Welke rol speelt de EU in de volwasseneneducatie?

Welke rol speelt de EU in de volwasseneneducatie?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

De EU speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van het leren van volwassenen. In de tijdlijn hieronder ziet u hoe dit zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. In de tijdlijn zijn ook hoogtepunten zoals belangrijke beleidspublicaties en -initiatieven opgenomen.

Het werk van de EU op het gebied van volwassenenonderwijs begint met het Verdrag van Rome waarin de Europese Gemeenschap beroepsopleidingen op basis- en voortgezet niveau stimuleert.

1957

De EU gaat beleid op het gebied volwassenenonderwijs ontwikkelen

2000
(2002)

De Raad van de Europese Unie publiceert de resolutie inzake levenslang leren en legt daarin de nadruk op het principe „onderwijs van de wieg tot het graf” en het verstrekken van onderwijs aan alle lagen van de bevolking.

(2006)

De Commissie publiceert de mededeling Een mens is nooit te oud om te leren, waarin de nadruk ligt op de belangrijke bijdrage die volwassenenonderwijs levert aan werkgelegenheid, mobiliteit en sociale insluiting.

De Commissie publiceert de mededeling Het is nooit te laat om te leren. Hierin staat onder andere een actieplan voor volwasseneneducatie (2008-2010) waarin, voor de eerste keer, gemeenschappelijke prioriteiten ter bevordering van de sector volwassenenonderwijs zijn opgenomen.

2007

De Raad publiceert een resolutie over een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (EAAL) en versterkt daarmee het beleid op het gebied van volwassenenonderwijs. Dit is de referentietekst van de EU voor beleid op het gebied van volwassenenonderwijs.

2011

Een van de belangrijkste boodschappen van EAAL is dat volwassenenonderwijs in al zijn vormen zorgt voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, betere sociale insluiting, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Alles in de agenda draait om meer participatie en volwassenen de mogelijkheden bieden hun vaardigheden en competenties hun hele leven te blijven ontwikkelen en opfrissen.

De prioriteiten voor EAAL worden vastgelegd voor de periode 2015-2020:

2015

Zorgen voor samenhang tussen volwassenenonderwijs en andere beleidsgebieden

Vergroten van aanbod en de deelname in de volwasseneneducatie

Leren toegankelijker maken met behulp van beroepspraktijkvorming, ICT en mogelijkheden voor een tweede kans

Betere kwaliteitsgarantie, met bijvoorbeeld een basisopleiding en permanente educatie voor docenten in de volwasseneneducatie.

In de Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa wordt voorgesteld dat de lidstaten een vaardighedengarantie invoeren om het niveau van de basisvaardigheden waarover volwassenen moeten beschikken te verhogen.

2016

Op 19 december neemt de Raad de aanbeveling Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen aan. Die is gericht op de 64 miljoen Europese volwassenen die nog niet beschikken over een diploma van het hoger middelbaar onderwijs. Deze aanbeveling moet hen helpen, zodat ze een minimaal niveau aan leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden kunnen verwerven en van daaruit kunnen doorleren voor een diploma van het lager of hoger middelbaar onderwijs.

2016

EAAL maakt deel uit van het strategisch kader „ET2020” voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. De ET2020-werkgroep voor volwassenenonderwijs 2016-2018 maakt gebruik van collegiaal advies voor beleid dat meer volwassenen aanmoedigt om zich bij te scholen op het werk.

De lidstaten moeten bepalen welke maatregelen ze gaan nemen om de bijscholingspaden uit te voeren.

2018