chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Národní podpůrná střediska - Česká republika

Czech National Agency for International Education (Dům zahraniční spolupráce)
Adresa: 

Na Poříčí 1035/4
11000 Prague 1

Telefon: 
+420 221 850 100
E-mail: 
epale@dzs.cz
 • Organizace
 • Pracovní program
 • Tým
 • Vzdělávání dospělých v ČR
 • Spolupracující instituce

Národní podpůrným střediskem pro EPALE v České republice je Dům zahraniční spolupráce. Vzdělávací programy, které má DZS v gesci, jsou velmi rozmanité a pokrývají všechny oblasti vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak školám, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol, tak dalším odborníkům, organizacím a autoritám věnujícím se vzdělávání. Mezi programy, které DZS spravuje, patří program Erasmus+, Akademická informační agentura, program AKTION Česká republika - Rakousko, Americká vědecká informační agentura AMVIA, středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS, evropská informační síť pro mládež Eurodesk, Sdružení European Schoolnet (EUN), program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů, Program podpory českého kulturního dědictví (krajané, lektoři), studium cizinců v ČR, iniciativa Study in the Czech Republic, eTwinning, Euroguidance, Eurydice nebo Eurodesk.

Platforma EPALE - ePlatform for Adult Learning in Europe je virtuální komunita pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých.

Cílem platformy a národního podpůrného střediska je zlepšit kvalitu nabízeného vzdělávání dospělé populaci v rámci celé Evropy a vytvořit tak silný celoevropský sektor vzdělávání dospělých. Dalším záměrem je umožnit dospělým pedagogickým pracovníkům šířit prostřednictvím platformy informace z tohoto sektoru a oslovit všechny dospělé zájemce o vzdělávání.

Projekt „EPALE National Support Services“ je realizován za finanční podpory Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Příjemcem grantu je Dům zahraniční spolupráce.
Projekt řeší otázku propagace a rozšiřování povědomí o problematice platformě EPALE v České republice a má na starost naplňování platformy relevantními informacemi a dokumenty.

Cílovými skupinami projektu jsou:

 • učitelé a vzdělavatelé dospělých
 • výzkumníci, akademičtí pracovníci
 • političtí činitelé v oblasti vzdělávání dospělých
 • realizáoři projektů v rámci programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých
 • novináři

Hlavní aktivity projektu:

 • propagace platformy na seminářích, konferencích a veletrzích
 • příprava informačních a propagačních materiálů
 • spolupráce s institucemi zabývajícími se vzděláváním dospělých
 • naplňování platformy aktuálními dokumenty, zprávami a událostmi v rámci České republiky

Projektový tým

kontakt: e-mail: epale@dzs.cz, telefon: +420 221 850 701/ 708

 

Jitka Morčušová - vedoucí odboru celoživotního vzdělávání

Ing. Jitka Morčušová

 

 

Milada Stalker- manažer projektu, obsahové a finanční vedení projektu, naplňování platformy EPALE, činnosti spojené s odborným i administrativně technickým zajištěním databáze EPALE

 milada.stalker@dzs.cz, +420 221 850 701

 

 

Daniela Krtičková - koordinátorka projektu, naplňování platformy EPALE, sociální sítě, činnosti spojené s odborným i administrativně technickým zajištěním databáze EPALE

daniela.krtickova@dzs.cz, +420 221 850 708

Ing. Daniela Krtičková

 

 

Barbora Pavelková - finanční vedení projektu

barbora.pavelkova@dzs.cz, +420 221 850 701

Mgr. Barbora Pavelková

 

Expertní tým - odborná činnost spojená s propagací platformy v ČR, naplňování platformy EPALE, kvalitativní kontrola příspěvků

 

Tomáš Langer

Martin Dobeš

Branislav Frk

Tomáš Fránek

Kristýna Fantová

Jana Guličuková

 

 

Vzdělávání dospělých v ČR

Na vzdělávání dospělých v ČR se můžeme dívat z několika úhlů pohledu: jako na systém, jeho legislativní zastřešení, na účast dospělé populace na vzdělávání v dospělosti a z řady dalších hledisek. Postupně se zaměříme na ty nejdůležitější.

Odpovědnost za vzdělávání dospělých

V ČR není dosud zcela vyjasněna a jednoznačně vymezena kompetenční odpovědnost za vzdělávání dospělých. V zásadě se o působnost v tomto odvětví vzdělávání dělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (podle zákona má mj. kompetence v oblasti uznávání kvalifikací cizinců a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (zákon mu stanovuje kompetence v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikací). K tomu se dále přidávají dílčí kompetence v oblasti profesně orientovaného vzdělávání specifického pro jednotlivé resorty, např. Ministerstvo zdravotnictví (vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, Ministerstvo vnitra (v oblasti vzdělávání úředníků) a řada dalších.

Systém vzdělávání dospělých

Systém vzdělávání dospělých je v ČR možno rozdělit ze dvou hledisek. Obecně jej dělíme na:

 • vzdělávání dospělých na školách, kde si mohou dospělí lidé získat či doplnit vzdělání, které z jakéhokoliv důvodu nezískali dříve – hovoříme pak o tzv. druhé šanci na vzdělání, doplnit vzdělání je možné typicky na středních, vyšších odborných či vysokých školách v různých oborech a formách studia,
 • další vzdělávání, které se již realizuje v návaznosti na vzdělání získané ve formálním školském systému (tzv. počátečním vzdělávání), a to zpravidla již při výkonu práce; další vzdělávání členíme ještě na:

profesní vzdělávání: smyslem tohoto vzdělávání je rozvoj znalostí, dovedností a postojů uplatnitelných při výkonu práce; profesní vzdělávání tak zajišťuje soulad mezi kvalifikací očekávanou a reálnou,

zájmové vzdělávání: slouží k naplňování potřeb dospělých lidí v oblasti jejich zájmů a volného času,

občanské vzdělávání: slouží k rozvoji dospělého člověka jako občana, informuje ho o jeho právech a povinnostech ve vztahu k životu ve společnosti.

Z praktického hlediska můžeme vzdělávání dospělých rozčlenit podle typu organizátora a financování.

V současné době se nejvíce uskutečňuje profesní vzdělávání dospělých, které je realizováno nejčastěji školami a školskými zařízeními, soukromými vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi či samotnými firmami a podniky. Profesní vzdělávání dospělých je státem finančně podporováno zejména aktivní politikou zaměstnanosti, konkrétně prostřednictvím rekvalifikací. Významnou úlohu v posledních letech sehrává také Evropský sociální fond (ESF) a jednotlivé projekty především orientované na vzdělávání zaměstnanců. Největší břímě financování tohoto vzdělávání však leží na samotných zaměstnavatelích a živnostnících.

Zájmové vzdělávání dospělých není ze strany státu systémově podporováno vůbec, výjimkou mohou být dotované vzdělávací aktivity měst a obcí, např. pro seniory a další cílové skupiny. Řada z nich je financována z rozpočtů samosprávy či díky neziskovým organizacím.

Občanské vzdělávání dospělých rovněž není v centru zájmu státu, ačkoliv některá témata se již stala součástí politického zájmu, zejména tzv. finanční gramotnost. Další témata (právní, mediální či jiné „gramotnosti“) teprve čekají na svou příležitost. V minulosti byla snaha státu podpořit tuto oblast i finančně (z prostředků ESF), zůstalo však jen u jednorázové aktivity. Financování v současné době zajišťují buď neziskové organizace nebo i někteří zaměstnavatelé, kteří jsou si vědomi nutnosti vzdělávání svých zaměstnanců i v občanské oblasti.

Legislativní zastřešení

V ČR neexistuje zákon, který by se systémově věnoval celému sektoru vzdělávání dospělých, přesto jsou jednotlivé (nikoliv však všechny) jeho složky součástí řady legislativních aktů. Za nejdůležitější zákon v oblasti vzdělávání dospělých je považován zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který definuje pojmy v této oblasti a ustavuje Národní soustavu kvalifikací, vč. jejích součástí. Díky zákonu mají dospělí možnost skládat zkoušky z tzv. profesních kvalifikací v jednotlivých oborech a prokazatelně dokládat na trhu práce svou kvalifikaci. Profesní kvalifikace je pak možno skládat v tzv. úplné profesní kvalifikace. Složením úplné profesní kvalifikace v příslušné škole pak lze získat i stupeň vzdělání – výuční list, maturitu, v budoucnu zřejmě i vysokoškolské vzdělání. Zákon také upravuje nároky na zkoušející – tzv. autorizované osoby, odpovědné instituce – tzv. autorizující orgány a řadu dalších souvislostí.

Mezi další legislativu týkající se vzdělávání dospělých můžeme zařadit:

 • zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, který hovoří zejména o oblasti vzdělávání zaměstnanců (tzv. odborného rozvoje zaměstnanců) a jeho náležitostech jako jsou poskytování pracovního volna na vzdělávání a vykonání zkoušek nebo možnost financování vzdělávání prostřednictvím tzv. kvalifikační dohody,
 • zákon 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, který definuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a mezi nimi i rekvalifikace jako nástroj získání nové kvalifikace, zvýšení, rozšíření či prohloubení kvalifikace stávající; zákon stanoví i okruh osob, kterým stát prostřednictvím Úřadu práce ČR může náklady na rekvalifikaci uhradit  – nejde jen o nezaměstnané, ale i zájemce o zaměstnání a za specifických okolnosti i zaměstnance firem a podniků,
 • zákon 561/2004 Sb., školský zákon, který se věnuje také oblasti vzdělávání dospělých na školách (v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací), ale i školám jako institucím dalšího vzdělávání v rámci jejich vedlejší hospodářské činnosti,
 • zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách, který upravuje mj. oblast dalšího vzdělávání na vysokých školách (tzv. celoživotní vzdělávání) a specifikuje podmínky uznávání rovnocennosti vzdělání získaného v jiných zemích (tzv. nostrifikace).

Financování vzdělávání dospělých se pak týkají i další legislativní akty, zejm. zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který stanovuje možnosti a náležitosti uznávání vzdělávání a některých typů zkoušek jako odpočitatelné položky ze základu daně.

Účast dospělých na dalším vzdělávání

Účast dospělých na dalším vzdělávání v ČR se pravidlně měří prostřednictvím tzv. Výběrového šetření pracovních sil (Labour Force Survey, LFS), které provádí Český statistický úřad od prosince 1992 ve všech okresech ČR. Na vzdělávání dospělých se zaměřuje část „Úroveň formálního vzdělání a účast v neformálním vzdělávání ve věkové skupině 15-64 let” a některé další části tohoto šetření.

V ČR se podle posledních zveřejněných dat za rok 2014 dále vzdělávalo 9,3 % obyvatel ve věku 25 – 64 let (otázka zněla na účast v posledních 4 týdnech před dotazováním). V roce 2011 došlo ke skokovému nárůstu na 11,4 % (z 7,5 % v roce 2010) a od této doby dochází k pozvolnému snižování účasti: v r. 2012 na 10,8 %, v r. 2013 to bylo 9,7 %. Uvedený skok bývá připisován hlavně dvěma faktorům: výrazné finanční podpoře dalšího vzdělávání prostřednictvím ESF a také oživením trhu vzdělávání jako důsledku ekonomické recese po r. 2008.

V letech 2010 a 2011 pak probíhal sběr dat v rámci mezinárodního výzkumu Adult Education Survey (AES) u respondentů ve věku 18 – 69 let. V ČR dosáhla účast dospělých na neformálním vzdělávání míry 32,1 % (ve skupině osob se základním vzděláváním byla míra 13,2 % a u vysokoškoláků naopak činila 55 %).

Specifickým výzkumem realizovaným OECD v letech 2011 až 2012 se stal Mezinárodní výzkum dospělých (Programme for International Assessment  of Adult Competencies, PIAAC). V rámci výzkumu byly zkoumány osoby ve věku 16 – 65 let prostřednictvím testů a dotazníků. Oblastmi testování se staly čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií. Výzkum a jeho výstupy jsou rozsáhlé, proto jen uveďme, že ČR dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v oblasti řešení problémů v oblasti informačních technologií.

Kde hledat další informace o vzdělávání dospělých

www.dvmonitor.cz DV Monitor – webový portál poskytující informace a data o dalším vzdělávání

www.czso.cz Český statistický úřad

www.piaac.cz PIAAC – portál Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

www.vupsv.cz Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

www.nvf.cz/narodni-observator Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu

www.aivd.cz Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR