Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Справяне с преждевременното напускане на образование и обучение? Имате нужда от новия инструмент на Cedefop!

05/08/2019 г.

от Andrew McCoshan

Език: EN 

 

Тематичният координатор на EPALE Andrew McCoshan интервюира Irene Psifidou, експерт от Cedefop, за техния наскоро актуализиран и преработен инструмент в подкрепа на заинтересованите страни за справяне с преждевременното напускане на образование и обучение.

Защо инструментариум за справяне с преждевременното напускане?

Преждевременното напускане на образование и обучение е ключов въпрос за Европа. Независимо от успехите при намаляването на броя на младите хора, излизащи от образователната системата с най-малко начално гимназиално образование, преждевременното напускане все още засяга един от десет млади възрастни, като на някои места то е много по-високо. Преждевременно напусналите училище са във висок риск от социално изключване.

Отдел „Учене и пригодност за заетост“, който продължи работата на Cedefop в сферата на справянето с преждевременното напускане на образование и обучение, както и професионално образование и обучение (ПОО) за успешна интеграция на пазара на труда, беше включен в редица дейности от 2010 г. в подкрепа на Европейската комисия и държавите-членки за постигане на европейската стратегическа цел за намаляване нивата на преждевременно напусналите под 10% до 2020 г. През 2013 г. сформирахме екип от експерти, на които беше възложено тригодишно изследване на мащаба и причините за преждевременното напускане на ПОО и как то може да бъде преодоляно. За осигуряване на практическа подкрепа за практикуващите и разработващите политики, през май 2017 г. създадохме инструментариум за ПОО за справяне с преждевременното напускане. Инструментариумът е предназначен да:

  • помогне на младите хора в риск от преждевременно напускане да останат в образованието и обучението и да придобият квалификация;
  • помогне на преждевременно напусналите да се реинтегрират в образование или обучение, или на пазара на труда.

Защо преработен инструментариум?

След създаването на инструментариума продължихме да подобряваме неговата приложимост и обогатихме ресурсите му с повече данни, интервенции, добри практики, напътствия и инструменти, подкрепящи формирането на политики, изпълнението и оценяването на процеса за справяне с преждевременното напускане. Тази нова, обогатена версия беше представена през май 2019 г. на проведения в Брюксел политически форум, който организирахме съвместно с Програмата за учене през целия живот по време на Румънското председателство.

Към кого е насочен инструментариумът?

Целта на инструментариума е да помогне на практикуващите и формиращите политики за ПОО да се справят с преждевременното напускане на всеки етап от него - от идентифициране на обучавани, които са в риск и наблюдение на преждевременно напусналите, през развитие и прилагане на подкрепящи мерки за тях, до оценяване на мерките с цел подобряване.

Хората, за които инструментариумът ще бъде полезен може да работят в министерства, професионални училища, фирми, центрове за ориентиране, в публичните услуги по заетостта, социалните услуги или в младежки организации.

Как може да се използва инструментариумът?

Инструментариумът предлага ресурси от всички европейски страни, които могат да се използват за:

  • насърчаване на отразяването и диалога между формиращите политики и практикуващите по отношение на действащите стратегии за справяне с преждевременно напусналите ПОО;
  • подкрепа за процесите на вземане на решения чрез разработване на планове за действие, инспирирани от ръководството на инструментариума и добрите практики.

Cedefop предлага на своя уебсайт набор от дейности за използване на инструментариума.

 „Има широк кръг от документи, които всеки може да свали и да използва както прецени за необходимо по време на семинари, обучителни сесии или други събития“.

Какво смятате за иновативно в този инструментариум?

Той има множество иновативни аспекти. Високата му интерактивност е един от тях. Ползвателите могат да свалят добри практики или инструменти; да предлагат блог-статии; да търсят измежду 200+ ресурси за най-добри практики, публикации, инструменти, статистики и бързи резултати при използване на променливи за търсене в съответствие с техните конкретни нужди; да използват интерактивни инструменти, като инструмента за коментари на формиращи политики с цел получаване на незабавни резултати; могат да свалят и да попълват планове за оценяване и насоки за мониторинг и оценка на своите практики. Могат също да кандидатстват за членство в онлайн общността на практикуващите на Cedefop и да станат така наречените „посланици“ за справяне с преждевременното напускане.

За какво служи онлайн общността?

Повече от 60 посланици от 18 страни активно подкрепят онлайн дискусии, предлагайки нови най-добри практики, осигурявайки обратна връзка за полезността на инструментариума и съдействайки за следващото му развитие. Те действат като ресурсна мрежа за експертиза за справянето с преждевременното напускане чрез и от ПОО. Общността непрекъснато нараства, за да включи всички страни-членки на ЕС и страните-кандидатки.

Има ли специфичен инструмент за доставчици?

Да, в ресурсите има инструмент за коментари на доставчици на ПОО. Той предлага конкретни стъпки в помощ на доставчиците за разбиране на настоящите модели на преждевременно напускане, анализиране на действията за предотвратяването им и разработване на план за действие за подобряване на институционалния подход. Той предлага въпроси за обратна връзка, скрининг инструмент за оценяване на настоящия институционален подход за справяне с преждевременното напускане и модел за разработване на план за действие, който може да се използва като част от индивидуално или групово упражнение.

Наличен е също план за оценяване за мониторинга и оценката на специфични политики и мерки, които могат да се използват от доставчиците на обучение, които не са експерти в сферата на оценяването. Те могат да използват плана при разработване на своя подход за мониторинг и оценяване.

Колко полезен е инструментариумът и защо?

Вече има хиляди ползватели на инструментариума и обратна връзка за неговата полезност, която е много положителна. Мисля, че главната причина за това е високата му степен на съответствие с нуждите на ползвателите и лекотата на ползване, която е резултат от подхода на Cedefop за участие, включващ разработващи политики и доставчици на ПОО от цяла Европа.

Как виждате развитие на инструментариума в бъдеще?

We aim to systematically enrich the toolkit with practical tools relevant for users and also expand its focus to other vulnerable groups. In 2020 we plan to launch a similar toolkit for young people not in education, employment or training (NEETs) and low skilled adults.

Нашата цел е систематичното обогатяване на инструментариума с практически инструменти, подходящи за ползвателите и разширяване на техния фокус към други уязвими групи. През 2020 планираме да създадем подобен инструментариум за млади хора, които не са в образование, обучение или заетост (NEETs) и за нискоквалифицирани възрастни.

 

 „Нашата визия е непрекъснато да разработваме онлайн ресурси за ПОО за социално включване и интеграция на пазара на труда”.

Чрез такива русурси ще предложим на страните допълнителна подкрепа за справяне с преждевременното напускане, за повишаване на младежката заетост и за реализиране на пътища за повишаване на уменията.

Irene Psifidou е създател на „Инструментариум за ПОО за справяне с преждевременното напускане” на Cedefop. Тя ръководи работата на Cedefop за ПОО за социално включване и интеграция на пазара на труда и е работила повече от 16 години като експерт по политики за образование и обучение на европейско и на международно ниво.

 

Линк към публикацията на английски език: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tackling-early-leaving-education-and-training-you-need-cedefops-new-toolkit

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?