News
Новини

Регионалният социален диалог и ученето на възрастни: анализиране и модели за комуникация

 

УЦЖ

Националното звено за подкрепа на EPALE Ви представя част от резултатите по проект BG05М9ОР001-3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани”, осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

В ресурсния център на EPALE са публикувани: Наръчник за ефективни комуникационни модели и Анализ на основните комуникационни проблеми - силни и слаби страни на съществуващите регионални практики на социален диалог.

Целта на проектните дейности е била да доведе до подобряване ефективността на политиката по доходите и координацията ù с други релевантни публични политики. Заедно с това целевата рамка на проекта е предвиждала да създаде условия за ефективно прилагане, наблюдение, координиране, отчитане и оценяване на  политиката в областта на жизненото равнище и доходите  в страната и в регионален аспект. Конкретен бенефициент по проектната интервенция е Министерството на труда и социалната политика в България.

Проектните дейности са обхващали: надграждането на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд; разработване на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно ниво; създаване на механизъм за координация на различните заинтересовани страни, участващи в реализиране на мерките, заложени за политиката по доходите. Началото на проектните дейности е през есента на 2018 г., а финализирането им – в края на 2020 година.

Представянето на проектните резултати в ресурсния център на EPALE ще допринесе за координирането на политиката по доходите с други политики. По-специално тук се има предвид регионалния аспект на политиката за учене на възрастни. Отличителна особеност на тази политика е свързано с първоначалното й институционализиране, извършено в България в изпълнение на Обновената европейска програма за учене на възрастни. За да постави основите на регионалната, областната и общинската координация в сектора за учене на възрастни, екипът на националния координатор предприе създаването на координационни механизми на областно равнище на управление. Това са 28-те областни координационни групи за учене през целия живот. В техните състави са включени различни представители на институции и организации за образование, обучение и учене на възрастни. Тези областни групи имат отворен характер, което позволява актуализиране на съставите им, в зависимост от новите предизвикателства на областното равнище на управление. Групите се явяват и пресечни точки за провеждане на социалния диалог на територията на съответната област, с фокус върху образованието, обучението и ученето за всички.

Наръчникът и Анализът могат да подпомогнат работата и на експертите по професионално образование и обучение в регионалните управления на образованието в България. Чрез тях те могат да се запознаят със слабите и силните страни на регионалния социален диалог.  Продуктите могат да станат източник на идеи за иницииране на конкретни нови действия за повишаване ефективността на комуникацията между основните заинтересовани страни на регионално равнище: социалните партньори и институциите в системата на професионалното образование и обучение.

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?