chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Narodowy Serwis Wsparcia - Bułgaria

National Support Service - Bulgaria
Adres: 
 
 
 
 
 

Ministry of Education and Science

Address: 

2A Knyaz Dondukov Blvd.

1000, Sofia

Bulgaria

Nr telefonu: 
00359 2 424 11 11
E-mail: 
epale@mon.bg
  • Organizacja
  • Program prac
  • Zespół
  • Uczenie się dorosłych w kraju
  • Krajowi interesariusze

Funkcje Krajowego Ośrodka Wspierania Platformy Elektronicznej Szkolenia Dorosłych w Europie (EPALE) realizowane są w Bułgarii przez Ministerstwo edukacji i nauki.

Minister edukacji i nauki prowadzi politykę państwową i opracowuje strategię rozwoju edukacji i nauki zgodnie z polityką Unii Europejskiej. Organizuje opracowanie i wykonanie krajowych programów rozwoju kształcenia wyższego i średniego oraz programów kwalifikacji i prekwalifikacji. Koordynuje wykonanie programów krajowych i projektów badań naukowych i rozwoju potencjału naukowego ze względu na tendencje w rozwoju nauki w kraju i za granicą. Koordynuje wykonanie polityki socjalnej dotyczącej zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa. Organizuje wdrożenie i funkcjonowanie technologii informacyjnych w kształceniu i w nauce. Organizuje pracę zarządu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020! Reprezentuje Republikę Bułgarii przy zawieraniu umów międzynarodowych o współpracy w dziedzinie edukacji i nauki oraz koordynuje ich wykonanie w ramach przydzielonych mu przez Radę Ministrów kompetencji.

Ministerstwo edukacji i nauki jest Krajowym Koordynatorem Szkolenia Dorosłych w ramach Europejskego Programu Szkolenia Dorosłych w Bułgarii.

W 2019 r. I 2020 r. Krajowe Biuro Wsparcia EPALE w Bułgarii przeprowadzi następujące działania:

1.    Promowanie platformy, rekrutacja i zaangażowanie użytkowników.
W ramach tego pakietu roboczego główne działania, które zorganizuje Krajowe Biuro Wsparcia, są następujące:
-    Rozwój sieci EPALE BG - 50% wzrostu instytucji do końca okresu.
-    Zorganizowanie imprez promujących EPALE - 5 seminariów, 2 stoiska informacyjne, seminarium informacyjne dla dziennikarzy oraz konferencja europejska.
-    Promowanie na platformie 10 wydarzeń zorganizowanych przez inne instytucje i organizacje.
-    Rozpowszechnianie informacji i materiałów reklamowych.
-    Współpraca z Narodową Agencją Erasmus Plus (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) i Krajowym Koordynatorem ds. Uczenia się dorosłych

2.    Wkład w treść platformy
W celu zapewnienia jakości publikowanych materiałów i zapewnienia niezbędnej zawartości platformy zostaną przeprowadzone następujące działania:
-    Przeprowadzenie badania w celu oceny potrzeb użytkowników w zakresie treści.
-    Opracowanie zasad i kryteriów jakości publikowanych treści i powołanie rady redakcyjne.
-    Tworzenie i przesyłanie treści na platformie 60 szt. zasobów, 60 szt. artykułów blogowych, 60 szt. aktualności, 60 szt. wydarzeń.
-    Przygotowanie 24 szt. miesięcznych biuletynów.

3.    Udział w ogólnej realizacji EPALE
-    Wsparcie Krajowego Biura w odpowiedzi na pytania dotyczące Bułgarii.
-    Oferowanie pomocy (technicznej) użytkownikom.
-    Udział w testach użyteczności.
-    Propozycje nowych pomysłów i inicjatyw, a także sugestie dotyczące tematów / dyskusji, które mogłyby zostać opracowane w ramach EPALE poprzez grupy, blogi lub inne działania.

4.    Animowanie społeczności internetowych i sekcji interaktywnych
-    Utrzymanie profilów NSS na Facebooku, Twitterze i Google+
https://www.facebook.com/EPALE.BG/
https://twitter.com/epale_bulgaria
https://www.youtube.com/channel/UCiP-f08YfDoxxFuejBOsi2A
-    Ustanowienie animowanych banerów na oficjalnych stronach internetowych instytucji i organizacji w celu bezpośredniego powiązania z platformą.
-    Zorganizowanie 3 seminariów internetowych dla ambasadorów EPALE.
-    Zapewnienie transmisji online video (streaming) wydarzeniom - konferencjom i seminariom.

5.    Obsługa strony Krajowego Biura Wsparcia
Podstawowe informacje na stronie krajowej zostaną zaktualizowane do kwietnia 2019 r. Informacje w sekcji „Uczenie się dorosłych w kraju” zostaną zaktualizowane w czerwcu 2019 r. i czerwcu 2020 r. Zawartość strony Krajowego Biura Wsparcia zostanie przetłumaczona na 6 podstawowych języków EPALE.

6. Wspieranie wielojęzyczności
Wspierając wielojęzyczność, Krajowe Biuro Wsparcia zapewni tłumaczenie z języka bułgarskiego na języki obce oraz z języków obcych na język bułgarski zasobów i artykułów blogowych. Priorytetowo będą dobierane artykuły blogowe z miesięcznych tematów EPALE. Przeprowadzony zostanie kompleksowy przegląd europejskiego słownictwa na rzecz uczenia się dorosłych.

Valentina Deykova - v.deikova@mon.bg

Zhuliyan Gochev - zulijangochev@abv.bg

Yumer Kodjayumer - y.kodjayumer@mon.bg

Vania Tividosheva - v.tividosheva@mon.bg

Мaya Slavova - m.slavova@mon.bg

Dobromir Popov - d.popov@mon.bg

Alexandar Popov - a.popov@mon.bg

Diana Traykova - d.traikova@mon.bg

Emilia Nikolova - Komitska - e.nikolova@mon.bg

Katya Stanoeva - k.stanoeva@mon.bg

Severina Dimitrova - s.dimitrova@mon.bg

Konstytucja Republiki Bułgarii reguluje prawo wszystkich obywateli Bułgarii do ciągłego podnoszenia poziomu edukacji i kwalifikacji, niezależnie od wieku.

Zdobycie wykształcenia podstawowego i średniego, w tym jednoczesne zdobycie wykształcenia średniego i kwalifikacji zawodowej jest bezpłatne dla wszystkich dorosłych uczących się.

Przewidziano warunki walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach uczenia się pozaformalnego i / lub formalnego, a także na podstawie doświadczenia zawodowego i / lub praktycznego.

Gwarantuje się równy dostęp osób pozbawionych wolności (więźniów) do działań edukacyjnych, szkoleniowych i podnoszących kwalifikacje, których wyrazem są: kształcenie i szkolenie ogólne i zawodowe, edukacja społeczna, umiejętności czytania i pisania oraz kursy zawodowe skierowane do analfabetów.

Kształcenie i szkolenie dorosłych odbywa się w różnych formach: dzienna, wieczorowa, zaoczna, indywidualna, samodzielna, na odległość.

Edukacja dorosłych prowadzona jest w różnych instytucjach: szkołach wieczorowych, liceach i uczelniach zawodowych, ośrodkach doskonalenia zawodowego, szkołach więziennych, świetlicach, bibliotekach, muzeach i nie tylko.

W sektorze uczenia się przez całe życie w 2019 r. nastąpiły zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany.

W 2019 roku proces corocznej poprawy struktury wykształcenia ludności w wieku produkcyjnym 25-64 lata zostaje przerwany w stosunku do trzech głównych poziomach wykształcenia. Udział osób z wykształceniem wyższym, który w 2019 r. wynosił 28,1%, zmniejszył się o 0,1 pkt proc. w porównaniu z 2018 r., maleje również udział osób z wykształceniem średnim. Jednocześnie, w porównaniu z 2018 r. udział osób z wykształceniem podstawowym i niższym wzrósł o 0,1 pkt proc. a to oznacza nieznaczne pogorszenie struktury edukacyjnej jako całości. W ciągu ostatnich siedmiu lat względny udział ludności z wykształceniem podstawowym i niższym zmniejszył się o 0,7 pkt.proc. - z 18,2% w 2013 r. do 17,5% w 2019 r., a udział osób z wykształceniem średnim zmniejszył się o 56,3 pkt. % do 54,3%. W tym okresie wzrósł względny udział osób z wyższym wykształceniem z 25,6% w 2013 r. do 28,1% w 2019 r. W ostatnich latach udział osób z wykształceniem wyższym i średnim w Bułgarii (łącznie) - 82,5%, pozostaje znacznie powyżej średniej dla Unii Europejskiej (78,7%). Według tego wskaźnika nasz kraj zajmuje 13 miejsce wśród 28 krajów członkowskich UE.

Postęp w poziomie udziału dorosłych w działaniach edukacyjnych (formalnej i / lub pozaformalnej edukacji i szkoleniach) w ciągu ostatnich pięciu lat był bardzo skromny, ze średnim rocznym wzrostem o około 0,1 punktu procentowego. W 2019 roku trend się pogarsza, przy czym udział dorosłych (25 - 64 lata), którzy uczestniczyli w nauce, wynosi 2,0% lub następuje powrót do poziomu z 2013 roku.

Przegląd uczestników kształcenia i szkolenia formalnego lub pozaformalnego w ostatnich pięciu latach według poszczególnych grup wiekowych pokazuje, że najbardziej aktywna jest grupa młodych ludzi w wieku 25-34 lata, znacznie niższy jest udział osób w wieku 35 lat. - 44 lata, a poziom uczestnictwa osób powyżej 45. roku życia jest znacznie niższy i nie zaspokaja potrzeby szkoleń aktualizujących lub zwiększających ich wiedzę i umiejętności w dynamicznym i rozwijającym się środowisku gospodarczym.

Według danych Eurostatu, udział osób przedwcześnie opuszczających szkołę w wieku 18-24 lata w latach 2013-2019 znacznie wzrósł - z 12,5 do 13,9%.

Z 1,4 pkt.proc. zmniejsza się udział młodych ludzi w wieku 15 - 29 lat, którzy nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Spadek ten wynika bardziej ze wzrostu gospodarczego i związanego z nim wzrostu zatrudnienia młodych ludzi niż z ich udziału w systemie edukacji i szkoleń.

Z danych wskaźnika „Zatrudnienie osób w wieku 20-34 lata,  niedawno ukończyłych szkołę wyższą lub średnią”, wynika, że ​​w 2019 roku Bułgaria przekracza próg 80% udziału osób, które rozpoczęły pracę 1-3 lata po ukończeniu szkoły średniej lub wyższej.

W 2019 r. zatrudnienie osób w wieku 20-64 lata znacznie wzrosło - o 2,6 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, i osiągnął 75,0%. w 2019 r. W ostatnim roku zatrudnienie w Bułgarii już przekracza średnie dla UE o 1,1 pkt. proc.

Podejmowane są wysiłki w celu opracowania skoordynowanej polityki w celu rozwiązania problemów w sektorze uczenia się dorosłych i osiągnięcia postępów w ramach projektu „Krajowi koordynatorzy ds. wdrażania Europejskiego programu uczenia się dorosłych”, współfinansowanego z unijnego programu „Erasmus +” na szczeblu krajowym i budowanie trwałych mechanizmów lokalnego i regionalnego inicjowania i zarządzania polityką w zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych. Utworzono Krajową platformę 2020 „Zjednoczeni na rzecz uczenia się dorosłych”, w skład której wchodzą: Krajowa Grupa Koordynacyjna ds. uczenia się przez całe życie, Regionalni Koordynatorzy ds. kształcenia dorosłych, Krajowa Sieć Instytucji ds. kształcenia i szkolenia dorosłych.

Głównym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju sektora uczenia się dorosłych w Bułgarii jest „Krajowa strategia uczenia się przez całe życie na lata 2014–2020”: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

 

1.

Agencja ds. Zatrudnienia

Agencja ds. Zatrudnienia jest agencją wykonawczą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,która prowadzi politykę państwa w dziedzinie wzrostu zatrudnienia.

2.

Asocjacja Kapitału Industrialnego w Bułgarii

Asocjacja Kapitału Industrialnego w Bułgarii jest organizacją pracodawców działającą na poziomie krajowym. Utworzona została w 1996 r., ma poważny autorytet w środowisku biznesu, w partnerstwie socjalnym i w społeczeństwie jako całość.

3.

Bałkański Instytut Pracy i Polityki Socjalnej

Bałkański Instytut Pracy i Polityki Socjalnej jest organizacją niepaństwową, dobrowolną, niezależną, niepolityczną i niedochodową, utworzoną we wrzeszniu 2001 roku.

4.

Bułgarska Izba Gospodarcza

Bułgarska Izba Gospodarcza jest organizacją pracodawców działającą na poziomie krajowym, utworzona została w dniu 25 kwietnia 1980 r. Bierze udział w dialogu socjalnym na poziomie krajowym i międzynarodowym, chroniąć interesy biznesu bułgarskiego przy wprowadzaniu zmian w ustawodawstwie i reform instytucjonalnych.

5.

Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa

Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa (utworzona w 1895 гoku) jest organizacją pracodawców działającą na poziomie krajowym, która popiera, wspiera, przedstawia i chroni interesy gospodarcze swoich członków, przyczynia się do rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej, do europejskiej i międzynarodowej integracji Republiki Bułgarii.

6.

Instytut Badania Społeczeństw i wiedzy Bułgarskiej Akademii Nauk

Instytut Badania Społeczeństw i Wiedzy Bułgarskiej Akademii Nauk został utworzony w lipcu 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Bułgarskiej Akademii Nauk jako następca Instytutu Badań Filozoficznych, Instytutu Socjologii i Centrum Wiedzy Naukowej i Historii Nauki.

7.

Instytut Integracji Socjalnej

Instytut Integracji Socjalnej jest organizacją niepaństwową, utworzoną w 2002 roku. Wśród założycieli znaleźli się wybitni eksperci - socjolodzy, politolodzy, psyholodzy, prawnicy, dyplomaty, ekonomiści, dziennikarze. To co ich łączy jest rozwiązanie problemów integracji i dezyntegracji w naszym społeczeństwie, przeciwdziałanie przyczynom zerwania więzi społecznych i gospodarczych, wykluczenia społecznego, podatności społecznej. Kluczowe aspekty pracy instytutu: szkolenia, badania i praca naukowa, obserwacja, forum dyskusyjne i działalność wydawnicza.

8.

Konfederacja Pracy Podkrepa

Konfederacja Pracy Podkrepa jest organizacją robotników i urzędników w Bułgarii, działającą na poziomie krajowym. Pełnoprawnymi członkami Konfederacji Pracy Podkrepa są federacje krajowe i syndykaty krajowe i regionalne.

9.

Konfederacja Niezależnych Syndykatów w Bułgarii

Konfederacja Niezależnych Syndykatów w Bułgarii jest organizacją robotników i urzędników, działającą na poziomie krajowym, jest największą organizacją społeczną w Bułgarii. Ma więcej niż 350 000 członków oraz kolektywne organy zarządzania.

10.

Konfederacja pracodawców i przemysłowców w Bułgarii

Konfederacja pracodawców i przemysłowców w Bułgarii jest organizacją pracodawców, działającą na poziomie krajowym, w jej skład wchodzą powyżej 10 500 kompanii, członkowie kolektywni i indywidualni. Misją Konfederacji to wsparcie tworzenia korzystnych warunkow do rozwoju biznesu w kraju, udzielanie pomocy swoim czlonkom przy dzielenia się dobrymi praktykami biznesowymi między sobą, podwyższenie konkurencyjności gospodarki bułgarskiej.

11.

Ministerstwo Rolnictwa i Żywienia

Ministerstwo Rolnictwa i Żywienia prowadzi politykę państwową w zakresie nauk rolniczych oraz w dziedzinie kształcenia i szkolenia profesjonalnego w zakresie rolnictwa.

12.

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki opracowuje, organizuje, koordynuje i kontroluje prowadzenie polityki państwowej w dziedzinie gospodarki, energetyki i turystyki.

13.

Ministerstwo Kultury

Ministerstwo Kultury opracowuje, organizuje, koordynuje i kontroluje prowadzenie polityki państwowej w dziedzinie kultury.

14.

Ministerstwo Młodzieży i Sportu

Ministerstwo Młodzieży i Sportu prowadzi politykę państwową w dziedzinie młodzieży sportu i turyzmu socjalnego.

15.

Ministerstwo edukacji i nauki

Ministerstwo edukacji i nauki prowadzi politykę państwową w dziedzinie kształcenia i w dziedzinie edukacji i nauki - realizowanie koncepcji, strategii, programów i planów, stosownie do krajowej i europejskiej praktyki w dzieidzinie edukacji przedszkolnej, edukacji ogólnej, edukacji profesjonalnej i szkolenia, wykształcenia wyższego i uczenia się przez całe życie. Na szczeblu lokalnym zarządzanie i kontrolowanie polityki państwowej w dziedzinie edukacji prowadzone jest  przez 28 regionalnych inspektoratów (struktur terytorialnych). Ministerstwo edukacji i nauki jest krajowym koordynatorem szkolenia dorosłych oraz krajowym urzędem wsparcia EPALE.

  

16.

Ministerstwo obrony

Ministerstwo obrony prowadzi politykę państwową w dzidzinie obrony.

17.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej prowadzi politykę państwową w dzidzinie rynku pracy, szkolenia siły roboczej i integracji grup w niekorzystniej sytuacji na rynku pracy.

18.

Krajowa Agencja ds Profecjonalnej Edukacji i Szkolenia

Krajowa Agencja ds Profecjonalnej Edukacji i Szkolenia jest państwowym organem licencjonowania działalności w systemie edukacji profesjonalnej i szkolenia profesjonalnego oraz koordynacji instytucji zaangażowanych w dziedzinie orientacji profesjonalnej, kształcenia i szkolenia profesjonalnego.

19.

Krajowy Instytut Szkolenia i Kwalifikacji w Systemie Edukacji

Krajowy Instytut Szkolenia i Kwalifikacji w Systemie Edukacji wspiera prowadzenie polityki państwowej w dziedzinie edukacji średniej

20.

Krajowe Forum Młodzieżowe

Krajowe Forum Młodzieżowe jest największą oficjalną platformą organizacji młodzieżowych w Bułgarii, która jednoczy 35 niepaństwowych organizacji młodzieżowych.

21.

Krajowy Instytut Statystyczny

Krajowy Instytut Statystyczny prowadzi działalność statystyczną dla potrzeb państwa, przeprowadzając okresowo jednorazowe badania statystyczne, włączone do Krajowego programu statystycznego.

22.

Gmina miasta stołecznego

  

Gmina miasta stołecznego jest największą gminą w Bułgarii z ludnością 1,302,316 mieszkańców. 

23.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich organizuje, konsultuje, koordynuje i realizuje projekty i badania w dzidzinie edukacji, edukacji profecjonalnej i szkolenia, rynku pracy i zasobów ludzkich w Bułgarii.