European Commission logo
Utwórz konto
Można wpisać wiele słów, odzielając je przecinkami.

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

ZASÓB

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) - Nowe priorytety współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Profile picture for user apokrzywnicka.
Anna Pokrzywnicka

W odnowionej europejskiej agendzie w zakresie uczenia się dorosłych, którą Rada przyjęła w 2011 r., nakreślono pewną liczbę obszarów priorytetowych na lata 2012–2014, ukazując je w dłuższej perspektywie czasowej w powiązaniu z czterema celami strategicznymi ram ET 2020. By osiągnąć zakrojoną na dłuższy okres koncepcję agendy, państwa członkowskie – przy wsparciu Komisji Europejskiej – powinny się skoncentrować do roku 2020 na następujących konkretnych priorytetach:

Zarządzanie: zapewnienie spójności uczenia się dorosłych z innymi obszarami polityki, poprawa koordynacji, skuteczności i adekwatności pod względem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych; w stosownych przypadkach zwiększanie inwestycji, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Oferta i jej wykorzystanie: znaczne zwiększenie oferty wysokiej jakości uczenia się dla dorosłych, szczególnie w zakresie umiejętności wykorzystywania w życiu rozumienia i tworzenia tekstów, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a także zwiększenie stopnia wykorzystania tej oferty poprzez skuteczne docieranie do uczących się, doradztwo i strategie motywowania skierowane do grup najbardziej potrzebujących.

Elastyczność i dostęp: rozszerzenie dostępu poprzez zwiększanie dostępności uczenia się opartego na pracy i skuteczne wykorzystanie technologii ICT; wprowadzenie procedur w celu ustalenia i oceny umiejętności nisko wykwalifikowanych dorosłych oraz zapewnienie wystarczających możliwości drugiej szansy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji, które są rozpoznawane w europejskich ramach kwalifikacji, przez osoby nieposiadające kwalifikacji odpowiadających poziomowi 4.

Jakość: poprawa procedur zapewniania jakości, w tym monitorowania i oceny skutków, poprawa kształcenia i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących osoby dorosłe oraz gromadzenie niezbędnych danych na potrzeby skutecznego ukierunkowania i kształtowania świadczenia usług w tej dziedzinie.

Resource Details
Autor materiału
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Typ zasobów
Polityka krajowa i europejska
Kraj
Europa
Data publikacji
Język dokumentu
Polski
Login (1)

Inna wersja językowa?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to add a resource ?

Nie wahaj się!
Kliknij poniższy link i dodaj nowy materiał!