Resource Details
РЕСУРС

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Голяма част от политиките в съвременните европейски общества са насочени към социално включване на уязвимите групи. Социалното включване благоприятства процеса на интеграция в обществото, свързано е с осигурен достъп до възможности и ресурси, необходими за пълноценното участие в икономическия, социалния и културния живот. То е формулирано като една от целите в Стратегията на ЕС за устойчив растеж „Европа 2020”. Социалното предприемачество подпомага социалното включване на уязвимите групи чрез осигуряване на заетост, подобряване на техния жизнен стандарт, предоставяне на услуги и други форми на подкрепа. То представлява дейност, ориентирана не само към печалба, но и към постигането на социални цели, свързани с благоденствието на цялото общество и определени социални групи в неравностойно положение.

 

Голяма част от политиките в съвременните европейски общества са свързани с преодоляване социалното изключване на уязвимите групи. Европа е изправена пред предизвикателства, които изискват решения, съчетаващи икономическото и социалното благополучие. Във връзка с това, в различните страни се поставя акцент върху разви- тието на социалното предприемачество, което има важен принос за интеграцията на хората в неравностойно положение.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
гл. ас. д-р Ваня Ганева, СА „Д. А. Ценов” – Свищов
Вид ресурс
Статии
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!