Mikä on EU:n rooli aikuiskoulutuksessa?

Mikä on EU:n rooli aikuiskoulutuksessa?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Alla olevalla aikajanalla on havainnollistettu EU:n roolin kehittymistä aikuiskoulutuksen edistämisessä vuosien varrella. Aikajanalle on listattu erilaisia virstanpylväitä, kuten tärkeitä toimintapoliittisia aloitteita ja julkaisuja.

EU:n aikuiskoulutusta koskeva työ alkaa Rooman sopimuksesta, jonka avulla Euroopan yhteisö edisti ammatillista perus- ja jatkokoulutusta.

1957

EU aloittaa aikuiskoulutuspolitiikan kehittämisen

2000
(2002)

Euroopan unionin neuvosto julkaisee elinikäistä oppimista koskevan päätöslauselman, jossa korostetaan ”kehdosta hautaan” jatkuvan koulutuksen periaatetta ja koulutuksen tarjoamista erilaisissa ympäristöissä.

(2006)

Komissio julkaisee tiedonannon ”Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki”, jossa korostetaan aikuiskoulutuksen keskeistä merkitystä työllistymisen, liikkuvuuden ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämisessä.

Komissio julkaisee tiedonannon ”Oppiminen kannattaa aina”. Siihen sisältyvässä aikuiskoulutuksen toimintasuunnitelmassa (2008–2010) asetetaan ensimmäistä kertaa aikuiskoulutuksen sektorilla edistettävät yhteiset painopisteet.

2007

Neuvosto julkaisee päätöslauselman uudistetusta eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta, jolla tuetaan aikuiskoulutuksen sektorilla toteutettavia toimia. Sitä käytetään EU:n aikuiskoulutuspolitiikan viiteasiakirjana.

2011

Eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman keskeinen sanoma on, että kaikenlainen aikuiskoulutus lisää opiskelijan työllistymismahdollisuuksia ja edistää sosiaalista osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja henkilökohtaista kehitystä. Aikuiskoulutusohjelman keskeisiä tavoitteita ovat osallistumisen lisääminen ja se, että jokaiselle aikuiselle annetaan mahdollisuus kehittää ja parantaa taitojaan ja osaamistaan koko elämänsä ajan.

Aikuiskoulutusohjelmalle vuosiksi 2015–2020 asetetut painopisteet ovat seuraavat:

2015

aikuiskoulutuspolitiikan ja muiden politiikan alojen välisen johdonmukaisuuden varmistaminen

aikuiskoulutustarjonnan ja siihen osallistumisen lisääminen

tarjonnan laajentaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen, tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ja uusien mahdollisuuksien avulla

laadunvarmistuksen parantaminen (myös aikuiskouluttajien perus- ja jatkokoulutuksen osalta).

Uudessa osaamisohjelmassa Euroopalle ehdotetaan, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön taitotakuun aikuisten perustaitotason nostamiseksi.

2016

Neuvosto antoi 19. joulukuuta suosituksen taitojen parantamisesta: uusia mahdollisuuksia aikuisille. Sen tarkoituksena on auttaa 64:ää miljoonaa eurooppalaista aikuista, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa, hankkimaan vähimmäistason luku- ja kirjoitustaito, laskutaito ja digitaaliset taidot sekä sen jälkeen etenemään kohti ylemmän perusasteen tai toisen asteen tutkinnon suorittamista.

2016

Eurooppalainen aikuiskoulutusohjelma on osa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia puitteita (ET 2020). Aikuiskoulutusta vuosina 2016–2018 käsittelevä ET 2020 -työryhmä pyrkii vertaisoppimista koskevilla toimilla lisäämään aikuisten työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Jäsenvaltioiden on pääpiirteissään esitettävä ne toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa ottaakseen käyttöön väyliä taitojen parantamiseksi.

2018