European Commission logo
Vytvorenie konta
Resource Details
ZDROJ

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) - Nové priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania

V obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých, ktorý Rada prijala v roku 2011, je načrtnutých niekoľko prioritných oblastí na obdobie rokov 2012 – 2014, ale sú zasadené do dlhodobejšej perspektívy a zosúladené so štyrmi strategickými cieľmi ET 2020. Osobitné priority, na ktoré by sa členské štáty mali s podporou Európskej komisie sústrediť do roku 2020 s cieľom dosiahnuť dlhodobejšiu víziu programu, sú tieto priority:

Riadenie: zabezpečiť súlad vzdelávania dospelých s ostatnými oblasťami politiky, zlepšiť koordináciu, účinnosť a relevantnosť pre potreby spoločnosti, hospodárstva a životného prostredia; v prípade potreby zvýšiť súkromné aj verejné investície.

Ponuka a využívanie: výrazne zvýšiť ponuku poskytovania vysokokvalitného vzdelávania dospelých, najmä v oblasti čítania a písania, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností, a zvýšiť jeho využívanie prostredníctvom účinnej osvety, poradenstva a motivačných stratégií zameraných na skupiny, ktoré to najviac potrebujú.

Flexibilita a prístup: rozšíriť prístup prostredníctvom zvýšenia dostupnosti učenia sa prácou a efektívneho využívania IKT; zaviesť postupy na zistenie a posúdenie zručností dospelých s nízkou kvalifikáciou a poskytnúť im dostatočné príležitosti na druhú šancu, ktoré povedú k uznaniu kvalifikácie podľa rámca EQF pre tých, ktorí nemajú kvalifikáciu EQF úrovne 4.

Kvalita: zlepšiť zabezpečenie kvality vrátane monitorovania a posúdenia vplyvu, zlepšiť počiatočné a kontinuálne vzdelávanie pedagógov, ktorí vzdelávajú dospelých, a zhromažďovať potrebné údaje o potrebách s cieľom účinne zacieliť a rozvrhnúť poskytovanie tohto vzdelávania.

Resource Details
Autor zdroja
Úradný vestník Európskej únie
Typ zdroja
Vnútroštátne záležitosti a politika
Krajina
Európa
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Slovenčina
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!