European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi

Themes

Learners tag.
Odrasli učenici

Korisnici koji znanje stiču kroz lekcije, studije, praktične vježbe i druge metode

Environments tag.
Okruženja

Fizička ili online mjesta, konteksti i kulture u kojima nastavnici u obrazovanju odraslih podučavaju.

Policy tag.
Politika

Okviri, finansiranje i planovi koji obuhvataju zajedničke ciljeve i postupke u području obrazovanja odraslih

Quality tag.
Kvalitet

Nivo kompetencije ili standarda postignutog obrazovnom aktivnošću, materijalom ili programom