European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Ресурс

Доклад на Световната банка за България: образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване

Profile picture for user ngochzhu.
Zhuliyan GOCHEV

На интернет страницата на Изпълнителна агенция "Програма за образование" (ИА ОПНОИР) са публикувани четири доклада, изготвени от Световната банка, като резултат от изпълнение на дейности от Стълб 2 „Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ по Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от една страна и Международната банка за възстановяване и развитие  (Световна банка) от друга страна за Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. (Споразумението)

Публикуваните доклади са продукти по резултат 4.1. „Три доклада за анализа на текущата ситуация относно резултатите от образованието с посочени тенденции и международни сравнения“ и по резултат 4.2. „Оценка и препоръки относно учебната среда в предучилищното образование, общообразователните училища и професионалните училища в България“ от Споразумението.

В първия доклад, който е озаглавен „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“, е направен анализ на три области на политики, които пряко засягат предучилищното образование и неговия по-широк контекст на образование и грижи в ранна детска възраст, общото образование, както и последните политики, въведени в отговор на основните предизвикателства; предложения за препоръки, произтичащи от всяка една от посочените аналитични области.

На това място Националното звено за подкрепа на EPALE Ви осигурява връзка и с другите три доклада: за професионално образование и обучение и за учене през целия живот; за висше образование и за образователната среда.

Resource Details
Автор на ресурса
Основен екип, посочен на стр. 3 от доклада
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (1)

Want to add a resource ?

Не се колебайте да го направите!
Кликнете върху връзката по-долу и започнете да публикувате нов ресурс!