News
Новини

Бургаските слънца на културата, изкуството и образованието

От пролетта на тази година в Бургас е изграден и работи Културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека. Организацията и дейността на Центъра е пряко доказателство за актуалността и необходимостта от създаването и поддържането на подобни пространства. В сградата са обособени различни зони, в които образованието излиза от рамките на теорията и провокира по нестандартен начин към получаване на знания – културните инициативи са поднесени в привлекателни условия посредством модерни технологии. Предоставени са различни пространства за творческо развитие и образование в областта на изкуствата, разположени в модерни зали, които осигуряват достъп до високотехнологични форми на обучение и игри: зала за виртуална реалност, интерактивен музей, 3D инсталации. В Центъра вече се провеждат курсове за възрастни в областта на компютърното обучение. Обучаемите имат възможност да се запознаят със съвременни информационно-технологични програми.

Центърът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020. Обектът е в групата на обекти от „Културна инфраструктура“, които през изтеклия програмен период се финансират чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ: от Оперативна програма „Региони в растеж“ и от финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“, създаден по линия на същата Програма. Общата стойност на проекта е 9 943 899 лв., от които: 3 646 100 лв. са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и   собствен принос – до 6 297 799 лв., от които 5 971 095 лева дългосрочен инвестиционен дълг, финансиран от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

В обновения Център децата, младежите и студентите получават възможност за творческо развитие и образование в областта на изкуствата чрез провеждане на образователни и творчески курсове – писане на книги, ателие за книговезане; възможности за изготвяне на презентации, както и запознаване на иновативни подходи по получаване на информация.

С близо 9 млн. лв. от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. през последните три години Бургас обнови шест от професионалните си гимназии. В Професионалната гимназия по туризъм, където се обучават 950 ученици, учебната база вече разполага с обновена учебна кухня със съвременни електроуреди и с демонстрационна зала с нов интериор. Учениците се обучават в съвременни условия от най-високо ниво в сферата на туристическите услуги. В учебното заведение са инвестирани над 1,5 млн. лв., като 1 млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране, а останалите средства са съфинансиране от община Бургас и собствени средства на училището.

Близо 2 млн. лв. е инвестицията в Професионалната гимназия по транспорт. Сградата на гимназията бе подложена на конструктивно укрепване и получи добавена пристройка за спорт, изцяло подновена учебно-материална база и прилежащо пространство. Учениците в нея вече имат достъп до най-съвременните методи в автомобилостроенето. Училището предлага обучение и в специалността „електромобили“, което ще отговори на потребности от кадри за обществения транспорт в Бургас и за поддръжка на съвременните леки автомобили, задвижвани с електричество.

Едно от най-старите училища в страната, Търговската гимназия на Бургас, беше оборудвано с нови смарт класни стаи. Инвестициите са също и в технологично оборудване, модулното обзавеждане, интерактивни технологии, специално разработено учебно съдържание.

Към настоящия момент се изграждат нови корпуси в две бургаски училища – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Те ще включват физкултурни салони, съблекални с топла връзка със съществуващите сгради, ателиета,  нови кабинети. Проектът включва също фасади с фотоволтаични клетки, кабинети по роботика за новата специалност „Роботика и изкуствен интелект“. Гимназията е един от примерите за иновативен и модерен стандарт за обучение, при който знанията и уменията се придобиват и усвояват главно чрез практиката. В учебния план са залегнали методи на обучение, които включват придобиване на умения за взимане на отговорни решения и разрешаване на проблемни ситуации; практическа работа по конкретни казуси в специално оборудвани зали, предназначени да подобрят академичната учебна програма, както и да предоставят на учениците уникален учебен опит в най-съвременните технологични среди; работа в тясно сътрудничество с наставник от конкретна технологична фирма в реални условия по актуални въпроси, както и възможност учениците да имат собственост върху създадените от тях продукти.

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации работи в тясно сътрудничество с едни от най-големите фирми в сферата на информационните технологии и с представители на академичната общност в Бургаска област. Основна цел на образователната институция е да бъдат предоставени най-добрите възможности на учениците, за да могат те да разгърнат потенциала си и да придобият реални практически умения под ръководството и с помощта на отдаден педагогически колектив и доказали се ИТ специалисти. Тук бизнесът среща образованието. Водещи компании в страната подкрепят подготовката на гимназистите. Това благоприятства бързата им реализация на пазара на труда, която започва още по време на обучението. Това е основен стимул за младите хора, тъй като още от училище имат възможност да се срещнат с реална бизнес среда и да заявят бъдещо участие в сферата, в която се обучават. Придобиването на опит, преминаването през различни практики и експериментални ситуации превръща обучението в желано предизвикателство за младите хора.

Авторът на новината е проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общинския съвет Бургас. Тя е областен координатор за учене през целия живот, но заедно с това прави по-видими постиженията на сектора за учене на възрастни както на национално, така и на европейско равнище. Проф. Турманова е носител на наградата „Златен ключ“, с която тя е удостоена за цялостен принос в развитието на сектора за учене на възрастни в България. Отличието й беше връчено на специална церемония в рамките на Националните дни за учене през целия живот, проведени в Габрово през 2020 година.

 

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?