European Commission logo
Креирајте профил
Можете да изберете повеќе зборови со разделна запирка

ЕПАЛЕ - Електронска платформа за учење на возрасните во Европа

Themes

Learners tag.
Ученици

Корисници кои се стекнуваат со знаење преку лекции, учење, практични вежби и други материјали

Environments tag.
Околини

Физички или он-лајн локации, контексти, и култури во кои предаваат едукаторите и тренерите за возрасни

Skills tag.
Вештини

Способност да се направи нешто добро во специфично поле, што произлегува од знаењето на поединецот, практиките и однесувањата

Policy tag.
Политика

Рамки, финансирање и планови кои опфаќаат заеднички цели и процедури во полето на образование за возрасни