Премини към основното съдържание
Национално звено за подкрепа - България

Национално звено за подкрепа - България

National Support Service - Bulgaria

Организация

 

Функциите на Национална служба за подкрепа на електронната платформа за обучение за възрастни в Европа (EPALE) в България се осъществяват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Министърът на образованието и науката провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката в съответствие с общоевропейската политика. Организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие на средното и висшето образование и програми за квалификация и преквалификация. Координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания и развитие на научния потенциал, съобразно тенденциите в развитието на науката в страната и в чужбина. Координира изпълнението на социалната политика по въпросите на трудовата заетост, равнището на доходите в областта на образованието и науката.  Ръководи и организира въвеждането и функционирането на информационните технологии в образованието и науката. Организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.” Представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на образованието и науката и координира действията по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност.

Министерството на образованието и науката е Национален координатор за обучението за възрастни за изпълнението на Европейската програма за обучение на възрастни в България.

През 2019 и 2020 година Националното звено за подкрепа на EPALE (НЗП) в България ще осъществи следните дейности:1. Промотиране на платформата, набиране и ангажиране на потребителиВ рамките на този работен пакет основните дейности, които НЗП ще организира, са следните:- Развитие на мрежата EPALE БГ – 50% увеличение на институциите до края на периода;- Организиране на събития за промотиране на EPALE - 5 семинара, 2 информационни щанда, информационен семинар за журналисти, национална и европейска конференции;- Промотиране на платформата на 10 бр. събития, организирани от други институции и организации;- Разпространение на информационни и рекламни материали;- Сътрудничество с националната агенция за Еразъм + (ЦРЧР) и националния координатор за учене на възрастни.2. Принос към съдържанието на платформатаЗа да се гарантира качеството на публикуваните материали и за осигуряване на необходимото съдържание на платформата ще бъдат осъществени следните дейности:- Провеждане на проучване за оценка на нуждите на потребителите за съдържание;- Подготовка на правила и критерии за качество на публикуваното съдържание и създаване на редакционен съвет;- Създаване и качване на съдържание на платформата на 60 бр. ресурси, 60 бр. блог статии, 60 бр. новини, 60 бр. събития;- Подготовка на 24 бр. месечни бюлетини.3. Участие в общото изпълнение на EPALE - Подпомагане на ЦЗП за отговор на въпроси, свързани с България;- Предлагане (техническа) помощ на потребители;- Участие в тестовете за ползваемост;- Предложения на нови идеи и инициативи, както и предложения за теми / дискусии, които биха могли да бъдат разработени по EPALE, чрез групи, блогове или други дейности.4. Анимиране на онлайн общности и интерактивни секции- Поддържане на профилите на NSS във Facebook, Twitter и Google+https://www.facebook.com/EPALE.BG/https://twitter.com/epale_bulgariahttps://www.youtube.com/channel/UCiP-f08YfDoxxFuejBOsi2A- Поставяне на анимирани банери на официалните електронни страници на институции и организации за пряка връзка с платформата;- Организиране на 3 бр. уебинари за посланици на EPALE;- Осигуряване на видео стрийминг на събитията – конференции и семинари.5. Поддръжка на страницата на НЗПОсновната информация на националната страница ще бъде актуализирана до м. април 2019 г.  Информацията в секцията "Обучение за възрастни в страната" ще бъде актуализирана през юни 2019 г. и юни 2020 г. Съдържанието на страницата на НЗП ще бъде преведена на 6-те основни езика на EPALE.6. Подкрепа на многоезичиетоВ подкрепа на многоезичието НЗП ще осигури превод от български на чужди езици и от чужди езици на български на ресурси и блог статии. Приоритетно ще бъдат подбирани блог статии от месечните теми на EPALE. Ще бъде извършен цялостен преглед на европейския речник за ученето на възрастни.

Валентина Дейкова - Ръководител на проекта - v.deikova@mon.bg

Жулиян Гочев - Популяризиране на платформата, организиране на събития и сътрудничество с други организации, социални медии - zulijangochev@abv.bg

Юмер Коджаюмер - Осигуряване на съдържателни ресурси и преводи - y.kodjayumer@mon.bg

Ваня Тивидошева - Превод на бюлетини, осигуряване на многоезичие - v.tividosheva@mon.bg

Мая Славова - Осигуряване на многоезичие - m.slavova@mon.bg

Добромир Попов - ИКТ експерт - d.popov@mon.bg

Александър Попов - Осигуряване на съдържателни ресурси - d.popov@mon.bg

Диана Трайкова - d.traikova@mon.bg - юрист

Емилия Николова - Комитска - e.nikolova@mon.bg - финансист

Катя Станоева - Административни дейности - k.stanoeva@mon.bg - връзки с общесвеността и протокол

Северина Димитрова - s.dimitrova@mon.bg - счетоводни и стопански дейности

 

Конституцията на Република България урежда правото на всички български граждани да повишават непрекъснато своето образование и квалификация, независимо от тяхната възраст.

Придобиването на основно и средно образование, вкл. едновременното придобиване на средно образование и професионална квалификация е безплатно за всички възрастни учещи.Осигурени са условия за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и/или информално учене, както и на основата на професионален и/или практически опит.

Гарантиран е равен достъп на лишените от свобода (затворниците) до образователни, обучителни и квалификационни дейности, които се изразяват в: общо и професионално образование и обучение, социално образование, ограмотителни и професионални курсове, насочени към неграмотните.

Образованието и обучението на възрастни се осъществява в различни форми: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна.

Обучението на възрастни се провежда в различни институции: вечерни училища, професионални гимназии и колежи, центрове за професионално обучение, училища към затворите, читалища, библиотеки, музеи и др.

В сектора за учене през целия живот през 2019 година са налице както положителни, така и негативни изменения.

През 2019 г. процесът на ежегодно подобряване на образователната структура на населението в активна трудова възраст - 25 - 64 години прекъсва по отношение на трите основни степени на образование. Делът на лицата с висше образование, който е 28.1% за 2019 г., намалява с 0.1 п.п. в сравнение с 2018 година, делът на лицата със средно образование, също намалява. Същевременно в сравнение с 2018 г. делът на лицата с основно и по-ниско образование  нараства с 0.1 п.п. и това представлява несъществено влошаване на образователната структура като цяло. За последните седем години относителният дял на населението с основно и по-ниско образование намалява с 0,7 процентни пункта - от 18.2% за 2013 г. достига 17.5% за 2019 година, а делът на лицата със средно образование намалява съответно от 56,3% на 54,3%. През този период нараства относителният дял на лицата с висше образование, като от 25,6% за 2013 г. достига 28.1% за 2019 година. През последните години делът на лицата с висше и средно образование в България (взети заедно) - 82.5%, остава значително над средния за Европейския съюз (78.7%). По този показател страната ни заема 13-о място сред 28-те държави - членки на ЕС.

Напредъкът в степента на участие на възрастните в учебни дейности (формално и/или неформално образование и обучение) през последните пет години е твърде скромен, като се наблюдава средно годишно нарастване с около 0.1 процентен пункт. През 2019 г. тенденцията се влошава като делът на възрастните (25 - 64 години), участвали в учене е 2,0%, или е налице завръщане на равнището на 2013 г. 

Прегледът на участвалите във формално или неформално образование и обучение през последните пет години по отделни възрастови групи показва, че най-активна е групата на младите хора на възраст от 25 до 34 години, значително по-ниска е степента на участие на населението на възраст 35 - 44 години , а равнището на участие на хората на възраст над 45 години е много още по-ниско и не отговаря на потребността от обучение, което да актуализира или повиши техните знания и умения в една динамична и развиваща се икономическа среда.

Според данните на Евростат делът на преждевременно напусналите училище на възраст 18 – 24 години през периода 2013 - 2019 г. нараства съществено - от 12.5 на 13.9%. 

С 1,4 п.п. намалява делът на младите хора на възраст 15 - 29 години, които не работят и не участват в образование или обучение. Това намаление се дължи в по-голяма степен на икономическия растеж и свързаното с него увеличаване на заетостта сред младите хора, а не толкова на участието им в системата на образование и обучение.

Данните на показателя „Заетост на лицата на възраст 20-34 години, наскоро завършили висше или средно образование“ показват, че през 2019 г.  България надминава прага на 80% дял на започналите работа 1-3 години след завършване на средно или висше образование.

През 2019 г. заетостта сред лицата на възраст 20 - 64 навършени години нараства съществено - с 2.6 п.п. спрямо предходната година, и достига 75.0%. през 2019 г. През последната година заетостта в България вече надминава средната за ЕС с 1.1 процентни пункта.

За решаване на проблемите в сектора за учене на възрастни и за осъществяване на напредък в рамките на проект „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС, усилията са насочени към формиране на координирана политика на национално ниво и изграждане на устойчиви механизми за местно и регионално иницииране и управление на политики за образование и обучение на възрастни. Създадена е Национална платформа 2020 „Обединени за ученето на възрастни”, в която са включени: Националната координационна група за учене през целия живот, Областните координатори за учене на възрастни, Националната мрежа от институции за образование и обучение на възрастни.

Основният стратегически документ за развитие на сектора за учене на възрастни в България, е „Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година“: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

 

№ по ред

Институция/

Организация

Уебсайт/Електронен адрес

Профил

1.

Агенция по заетостта

/АЗ/

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Основните функции на агенцията са:

 • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;

 • посреднически услуги за осигуряване на заетост;

 • съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво;

 • участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;

 • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, проф.обучение и квалификация, соц. интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на бълг.ресурси);

 • защита и запазване на заетостта;

 • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;

 • посредническа дейност за заетост на бълг. граждани в чужбина и на чужденци в България;

 • анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Териториални звена на агенцията са Дирекции „Регионална служба по заетостта” и Дирекции „Бюро по труда”.

2.

Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е национално представено организация на работодателите в България. Създадена през 1996 година, има сериозна тежест в бизнес средите, социалното партниране и в общественото пространство като цяло.

Членове на Асоциацията са 60 браншови камари и сдружения и над 6600 предприятия, в които работят над 336 000 работници и служители. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари в над 88 общини в страната.

АИКБ е единственият член от България на СЕЕР – Европейски център на работодателите и предприятията, доставящи услуги от общ интерес (www.ceep.eu) – работодателска организация, социален партньор на Европейската комисия през последните петдесет години.

През 2011 г. представител на АИКБ бе избран за заместник-председател на СЕЕР.

3.

Балкански институт по труда и социалната политика /БИТСП/

Балканският институт по труда и социалната политика (БИТСП) е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, учредено през септември 2001 година.

БИТСП работи в приоритетни области като управление на европейски фондове и други международни донорски програми, корпоративна социална отговорност, учене през целия живот, пазар на труда, човешки ресурси, индустриални отношения, социално осигуряване и социална защита, здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство, социална политика, социално предприемачество, професионално обучение.

БИТСП разполага с широка национална мрежа - 15 асоциирани партньорски организации в 15 области на България.

4.

Българска стопанска камара /БСК/

 

Българската стопанска камара (БСК) е национално представена работодателска организация, учредена на 25 април 1980 г.

Камарата участва в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.

Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения.

БСК е член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Камарата участва  в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

5.

Българска търговско- промишлена палата /БТПП/

 

Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е национално представена работодателска организация за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р България.

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 000 търговци, сдружения и др.

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Той е Учреден е на 14 януари 1999 г. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 104 браншови организации.

6.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката.

Мисията на института като част от БАН е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално- икономически области

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с  академичните, националните и европейските  критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения.

Приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на класически и актулни области на социалното познание като епистемология и история на философията, философия и социология на социалните структури и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.

7.

Институт за социална интеграция /ИСИ/

 

Институтът за социална интеграция (ИСИ) е неправителствена организация, създадена през 2002 г. В учредяването й се включват водещи специалисти – социолози, политолози, психолози, юристи, дипломати, икономисти, журналисти. Обединява ги важността на проблемите на интеграцията и дезинтеграцията в обществото ни, преодоляването на социалните и икономически разриви, отчуждението и социалната уязвимост. Основните направления в неговата работа са: обучения, тренинги, изследователска дейност и научни изследвания, мониторинг, дискусионни форуми и издателска дейност. Подпомага се реализацията на демократичните процеси в българското обществено и политическо пространство, участва се в подготовката и дебата по провежданите политики.

ИСИ е член на Европейската мрежа на политическите фондации (ENoP) и Фондацията за европейско прогресивно образование (FEPS), на европейската мрежа SOLIDAR.

8.

Конфедерация на труда „Подкрепа“

Конфедерация на труда „Подкрепа“ е национално представена организация на работниците и служителите в България. Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи.

Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи.КТ "Подкрепа" е първият член от България в Международната Конфедерация на Профсъюзите от далечната 1991 г. и пълноправен член на Европейската Конфедерация на Профсъюзите от декември 1995 г.

9.

Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е национално представена организация на работниците и служителите и е най-голямата обществена организация в България. В нея членуват над 350 000 български работници и служители, има своите колективни органи на управление. Висш ръководен орган е Конгреса.

КНСБ представлява и защитава правата и интересите на българските работници и служители както по спазването на техните права, така и чрез предоставяне на индивидуални консултации; рганизира курсове и обучения за да подпомогне наемните работници при повишаване на тяхната професионална квалификация и адаптивност както на българския, така и на европейския пазар на труда; отдава голямо значение на колективното трудово договаряне като основен инструмент за ефективна защита правата и интересите на работниците и служителите.

В национален мащаб има изградена мрежа от регионални офиси и общински синдикални съвети. В тяхната дейност те са подпомогнати от доверена на синдиката адвокатура. 

КНСБ е член на Европейската конфедерация на профсъюзите и участва активно в работата на Европейския икономически и социален съвет.

10.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е национално представена организация на работодателите, която обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове.

Мисията на КРИБ е да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната; да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики; да повишава конкурентоспособността на българската икономика.

КРИБ има силни регионални и браншови структури: 66 регионални представителства в цялата страна; обединява 55 браншови организации във всички сектори;

КРИБ е член на Международната търговска камара (ICC).

11.

Министерство на земеделието и храните /МЗХ/

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) осъществява държавната политика в областта на аграрната наука и отрасловото професионално образование и обучение. Ведомството координира дейностите по обучение на земеделските производители, дейността на Селскостопанска академия, Националната служба за съвети в земеделието и отрасловите висшите учебни заведения. В специалната компетентност на ведомството се включва осигуряването на условия за изява на постиженията на учениците и гласност на постигнатите от тях резултати. Министерството изразява становища по ДОИ за придобиване на квалификация по професии и по Списъка на професиите за професионално образование и обучение. МЗХ съгласува държавния план-прием на институциите от системата на професионално образование и обучение, прилага системата на делегираните бюджети, разработва формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и осигурява информация за изплащане на предвидените финансови средства по републиканския бюджет, както и по националните програми за развитие на средното образование. В неговата компетентност попада също и разработването на мотивирани предложения за промени в мрежата от училища, финансирани чрез неговия бюджет. МЗХ прави предложения за определяне на свои представители в Управителния съвет и експертните комисии на НАПОО. Заедно с другите свои функции МЗХ осъществява и координация между научните организации и отрасловите висши учебни заведения относно нововъведенията и научните постижения в земеделието, храните и горското стопанство.

12.

Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма.

МИЕ работи за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, за насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

13.

Министерство на културата /МК/

Министерство на културата (МК) разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на културата.

Определя стратегиите, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на читалищното дело, библиотеките, българската книжнина, културното наследство, музеите и изобразителните изкуства. Разработва учебни планове, учебни програми, държавния план-прием, национални изпитни програми за професионална квалификация, програми и теми за приемни изпити в училищата по изкуствата и в училищата по културата. Участва в разработването и реализацията на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на изкуствата.

МК отговаря за осигуряване на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес в 23 средни училища по изкуствата и по културата.

14.

Министерство на младежта и спорта /ММС/

Министерството на младежта и спорта (ММС) провежда единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.

15.

Министерство на образованието и науката /МОН/

Министерство на образованието и науката (МОН) провежда държавната политика в областта на образованието и науката. Изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската практика в областта на предучилищното възпитание и подготовка, общото образование, професионалното образование и обучение, висшето образование и ученето през целия живот и отговаря за изпълнението им.

Териториални звена към министъра на образованието и науката за управление и контрол на областно ниво на системата на народната просвета са 28 регионални инспекторати по образованието.

МОН е национален координатор за учене на възрастни и национално подкрепящо звено на електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE.

16.

Министерство на отбраната /МО/

Министерството на отбраната (МО) отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната. Осъществява  ръководството и контрола по прилагане на държавната политика и държавните стандарти за образование, обучение и квалификация във военните академии, във висшите военни училища и военни колежи.

17.

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) провежда държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда.

Организира и координира  разработването и изпълнението на Стратегията по заетостта и националните планове за действие по заетостта; организира проучването на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация; поддържа Националната класификация на професиите и длъжностите; разработва програми и мерки за заетост и обучение на работната сила, методики за повишаване ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на политиката.

Осъществява координация и методическо ръководство на Агенцията по заетостта, Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Националния съвет за насърчаване на заетостта и на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила;

18.

Национална агенция за професионално образование и обучение при Министерски съвет

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО )е държавен орган за лицензиране на дейности в системата на

професионалното образование и обучение, както и за координация на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. Разработва и предлага на министъра на образованието и науката  списъка на професиите за професионално образование и обучение и държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Поддържа регистър на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии. Методически подпомага центровете за

професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

19.

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти - НЦПКПС

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищно образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане на квалификацията на педагогическите специалисти.​

НЦПКПС е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а не е търговско дружество. Изпълнява приоритетите и политиките на Министерството на образованието и науката в системата за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, за покриване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво.​Центърът координира и провежда квалификационни форми за учители, педагогически съветници, психолози, заместник-директори, директори, експерти от РУО и МОН и други педагогически специалисти в различни научни направления на европейско равнище, с възможност за интердисциплинарни решения в професионалната прак­тика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят.

20.

Национален младежки форум

(НМФ)

 

Националният младежки форум (НМФ) е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 35 неправителствени младежки организации.

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

Основна целева група на организацията са младите хора, членове на Национален младежки форум – над 110 000 души.

21.

Национален статистически институт /НСИ/

Националният статистически институт (НСИ) осъществява статистическата дейност на държавата, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма. Ръководи методически органите на статистиката. Националният статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка са източникът на официална статистическа информация в Република България.

22.

Столична община

/СО/

Столична община (СО) е най-голямата община в България с население  1 302 316 души. Основните й дейности в областта на образованието и обучението са насочени към:

 • Осигуряване и контрол на задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст;

 •  Осигуряване на средства за издръжка, изграждане, обзавеждане и аварийни ремонти на общинските училища /вкл. спортна база и общежития/, детските градини и обслужващите звена;

 •  Осигуряване на стипендии и специални помощи за учениците на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;

 •  Анализира и разработва предложения свързани с управление на предучилищната подготовка и средното образование в общинските детски заведения и училища.

 • Осъществява методическо ръководство на експертите в районните администрации в областта на образованието.

 • Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски заведения относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база – общинска собственост и ученическо столово хранене.

23.

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.

Центърът e националната агенция за България по администриране на европейската Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.

Осъществява дейностите по информиране и консултиране, свързани с работата на Euroguidance център България в сферата на професионалното ориентиране. Посредством Национален Europass център, координира дейностите по разпространение и прилагане на инициативата Europass в България. Координира и администрира на национално ниво дейността е-Twinning на Европейския съюз. Наред с това координира в България програмата „Учебни визити" и инициативата "Европейски езиков знак. Посредством Българската национална обсерватория (БНО), е партньор в Мрежата за обмен на експертизи в областта на Професионалното образование и обучение Refernet към Европейската агенция за професионални развития CEDEFOP.

 

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Адрес
 
 
 
 
 

Ministry of Education and Science

Address: 

2A Knyaz Dondukov Blvd.

1000, Sofia

Bulgaria

Phone
00359 2 424 11 11
Email
epale@mon.bg