News
Nyheter

Europeiska pelaren för sociala rättigheter: från princip till handling

The European Pillar of Social Rights.

                        

Den 4 mars 2021 presenterade kommissionen sin ambition för ett starkt socialt Europa som fokuserar på framtidens jobb och kunskaper och lägger grunden för en rättvis, inkluderande och motståndskraftig socioekonomisk återhämtning. I handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter (The European Pillar of Social Rights Action Plan) beskrivs konkreta åtgärder för att implementera pelarens principer som ett samarbete mellan medlemsstaterna och EU, med aktiv inblandning från arbetsmarknadens parter och civilsamhället. Handlingsplanen föreslår även övergripande EU-mål för sysselsättning, kompetens och socialt skydd som ska nås senast 2030.

Detta är en möjlighet för Europa att uppdatera sitt samhällskontrakt och på samma gång navigera de omvandlingar som resulterar av samhällets, teknikens och ekonomins utveckling, liksom pandemins socioekonomiska konsekvenser. Kommissionen har redan börjat omsätta pelarens principer i handling, med förslag på t.ex. sysselsättningsstöd till ungdomar och tillräckliga minimilöner under 2020. Kommissionen presenterar idag även en rekommendation om effektivt aktivt sysselsättningsstöd efter COVID-19-krisen (EASE), för att hjälpa till att skapa jobb under återhämtningen

         

EU-mål för en gemensam vision 2030

Handlingsplanen innehåller tre huvudmål som EU ska nå senast 2030:

  1. Minst 78% av alla i åldrarna 20-64 år ska vara i arbete.
  2. Minst 60% av alla vuxna ska delta i utbildning varje år.
  3. Antalet människor som riskerar fattigdom eller social utslagning ska minska med minst 15 miljoner.

De nya målen för 2030 är i överensstämmelse med FN:s mål för hållbar utveckling och utgör en gemensam ambition för ett starkt socialt Europa. Dessa mål, tillsammans med en uppdaterad social resultattavla, gör det möjligt för kommissionen att observera medlemsstaternas framsteg under den europeiska planeringsterminens gång. Kommissionen inbjuder Europeiska rådet att ge sitt stöd till dessa tre mål och uppmanar medlemsstaterna att sätta upp egna nationella mål för att bidra till arbetet.

            

Effektivt aktivit sysselsättningsstöd (EASE)

Kommissionen presenterar idag en rekommendation om effektivt aktivt sysselsättningsstöd efter COVID-19-krisen (EASE). Detta är en konkret åtgärd enligt pelarens princip 4. Rekommendationen ger konkret vägledning om policyåtgärder till medlemsstaterna, med möjlighet till EU-finansiering, för att skapa en gradvis övergång mellan de nödåtgärder som vidtagits för att bevara jobben under den pågående krisen och nya åtgärder för att säkra sysselsättningen under återhämtningen. Rekommendationen främjar jobbskapande och övergångar mellan jobb, från minskande till växande sektorer, främst mot den digitala och den gröna sektorn. De nya åtgärderna bör innehålla tre element:   

  • rekryteringsincitament och företagarstöd;
  • möjligheter till kompetenshöjning och omskolning;
  • ökat stöd från arbetsförmedlingar.

Medlemsstaterna kommer att få tillgång till EU-medel för att finansiera sina EASE-åtgärder, bland annat från faciliteten för återhämtning och resiliens och Europeiska socialfonden plus

                

The European Pillar of Social Rights: turning principles into actions .

               

Bakgrund

Europaparlamentet, rådet och kommissionen lanserade den Europeiska pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet i Göteborg 2017. Pelaren fastställer de 20 nödvändiga principer och rättigheter för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem under detta århundrade. Pelaren är uppbyggd runt tre kapitel: (1) Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden; (2) Rättvisa arbetsvillkor; (3) Social trygghet och social integration.

Kommissionen har redan presenterat ett flertal åtgärder som bygger på pelaren, till exempel den europeiska kompetensagendan (princip 1), jämställdhetsstrategin (princip 2), EU:s handlingsplan mot rasism (princip 3), ett stödpaket för ungdomars sysselsättning (princip 4) och ett förslag på ett direktiv om tillräcklig minimilön (princip 6). Samma vecka som handlingsplanen för pelaren antar kommissionen dessutom ett förslag på ett direktiv om transparenta löner (princip 2) och en ny strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 (princip 17). Bland EU:s kommande åtgärder under 2021 märks den europeiska barngarantin (princip 11), ett nytt strategiskt arbetsmiljöramverk (princip 10), ett initiativ för bättre villkor för personer som arbetar via digitala plattformar (princip 5 och 12) och en handlingsplan för den sociala ekonomin. Det nya insatsen för sociala rättigheter kommer att utgå från och bygga vidare på det momentum som skapats av EU:s ambitiösa långtidsbudget på 1,8 biljoner euro och återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU. Genom dessa kommer medlemsstaterna att ha tillgång till finansiering från EU till stöd för ett starkt socialt Europa. I detta ingår stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens, för finansiering av konsekventa reform- och investeringspaket som svarar mot de utmaningar inom arbetsmarknad, kompetens och samhälle som identifierats i den europeiska planeringsterminens landspecifika rekommendationer.

Det sociala toppmötet i Porto, som anordnas i maj 2021 av Portugal under landets EU-ordförandeskap, ska fokusera på att stärka Europas sociala dimension och därmed möta utmaningarna för en rättvis, inkluderande och motståndskraftig återhämtning liksom för den gröna och digitala omställningen. Toppmötet blir ett tillfälle att kraftsamla och förnya åtagandet för den sociala pelaren på högsta politiska nivå. Handlingsplanen för pelaren utgör kommissionens bidrag till det sociala toppmötet i Porto. Handlingsplanen är resultatet av ett brett offentligt samråd med över 1000 skriftliga bidrag från medlemsstater, EU:s institutioner och organ, regioner, städer, arbetsmarknadens parter, civila intresseorganisationer, internationella organisationer, tankesmedjor och medborgare. Kommissionen har även hållit särskilda webbseminarier med över 1500 individuella parter.

Du får tillgång till de 20 princoperna här.

  

European Union Press corner

Login (19)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Vill du skriva en artikel?

Tveka inte!

Tryck på länken nedan för att börja skriva en artikel!

De senaste diskussionerna