European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Наръчник за ефективни комуникационни модели

Националното звено за подкрепа на EPALE ви представя Наръчник за ефективни комуникационни модели, разработен от екип на сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика” (БИТСП) през периода от октомври до декември 2020 година.

 

Институтът е основна организация сред заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни в България. Тя е партньор на Министерството на образованието и науката от 2015 г., когато започна националната подкрепа за съдържателното и функционално развитие на EPALE.

Съдържанието на Наръчника включва анализ на териториалния социален диалог в България. Представени са и подходите за набиране, анализиране и комуникация на данни на регионално равнище за целите на социалния диалог на тристранно сътрудничество. Описани са и териториалните единици на наблюдение. Продуктът съдържа цели и методология, заедно с дефиниране на ползвателите на информацията.

Висока добавена стойност притежава създадения модел и структура на системата от индикатори. Успоредно с това са посочени начините за набиране и обработване на информацията, свързана с предложената системата от индикатори, вкл. и как ще се извършва актуализацията им. Съществен елемент на модела, който представя Наръчника, е комуникирането и представянето на системата от индикатори.

В четири приложения към Наръчника са интегрирани променливите, въпросите и анкетните карти, примерни матрици за отразяване на данните, интегрираната работна процедура, както и система за контролиране на дейността на структурите на социалния диалог, отговорни за събиране и комуникиране на регионалната информация.

Наръчникът е разработен по проект BG05М9ОР001-3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Resource Details
Автор на ресурса
сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика”
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
България
Език на документа
Български
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!