European Commission logo
Maak een account aan
Welke rol speelt de EU in de volwasseneneducatie?

Welke rol speelt de EU in de volwasseneneducatie?

Hoe ondersteunt de EU mensen en projecten in de volwasseneneducatie?

De EU ondersteunt de sector volwasseneneducatie in Europa op verschillende manieren - van het uitschrijven van onderzoek en het delen van goede praktijkvoorbeelden tot het aanmoedigen van vernieuwing en het financieren van individuele bijscholing.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2022
Council Recommendation of 16 June 2022 on individual learning accounts outlines how Member States can combine financial and non-financial support in an effective way to empower all adults to develop their skills throughout working life, and progress towards the Porto adult learning targets. The Recommendation was underpinned by an impact assessment.
Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability defines a common definition of and a standard format for describing the outcomes of short courses, in order to increase transparency and facilitate the communication of skills acquired during training throughout the working life.
2021

Resolutie van de Raad over een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op een Europese onderwijsruimte en meer

On 25 June 2021, the European Council welcomes the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan and the Porto Declaration. Leaders thereby support the ambition that at least 60% of all adults should participate in training every year by 2030.
2020

De Europese vaardighedenagenda geeft prioriteit aan bij- en omscholing van volwassenen, met inbegrip van vaardigheden voor het leven, empowerment door middel van individuele financieringsmechanismen en ambitieuze doelstellingen voor de deelname van volwassenen aan leren

Het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027 breidt het kader uit tot niet-formeel en levenslang leren, focus op digitale competentie en digitale capaciteitsopbouw van instellingen, ook voor lerende volwassenen en professionals

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht - Brussel, 1.7.2020, COM (2020) 274 final

Totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte tegen 2025 - Mededeling van de Commissie

COM(2020) 625 final, Brussel, 30.9.2020

Actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027): onderwijs en opleiding resetten voor het digitale tijdperk

2019

De Commissie maakte de balans op van de uitvoeringsmaatregelen in een werkdocument.

De Raad neemt de conclusies aan en bevestigt haar inzet voor de ondersteuning van volwassenen die moeite hebben met basisvaardigheden.

Werkdocument van de diensten van de Commissie over de aanbeveling van de Raad over Upskilling Pathways: nieuwe kansen voor volwassenen. Inventarisatie van uitvoeringsmaatregelen, Brussel, 27.2.2019 SWD (2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2017
At the Gothenburg social summit, The European Parliament, the Council and the Commission proclaim the European Pillar of Social Rights. The Pillar sets out 20 key principles which represent the beacon guiding us towards a strong social Europe that is fair, inclusive and full of opportunity in the 21st century. Adult learning has a central role in the Pillar, as its first principle is the right to “quality and inclusive education, training and life-long learning”.
2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

De EU speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van het leren van volwassenen. In de tijdlijn hieronder ziet u hoe dit zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. In de tijdlijn zijn ook hoogtepunten zoals belangrijke beleidspublicaties en -initiatieven opgenomen.

Het werk van de EU op het gebied van volwassenenonderwijs begint met het Verdrag van Rome waarin de Europese Gemeenschap beroepsopleidingen op basis- en voortgezet niveau stimuleert.

1957

De EU gaat beleid op het gebied volwassenenonderwijs ontwikkelen

2000
(2002)

De Raad van de Europese Unie publiceert de resolutie inzake levenslang leren en legt daarin de nadruk op het principe „onderwijs van de wieg tot het graf” en het verstrekken van onderwijs aan alle lagen van de bevolking.

(2006)

De Commissie publiceert de mededeling Een mens is nooit te oud om te leren, waarin de nadruk ligt op de belangrijke bijdrage die volwassenenonderwijs levert aan werkgelegenheid, mobiliteit en sociale insluiting.

De Commissie publiceert de mededeling Het is nooit te laat om te leren. Hierin staat onder andere een actieplan voor volwasseneneducatie (2008-2010) waarin, voor de eerste keer, gemeenschappelijke prioriteiten ter bevordering van de sector volwassenenonderwijs zijn opgenomen.

2007

De Raad publiceert een resolutie over een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (EAAL) en versterkt daarmee het beleid op het gebied van volwassenenonderwijs. Dit is de referentietekst van de EU voor beleid op het gebied van volwassenenonderwijs.

2011

Een van de belangrijkste boodschappen van EAAL is dat volwassenenonderwijs in al zijn vormen zorgt voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, betere sociale insluiting, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Alles in de agenda draait om meer participatie en volwassenen de mogelijkheden bieden hun vaardigheden en competenties hun hele leven te blijven ontwikkelen en opfrissen.

De prioriteiten voor EAAL worden vastgelegd voor de periode 2015-2020:

2015

Zorgen voor samenhang tussen volwassenenonderwijs en andere beleidsgebieden

Vergroten van aanbod en de deelname in de volwasseneneducatie

Leren toegankelijker maken met behulp van beroepspraktijkvorming, ICT en mogelijkheden voor een tweede kans

Betere kwaliteitsgarantie, met bijvoorbeeld een basisopleiding en permanente educatie voor docenten in de volwasseneneducatie.

In de Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa wordt voorgesteld dat de lidstaten een vaardighedengarantie invoeren om het niveau van de basisvaardigheden waarover volwassenen moeten beschikken te verhogen.

2016

Op 19 december neemt de Raad de aanbeveling Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen aan. Die is gericht op de 64 miljoen Europese volwassenen die nog niet beschikken over een diploma van het hoger middelbaar onderwijs. Deze aanbeveling moet hen helpen, zodat ze een minimaal niveau aan leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden kunnen verwerven en van daaruit kunnen doorleren voor een diploma van het lager of hoger middelbaar onderwijs.

2016

EAAL maakt deel uit van het strategisch kader „ET2020” voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. De ET2020-werkgroep voor volwassenenonderwijs 2016-2018 maakt gebruik van collegiaal advies voor beleid dat meer volwassenen aanmoedigt om zich bij te scholen op het werk.

De lidstaten moeten bepalen welke maatregelen ze gaan nemen om de bijscholingspaden uit te voeren.

2018