European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Доклад на Световната банка за България: висше образование

На интернет страницата на Изпълнителна агенция "Програма за образование" (ИА ОПНОИР) са публикувани четири доклада, изготвени от Световната банка, като резултат от изпълнение на дейности от Стълб 2 „Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ по Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от една страна и Международната банка за възстановяване и развитие  (Световна банка) от друга страна за Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. (Споразумението)

Публикуваните доклади са продукти по резултат 4.1. „Три доклада за анализа на текущата ситуация относно резултатите от образованието с посочени тенденции и международни сравнения“ и по резултат 4.2. „Оценка и препоръки относно учебната среда в предучилищното образование, общообразователните училища и професионалните училища в България“ от Споразумението.

В третия доклад, който е озаглавен „Висшето образование в България: ситуационен анализ и препоръки относно насоката на политиките“  е направен анализ на ситуацията във висшето образование в България и се представят препоръки по отношение насоките за разработване на политики. Всеки раздел от доклада включва препратки към текущи или планирани мерки, свързани с обсъжданите теми, както и с ключови предизвикателства, които предстои да бъдат решени в областта на висшето образование.

На това място Националното звено за подкрепа на EPALE Ви осигурява връзка и с другите три доклада: за образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване; за професионално образование и обучение и за учене през целия живот и за образователната среда.

Resource Details
Автор на ресурса
Основният екип, посочен на стр. 3 в доклада
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!