European Commission logo
Креирајте профил

Themes

Learner Support Theme.
Ученици

Корисници кои се стекнуваат со знаење преку лекции, учење, практични вежби и други материјали

Learning environments Theme.
Околини

Физички или он-лајн локации, контексти, и култури во кои предаваат едукаторите и тренерите за возрасни

Life skills Theme.
Вештини

Способност да се направи нешто добро во специфично поле, што произлегува од знаењето на поединецот, практиките и однесувањата

Policy Theme.
Политика

Рамки, финансирање и планови кои опфаќаат заеднички цели и процедури во полето на образование за возрасни