European Commission logo
Create an account
Resource Details
RECURSOS

Доклад на Световната банка за България: образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване

На интернет страницата на Изпълнителна агенция "Програма за образование" (ИА ОПНОИР) са публикувани четири доклада, изготвени от Световната банка, като резултат от изпълнение на дейности от Стълб 2 „Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ по Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от една страна и Международната банка за възстановяване и развитие  (Световна банка) от друга страна за Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. (Споразумението)

Публикуваните доклади са продукти по резултат 4.1. „Три доклада за анализа на текущата ситуация относно резултатите от образованието с посочени тенденции и международни сравнения“ и по резултат 4.2. „Оценка и препоръки относно учебната среда в предучилищното образование, общообразователните училища и професионалните училища в България“ от Споразумението.

В първия доклад, който е озаглавен „Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките“, е направен анализ на три области на политики, които пряко засягат предучилищното образование и неговия по-широк контекст на образование и грижи в ранна детска възраст, общото образование, както и последните политики, въведени в отговор на основните предизвикателства; предложения за препоръки, произтичащи от всяка една от посочените аналитични области.

На това място Националното звено за подкрепа на EPALE Ви осигурява връзка и с другите три доклада: за професионално образование и обучение и за учене през целия живот; за висше образование и за образователната среда.

Resource Details
Autor do recurso
Основен екип, посочен на стр. 3 от доклада
Tipo de recurso
Estudos e relatórios
País
България
Data de publicação
Língua do documento
Български
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!