European Commission logo
Utwórz konto
Resource Details
ZASÓB

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) - Nowe priorytety współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia

W odnowionej europejskiej agendzie w zakresie uczenia się dorosłych, którą Rada przyjęła w 2011 r., nakreślono pewną liczbę obszarów priorytetowych na lata 2012–2014, ukazując je w dłuższej perspektywie czasowej w powiązaniu z czterema celami strategicznymi ram ET 2020. By osiągnąć zakrojoną na dłuższy okres koncepcję agendy, państwa członkowskie – przy wsparciu Komisji Europejskiej – powinny się skoncentrować do roku 2020 na następujących konkretnych priorytetach:

Zarządzanie: zapewnienie spójności uczenia się dorosłych z innymi obszarami polityki, poprawa koordynacji, skuteczności i adekwatności pod względem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych; w stosownych przypadkach zwiększanie inwestycji, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Oferta i jej wykorzystanie: znaczne zwiększenie oferty wysokiej jakości uczenia się dla dorosłych, szczególnie w zakresie umiejętności wykorzystywania w życiu rozumienia i tworzenia tekstów, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a także zwiększenie stopnia wykorzystania tej oferty poprzez skuteczne docieranie do uczących się, doradztwo i strategie motywowania skierowane do grup najbardziej potrzebujących.

Elastyczność i dostęp: rozszerzenie dostępu poprzez zwiększanie dostępności uczenia się opartego na pracy i skuteczne wykorzystanie technologii ICT; wprowadzenie procedur w celu ustalenia i oceny umiejętności nisko wykwalifikowanych dorosłych oraz zapewnienie wystarczających możliwości drugiej szansy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji, które są rozpoznawane w europejskich ramach kwalifikacji, przez osoby nieposiadające kwalifikacji odpowiadających poziomowi 4.

Jakość: poprawa procedur zapewniania jakości, w tym monitorowania i oceny skutków, poprawa kształcenia i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących osoby dorosłe oraz gromadzenie niezbędnych danych na potrzeby skutecznego ukierunkowania i kształtowania świadczenia usług w tej dziedzinie.

Resource Details
Autor materiału
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Typ zasobów
Polityka krajowa i europejska
Kraj
Europa
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!