Resource Details
РЕСУРС

Професионално ориентиране на младежи от рискови групи

Намаляването на младежката безработица е фундаментален проблем за всички държави - членки на Европа. Подобряването на професионалната ориентация (от която професионалните консултации са много важна част) се преценява като основен инструмент за придобиване на познание, капацитет и компетенции, в частност при пълнолетните млади хора от уязвими групи.

 

В съответствие с Европейска стратегия 2020 и Европейската стратегия за обучение на възрастни, проектът „Професионално ориентиране на младежи от уязвими групи“ цели подобряване на способностите на 8-те държави - участнички, при дигиталното професионално ориентиране и увеличаване на възможностите за професионално ориентиране, които към момента се предоставят при обучението на възрастни.

 

В Проекта участват 10 организации от 8 европейски държави, всяка от които притежава голям опит в тази област. Проектът отразява силните и слабите страни на различните подходи в професионалната ориентация, прилагани в страните - партньори, които изготвят консолидиран европейски доклад и политически препоръки за подобряване на регламентите за професионално ориентиране. Включването на експерти от 8 европейски държави-членки представлява добавена стойност за постигането на очакваните резултати и отговаря ефективно на инициативите и стратегиите, предприети от европейските институции в тази област.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Екип по проект "Професионално ориентиране на младежи от рискови групи"
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!