen for voksenuddannelsen (2008-2010), der for første gang opstiller fælles prioriteter på voksenuddannelsesområdet. "

2007

Rådet offentliggør en resolution om en ny europæisk dagsorden for voksenuddannelse, der konsoliderer politikken på voksenuddannelsesområdet. Dette er EU's referencetekst om politikken på voksenuddannelsesområdet.

2011

Et centralt budskab i den europæiske dagsorden for voksenuddannelse er, at voksenlæring i alle dens former fremmer de lærendes beskæftigelsesegnethed, og bidrager til social integration, aktivt medborgerskab og personlig udvikling. I centrum af den europæiske dagsorden står. Stigende deltagelse og mulighed for alle voksne til at udvikle sig og forbedre deres færdigheder og kompetencer igennem hele livet står helt centralt i den europæiske dagsorden.

Målene for den europæiske dagsorden for voksenuddannelse for 2015-2020 fastlægges:

2015

sikring af sammenhæng mellem voksenlæring og andre politikområder

forøgelse af udbuddet og anvendelsen af voksenuddannelsen

bredere adgang gennem arbejdspladsbaseret læring, IKT og muligheder for "en ny chance"

forbedring af kvalitetssikring, herunder videre- og efteruddannelse af voksenundervisere.

En dagsorden for nye kvalifikationer for Europa , offentliggøres. Her foreslås det, at medlemsstaterne vedtager en færdighedsgaranti, der skal højne niveauet for voksnes grundlæggende færdigheder

2016

Den 19. december vedtager Rådet henstillingen om et opkvalificerende forløb: Nye muligheder for voksne. Formålet er at hjælpe Europas 64 millioner voksne, der har forladt grunduddannelsen uden at afslutte en ungdomsuddannelse, med at tilegne sig et minimumsniveau af læse-, skrive- og regnefærdigheder og digitale kompetencer, og dernæst bevæge sig mod kvalifikationer på ungdomsuddannelses- eller grundskoleuddannelsesniveau.

2016

Den europæiske dagsorden for voksenuddannelse er en del af “ET 2020”-rammen for europæisk samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse. ET 2020-arbejdsgruppen for voksenuddannelse 2016 – 2018 gennemfører peerlæring om politikker, der kan tilskynde flere til at lære på arbejdspladsen.

Medlemsstaterne skal præcisere de foranstaltninger, de ønsker at træffe for at gennemføre opkvalificeringsforløb.

2018